Page 4 - Krant week 51
P. 4

4    Sint Agnes eeuwig jong                                         STACCATO    Harmonie Sint Agnes uit                                       Sardiniërs trappen WMC
    Bunde bestaat in 2019                                        2021 af in Kerkrade

    100 jaar. De stichting

    Agnes100 haalt alles uit                                       Een delegatie van de Banda Musicale Monastir uit
                                                       Sardinië heeft afgelopen weekeinde in Kerkrade
    de kast om het eeuwfeest                                       de aftrap gegeven van het project S’Accabadora.
                                                       Einddoel van dit meerjarenplan is deelname aan
    op grootse wijze te vieren.                                      het Wereld Muziek Concours in 2021. Het project
                                                       beschrijft de geheime tradities van euthanasie in
                                                       de binnenlanden van Sardinië. De accabadora -
                                                       letterlijk: zij die beëindigt - is de geheimzinnige en
                                                       geïsoleerde probleemoplosser die als vroedvrouw,
    Tekst: onze redactie                                         prostituee maar vooral als verlosser functioneert.
    Foto: aanlevering Sint Agnes                                     Aan Hardy Mertens is een tweedelige composi-
                      Harmonie Sint Agnes Bunde bestaat 100 jaar.            tieopdracht verleend, bestaande uit de proloog
    Het is enkele Bundenaren op 15 juni                                  Su Ballu e’ s’Arza (De Dans van de Zwarte Weduwe)
    1919 een doorn in het oog dat het                                   en het hoofdwerk S’Accabadora. Harrie Reumkens
    vaandel van de Bundese afdeling van  donateurs, 140 leden van ons Steunco- in de Polfermolen in Valkenburg met  mocht namens het WMC een schilderij met de titel
    de Christelijke mijnwerkersbond wordt mité en sponsoren.” Voor het werven  een nieuwjaarsconcert in Zuid-Ameri- S’Accabadora in ontvangst nemen.
    ingewijd met muzikale omlijsting van  van jeugdleden werkt Sint Agnes  kaanse stijl met de Belgische zangeres
    muziekgezelschappen uit de omgeving.  intensief samen met de lokale basis- Belle Perez. Zondag 17 maart is er een
    Bunde moet een eigen muziekkorps  school, waarbij vooral wordt ingezet op  jeugdorkesttreffen, op zaterdag 22 juni
    krijgen! Drie maanden later houdt  binding met de jeugd. Bij de opleiding  gevolgd door een muziekvoorstelling  Jubilarissen bij bond in
    fanfare Sint Agnes met 32 muzikanten  van jeugdleden wordt zo snel mogelijk  voor kinderen met onder meer Klez-
    de eerste repetitie.       gestart met samen muziek maken.  merband Di Gojim.        Gelderland en Flevoland
                     Binden en boeien door uitdagingen te  Zaterdag 29 juni treedt Mnozil Brass
    Support              zoeken in de muziek, maar ook door                 60 jaar: Ben Claassen (LEO-Harmonie Lobith-Tol-
    Sint Agnes, in 1947 omgezet naar een  met elkaar leuke dingen te beleven  met de nieuwe show op in het MECC  kamer); Jan Smit (Excelsior Ermelo); D. Ooij-
                                      in Maastricht. Zaterdag 28 september
    harmoniebezetting, is na een eeuw nog  is de insteek. Direks: “We willen een  vindt bij Dolmans Landscaping in  man-Reurink (Excelsior Gelselaar).
    steeds een bloeiende vereniging met  plek zijn, waar jong en oud – los van  Bunde het galaconcert plaats met de  50 jaar: B. Peters van Ton-van Ingen (Kunst na
    ruim 110 actieve leden. Het harmo- afkomst of status – samen muziek  wereldpremière van een aan Alexan- Arbeid Dodewaard); Gerard Lamers, John Reijers
    nieorkest met 75 muzikanten scoort  kunnen maken. Waar de leden in on- der Kosmicki verstrekte compositie- (Eendracht Afferden); Peter Kaak, Hans Schennink
    op concoursen al jaren lof der jury in  derlinge harmonie plezier beleven aan  opdracht. Medewerking verlenen de  (Harmonie Sint Caecilia Gendt); Jan Bakker (Jubal
    de eerste divisie. Naast een succesvolle  de muziek en zich muzikaal en sociaal  vocalisten Martin Hurkens, Daphne  Oosterbeek); G.A. Wolsheimer (Nieuw Leven
    slagwerkgroep is er een jeugdorkest  kunnen ontwikkelen. En waar ook de  Ramakers en Pascal Pittie. Een dag  Angerlo).
    waarvan de meeste leden de eigen  omgeving plezier aan beleeft. Want een  later is de receptie en een reünie. Sint  40 jaar: Aline Korff (Harmonie Orkest Brummen);
    opleiding volgen. De helft van het  orkest kan ook niet zonder publiek.” Agnes sluit het jubileumjaar zaterdag  Karin Braakhekke (Juliana Almen); Ellen Hen-
    ledenbestand is jonger dan 25 jaar.                 28 december 2019 af met een Syl- driks-van Haren (Kunst en Vriendschap Balgoij);
    “Met circa 25 optredens per jaar vormt  Wereldpremière       vesterconcert waaraan de Limburgse  A. Wanink-Weenk, B. Leunk-Leuverink (Excelsior
    de vereniging een stukje cement in de  Met als slogan Sint Agnes eeuwig jong  musicalsterren Suzan Seegers, Brigitte  Gelselaar); J.J.M. Wienholts (Sint Martinus Gref-
    lokale gemeenschap”, legt voorzitter  is voor het eeuwfeest een uitgebreide  Heitzer en Renée van Wegberg mee- felkamp); Hermien van den Brink-van Hattem
    Leo Direks uit. “Dat blijkt ook uit de  jubileumkalender samengesteld. Het  werken. Meer informatie: http://www. (Concordia Oldebroek); Jos Jansen (De Dieseltrek-
    brede support die we ondervinden van  jubileumjaar opent zaterdag 5 januari  harmoniebunde.nl.   kers Westervoort); Wim Keimpema (Maris Sonores
                                                       Biddinghuizen).
    Cultuurclash in Paradiso


                                                       Afscheid Sjoerd de Boer
    Voeg bugels, saxofoons en slagwerk samen met de Ney, Duduk, Qawala en Oud en je hebt

    een inspirerende clash van allerhande culturen. In Fanfar Partout delen fanfare Sint Caecilia    met wereldpremière
    Heemskerk en Orchestre Partout het podium. De bijzondere samenwerking wordt op tweede        Sjoerd de Boer heeft afscheid genomen als dirigent
                                                       van het christelijk fanfarekorps Concordia Welsrijp.
    kerstdag besloten met een kerstmatinee in poptempel Paradiso in Amsterdam.              Voor deze bijzonder gelegenheid schreef Jacob de
                                                       Haan in opdracht van Concordia het werk Hora Est
                     samenleving die we zijn.”     beide gezelschappen al enkele keren  (Het is tijd). De titel verwijst tevens naar de voor-
                     Orchestre Partout is een wereldorkest  samen op. Op tweede kerstdag volgt de  malige universiteitsstad Harlingen, de woonplaats
    Tekst: onze redactie       van nieuwkomers, opgericht door  apotheose: de kerstmatinée in Paradiso  van Sjoerd de Boer. Met de wereldpremière van
                     muzikant en componist Ted van Leeu- in Amsterdam in samenwerking met  deze compositie nam Concordia vorige maand met
    Het idee komt van Wilmar de Visser,  wen. Hij geeft wekelijks muziekles  de professionele muzikanten van The  succes deel aan de concertwedstrijd van de Organi-
    contrabassist bij onder andere het Ra- in de azc’s van Alkmaar en Amster- Paradiso Orchestra.   satie van Muziekverenigingen in Fryslân.
    dio Filharmonisch Orkest en het Ne- dam. De muzikanten spelen muziek                De Boer heeft de fanfare 40 jaar geleid. In die
    derlands Blazers Ensemble: “Fanfares  uit hun eigen cultuur. Repertoire uit  Sint Cecilia-dirigent Ruud Pletting:  periode nam Concordia 25 keer deel aan een
    zijn typisch Nederlands. Ik vroeg mij af  Syrië, Afghanistan en Afrika. Voor  “De muzikanten van Orchestre Partout  wedstrijd. Gemiddeld scoorde het orkest op al die
    wat er zou gebeuren als je het klassieke  de samenwerking van fanfare Sint  lezen geen bladmuziek en doen bijna  evenementen 85 punten. Muzikale hoogtepunt
    instrumentarium van een fanfare - ko- Caecilia zijn nieuwe arrangementen  alles op gehoor. Sommige instrumen- was het winnen van de Open Friese Fanfare Kampi-
    perblazers, saxofoons en slagwerk - uit  gemaakt. Muzikale crossovers tussen  ten zijn gestemd in andere toonlad- oenschappen in 2010 in de derde divisie.
    zou breiden met Arabische instrumen- het westerse repertoire van de fanfare  ders. Het is voor ons echt een muzikale  Voor zijn grote verdiensten voor fanfarekorps
    ten. Dan ontstaan er nieuwe klanken  en het wereldrepertoire van Orchestre  uitdaging.” Informatie: www.paradiso. Concordia ontving hij bij zijn afscheid de Gouden
    die goed aansluiten bij de gemengde  Partout. De afgelopen maanden traden  nl.           Pompelbled.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9