Page 2 - Krant week 51
P. 2

2


                     Marsconcours 3.0 komt

     STACCATO


    Ook in 2019 weer         niet zomaar uit de lucht vallen
    jeugdfestival in Stiens    Showband Takostu Stiens en de Organisatie van  De nieuwe opzet van het marsconcours houdt de gemoederen nog even     bezig. De ingrijpende reglementswijziging
    Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) zetten op
    zaterdag 22 juni 2019 voor de achtste keer op  betekent vrijwel zeker na 28 jaar het einde van de mars- en showwedstrijd  in Schiedam. Toch komt het plan van de
    rij het JeugdFestival op de agenda. Deelname
    staat open voor show- en/of marsdeelname in de  ad-hoccommissie Mars niet zomaar uit de lucht vallen.
    Jeugdklasse en voor de allerjongste groepen in
    de KidsKlasse. Mochten er jeugdgroepen op een
    hoger niveau beoordeeld willen worden, dan zal           commissie aan te stellen om zich over  komen we dus eigenlijk tegemoet aan
    de organisatie dat mogelijk maken, kijkend naar de         het probleemkind te buigen. Tijdens  de wensen van het werkveld.”
    nieuwe richtlijnen en reglementen van de KNMO.  Tekst en foto: Frank Vergoossen het KNMO Congres op 1 december
    Het blijft wel een jeugdfestival, geen KNMO-con-          werd het ei gelegd: marsconcoursen  Uitdagingen
    cours. De jury steekt in op een nuttig juryrapport.  et was de afgelopen jaren het  verhuizen van sporthallen naar bui- Dat betekent niet dat iedereen even
    De OMF ondersteunt het JeugdFestival. Plaats van  meest besproken onderwerp  tenlocaties, verplichte loopfiguren  gelukkig is met de plannen. Verhuizing
    handeling is het sportcomplex waar ook het Takos- Htijdens het KNMO Congres.  komen te vervallen, secties en divisies  naar buiten betekent vrijwel zeker dat
    tu-verenigingsgebouw gelegen is. Inschrijven en  Meerdere keren stond de toekomst  verdwijnen, de promotie- en degra- na 28 jaar het doek valt voor het be-
    meer informatie: jeugdfestival@takostu.nl. van de marswedstrijd op de agenda.  datieregeling wordt geschrapt en er  kende Concours Schiedam, nota bene
                     Soms werden aan het hoofdpijndossier  komt een einde aan de regen aan gou- de enige marswedstrijd die dit jaar
                     van de SMP-sector meerdere sessies  den medailles en eerste prijzen. De  doorging. “Wij denken dat het geen
    Nieuwe vacatures op        gewijd. Stoelen moesten worden aan- marswedstrijd nieuwe stijl wordt veel  goede keuze is om Concours Schiedam
                                                       nu te laten stoppen”, zegt Priscilla van
                                      meer gericht op waar een concours
                     gesleept om alle belangstellenden een
    www.klankwijzer.nl        zitplaats te bieden. Het leverde telkens  eigenlijk voor bedoeld is: educatie. Een  Etten namens de organiserende stich-
                                                       ting. “Dat blijkt ook uit de vele reacties
                                      verrassende ontwikkeling? “Nee”, zegt
                     levendige discussies op. De conclusie
                     was vrijwel iedere keer dezelfde: we  Jaap van Waveren, de nieuwe voor- die ik na het congres ontvangen heb.”
    Op zoek naar een nieuwe dirigent, instructeur,  moeten met de marswedstrijd weer de  zitter van de KNMO-doelgroep SMP.  Van Etten stelt dat met name de kleine
    docent of trainster? Op het nieuwe nieuws- en  boer op. Punt. Daar bleef het meestal  “In het oude reglement uit 2007 was  clubs de dupe worden van het besluit.
    informatieplatform KNMO Klankwijzer is voor  bij. Ondanks de vastberaden toon van  al sprake van marcherende optredens  Korpsen die niet iedere vier jaar naar
    vacatures een aparte rubriek ingericht. Je kunt  de discussies, werden er vervolgens  bij voorkeur buiten en concerterende  het WMC gaan, maar voor competitie
    vacature-advertenties indienen via een opgave- nooit knopen doorgehakt. En dus  optredens bij voorkeur binnen. In de  juist zijn aangewezen op bondswed-
    formulier onder de rubriek Vacaturebank op de  zakte de marswedstrijd steeds verder  praktijk resulteerde dit in zowel mar- strijden. “Een buitenconcours zal
    website www.klankwijzer.nl.    in het moeras. Met als dieptepunt het  cherende als concerterende optredens  vanwege het weer juist georganiseerd
    Op dit moment staan er 21 vacatures open. Afge- schrappen van vier van de vijf geplan- in sporthallen. Een jaar of drie geleden  moeten worden in de periode waarin
    lopen dagen zijn er weer nieuwe vacatures bijge- de marswedstrijden in 2018 vanwege  kwamen er geluiden vanuit het werk- verenigingen geld kunnen verdienen
    komen voor dirigenten, instructeurs en docenten  gebrek aan belangstelling.  veld dat men voor de zichtbaarheid bij  met optredens. Geld dat hard nodig is
    bij de volgende verenigingen: het jeugdorkest van          een breed publiek toch liever buiten  om hun begroting rond te krijgen. Ze
    Symfonieorkest Bloembollenstreek; Deltaband  Probleemkind     wilde optreden. Die wens kwam ook  zullen eerder de voorkeur geven aan
    Vlissingen; slagwerkgroep Ons Genoegen Ter- Reden genoeg voor het kernteam van  tijdens het congres steeds nadrukkelij- optredens waarmee ze geld kunnen
    wolde; slagwerkgroep Sint Caecilia Scherpenzeel;  de landelijke doelgroep SMP om een  ker in beeld. Met het nieuwe reglement  verdienen dan aan een concours dat
    muziekvereniging Juliana Marken; muziekvereni-
    ging De Bazuin Scheerwolde; harmonie Concordia
    Ginneken; muziekvereniging Excelsior Drie-
    sum-Wouterswoude; jeugdorkest Excelsior Losser;
    seniorenorkest Hart van Brabant; opleidingsorkest
    Emergo Castricum.
    Een overzicht van alle vacatures vind je op www.
    klankwijzer.nl.    Play-in in kerstvakantie
    bij Femuza in Nijland    Donderdag 27 december organiseert Femuza in
    MFC De Mande in Nijland. een studiedag voor
    (jeugdige) HaFaBra-muzikanten. Femuza is de
    Federatie voor Muziek en Zang in de Gemeente
    Súdwest-Fryslân. Vanaf 10.00 uur worden de
    stukken voor deze dag ingestudeerd. De beginners
    staan onder leiding van Roelof Bakker, terwijl
    gevorderden bij Jan Hibma een programma in-
    studeren. Slagwerkers maken onder leiding van
    Guus Pieksma kennis met verschillende aspecten
    van slagwerk. Om 16.00 uur laten de drie groepen
    tijdens een eindpresentatie horen waar de stu-
    diedag in heeft geresulteerd. Opgave voor deze
    vakantieactiviteit kan nog deze week via: www.
    femuza.nl.             Contact met het publiek in het sfeervolle centrum van Elburg.
   1   2   3   4   5   6   7