Page 3 - Krant week 51
P. 3

3


 Marsconcours 3.0 komt                            mentaliteitskwestie   column


 niet zomaar uit de lucht vallen                       Oeps, het dirigentengilde voelt zich op zijn tenen getrapt. Het berichtje op onze website over de
                                       bedroevende belangstelling vanuit het artistieke kader voor het Fanfare Repertoire Festival in Ede is
                                       verkeerd gevallen. Onze redactie moet het op social media ontgelden. Is kennelijk van een andere
                                       planeet als ze niet begrijpt dat dirigenten het superdruk hebben in deze tijd van het jaar.
                                       Toegegeven, de datum voor het symposium was niet echt gelukkig geprikt. Je mag niet verwachten
 De nieuwe opzet van het marsconcours houdt de gemoederen nog even     bezig. De ingrijpende reglementswijziging  dat je een paar honderd dirigenten op de been krijgt als half Nederland druk is met het optuigen van
                                       de kerstboom. Maar is dat een geldig alibi voor de deelname van slechts zeven (!) auditoren aan een
 betekent vrijwel zeker na 28 jaar het einde van de mars- en showwedstrijd  in Schiedam. Toch komt het plan van de  paneldiscussie op klaarlichte dag? Of voor de aanwezigheid van een handvol orkestleiders voor een
                                       live-presentatie van veertien nieuwe composities op de vroege zaterdagochtend? Terwijl deze sector
 ad-hoccommissie Mars niet zomaar uit de lucht vallen.            de noodklok luidt?
                                       Als stukjesschrijver mag ik al zo’n jaar of dertig meehobbelen in het muziekcircuit. Heb in die hoeda-
    geld kost.” Van Etten betwijfelt dan ook  gedaan om het werkveld bij deze dis- nigheid in alle uithoeken van het land vele tientallen congressen, informatiesessies, forumdiscussies
    of een buitenconcours in deze periode  cussie te betrekken, de indruk bestaat  en scholingsactiviteiten mogen verslaan. De keren dat organisaties met een voldaan gevoel terug
    wel voldoende deelnemers trekt. Daar  dat niet iedereen de consequenties  konden kijken op de belangstelling van de dirigenten zijn in al die jaren op één hand te tellen.
    komt bij dat kleine korpsen of vereni- hiervan onder ogen ziet. In Limburg  Tjdens het KNMO Congres op 1 december in Eemnes kwam voor artistieke kaderleden uit alle doel-
    gingen met voornamelijk jeugdleden  bijvoorbeeld werd de speciale informa- groepen een aantal interessante onderwerpen voorbij. Ook toen blonk de vakgroep dirigenten uit
    op een groot open veld al vlug verloren  tiebijeenkomst over het nieuwe regle- door afwezigheid. In tegenstelling tot het kader van de showwereld dat ruim vertegenwoordigd
    lopen. Een afgesloten sporthal biedt  ment zeer matig bezocht. Ook op het  was. Toen was het Sinterklaas die ingehaald moest worden.
    voor deze korpsen een fijnere en com- KNMO Congres in Eemnes was Lim-
    fortabele ambiance, stelt ze. Om nog  burg met haar 220 tamboerkorpsen  Nee, de hafabra-sector moet zichzelf niet bij de neus nemen. Hier is meer aan de hand dan alleen
    maar te zwijgen over de uitdagingen  minimaal vertegenwoordigd. Terwijl  een drukke agenda. Het is een chronisch kwaaltje. Een mentaliteitskwestie. In het bedrijfsleven is
    die bij een wedstrijd op een straten- de marswedstrijd juist in deze provin- bijscholing - al dan niet binnen werktijd - verplicht. In de blaasmuziek hebben alleen ambitieuze
                     cie een grote traditie kent, ook al is de  dirigenten het plichtsbesef om na het behalen van hun ‘boterbriefje’ verder te werken aan hun
    “We moeten na 28         belangstelling daarvoor de laatste jaren  ontwikkeling. Daarom zie je bij dit soort gelegenheden ook altijd dezelfde gezichten.
                     sterk afgenomen. “Voor de Limburgse
    succesvolle jaren onze      verenigingen was de discussie over  Tijd voor een kijkje in de spiegel. De artistieke verantwoording nemen over een vereniging, stopt ze-
                                       ker in deze roerige tijden niet bij twee uurtjes repetitie per week. Dat bewustzijn dient er niet alleen
                     dit onderwerp kennelijk een ver-van-
                                       bij dirigenten te zijn, maar ook bij besturen. Zij mogen hun opdrachtnemers best wel eens meer op
                     mijn-bedshow”, concludeert
    activiteiten staken”       Henk de Jong, bestuurslid van de Lim- hun verantwoordelijkheid wijzen. Maar moeten daar dan ook meer faciliterend aan bijdragen.
                     burgse Bond van Tamboerkorpsen.
                     “Heel jammer, want als de korpsen  Frank Vergoossen, redactie KNMO Klankwijzer
    parcours afkomen op organisaties.  gehoord hadden wat er allemaal gaat  Reageren? redactie@klankwijzer.nl
    Van Etten: “Concours Schiedam heeft  veranderen, hadden ze daar misschien
    helaas geen mogelijkheden om naar  meer op kunnen reageren. Dat geldt
    buiten te gaan. Dit is meermaals on- niet alleen voor de marswedstrijd maar
    derzocht, maar onhaalbaar gebleken.  ook voor de podiumwedstrijden voor     TE KOOP
    Dat betekent dat we na 28 succesvolle  slagwerkensembles. Ik zie dit als een
    jaren onze activiteiten moeten staken.  gemiste kans voor de Limburgse korp-
    Als vervolgens blijkt dat de buitencon- sen.”
    coursen niet van de grond komen, is
    er voor ons geen weg meer terug. We  Buitenlucht
    hebben dan geen beschikking meer  Onder verantwoordelijkheid van de
    over de hal en de vrijwilligers die ons  landelijke doelgroep SMP wordt de
    evenement juist zo uniek maken.” eerste marswedstrijd op basis van het
                     nieuwe reglement gehouden op za-
    Klankbordmeeting         terdag 22 juni in Spakenburg. Plaats
    Van Waveren wijst erop dat de com- van handeling is het sportcomplex
    missie niet alleen vanuit eigen ken- van voetbalvereniging Spakenburg.
    nis en kunde gehandeld heeft, maar  Daarmee verhuist de marswedstrijd
    zijn oor ook te luister heeft gelegd in  weliswaar naar de buitenlucht maar
    het werkveld. “In september is een  niet naar de buitenwereld. De Muziek-
    klankbordmeeting gehouden met   bond Gelderland-Flevoland experi-
    vertegenwoordigers van marskorpsen  menteerde al een paar keer met een
    uit verschillende divisies, niet alleen  buitenconcours op het voetbalveld van
    blaaskorpsen maar ook slagwerk-  Elburg. Dat evenement trok niet of     Uniformen in goede staat.
    korpsen. Dit heeft uiteindelijk geleid  nauwelijks meer publiek van buitenaf
    tot het nieuwe marsreglement en het  dan een concours in een sporthal.
    besluit om komend seizoen geen bin- Pas bij de afsluitende optocht door de   Reden van verkoop: er is een keuze
    nenwedstrijden meer te organiseren.”  gezellige straatjes van het pittoreske  gemaakt voor minder op straat en meer
    Daarnaast is ook besloten dat het  vestingplaatsje kwamen de deelnemers
    wedstrijdcircuit zowel voor mars-,  in contact met het publiek. Toen werd  in het theater en andere muziekprojecten.
    show- als concertwedstrijden voor  het ook pas echt leuk.
    slagwerkensembles voortaan door of                       Aantal uniformen: ca. 100 exemplaren.
    in samenspraak met de landelijke SMP
    vastgesteld wordt. Dat betekent dat
    bonden met het vaststellen van hun                      Voor informatie kunt u contact opnemen
    wedstrijdkalender niet zomaar hun  De nieuwe reglementen staan inmiddels        met Peter van de Ven.
    eigen gang kunnen gaan. Ze dienen dit  online. Je kunt ze downloaden door op
    via hun doelgroepvertegenwoordiger  deze hotspot te klikken.            040-2053253 / 06-57430703
    in het landelijk overleg in te brengen.                     E-mail: pmvvandeven@gmail.com
    Ook al heeft het kernteam zijn best
   1   2   3   4   5   6   7   8