Page 5 - Krant week 51
P. 5

5


    BUMA Awards voor                          Insigneregen in Limburg    componisten                             De viering van de naamdag van Sint  Pierre Thijssens (Wilhelmina Maas-

                                      Cecilia als patroonheilige van de
                                                       tricht-Wolder); Jean Tillie, Jean Goes-
                                      muziek (22 november) is in het zui- sens (Koninklijke Harmonie Grons-
                                      den van het land de gelegenheid bij  veld); Piet Verstegen (Sempre Avanti
    Tijdens het Fanfare Repertoire  Concerto d’Amore heeft op YouTube  uitstek om jubilerende muzikanten  Tegelen); Gerrit Rademakers (Sint Jan
    Festival 2018 in Ede ontvingen de  meer dan 2,3 miljoen hits. Composi- in de bloemen te zetten. Vele tiental- Sittard-Leyenbroek); Piet Creemers
    componisten Óscar Navarro en Ja- ties van de hand van Jacob de Haan  len muzikanten van de Limburgse  (Wilhelmina Posterholt); Jan Houben
    cob de Haan de BUMA Blaasmuziek  worden door een zeer breed publiek  Bond van Muziekgezelschappen  (Sint Caecilia Kerkrade-West); Jan
    Awards. De ‘Edisons van de blaasmu- gewaardeerd door de toegankelijkheid  ontvingen de afgelopen weken een  Vousten (Sint Nicolaas Broekhuizen).
    ziek’ worden jaarlijks toegekend aan  van met name de melodische lijnen  insigne. Maar liefst dertien personen
    personen die een grote en positieve  en goed gekozen harmonieën en  vierden hun zeventigjarig jubileum.  65 jaar: Jan Caenen (Sint Caecilia
    bijdrage hebben geleverd aan de  structuren. Bijzonder is dat hij dit jaar  Omdat de lijst met jubilarissen vanaf  Hoensbroek); Wiel Tielen (Sint Alde-
    ontwikkeling van de blaasmuziek in  zowel de BUMA Classical Award als  40 jaar te lang is om in één keer te  gondis Maasbree); Martin van Ermin-
    Nederland en daarbuiten.     de BUMA Blaasmuziek Award heeft  publiceren, vermelden we ze in twee  gen (Sint Caecilia Bocholtz); Harrie
                     ontvangen. Dit is nog nooit eerder  delen. Deel 1:        van Dael, Jozef van Dael (Sint Jan
                     voorgekomen.                            Sittard-Leyenbroek); Sjaak Theelen, Jac
                                                       Verspaij (Sint Antonius Lomm); Frans
                     Sferen                               Houben (Juliana Holtum); Hein Zin-
                     De internationale Brass Award ging                 zen (Philharmonie Bocholtz).
                     naar de Spaanse componist Óscar
                     Navarro. Zijn nominatie is ingege-                 60 jaar: Frans Delissen (Vrienden-
                     ven vanwege zijn grote polariteit als               krans Heel); John Keijdener (Sint Cae-
                     componist voor harmonieorkest.                   cilia Hulsberg); Jan Kessels, Sjra Snij-
                     Wereldwijd is Navarro echter nog                  kers, Har Puts (Crescendo Beegden);
                     meer bekend als componist voor films                Michel Kuppens, Piet Cardinaal (Sint
                     en symfonische muziek. Door zijn                  Joseph 1880 Weert); Bert Adams (Sint
                     achtergrond als filmcomponist weet hij               Cecilia Hunsel); Har van Helden, Jan
                     bepaalde sferen te creëren die zeer aan-              van Birgelen (Wilhelmina Posterholt);
                     sprekend zijn voor het klankidioom                 Thei Rours (Sint Cecilia Susteren); Rob
                     van het blaasorkest. Ook opvallend                 Pelzer (Wieker Fanfare Sint Franciscus
                     zijn de solowerken die hij schreef voor              Maastricht-Wijk); Jan Boon (Berg en
     Jacob de Haan (links) en Óscar Navarro  klarinet en hobo. Zijn werk Libertado-          Dal Slenaken); Sef Custers (Sint Cae-
     met de BUMA Blaasmuziek Awards.  res wordt door orkesten over de hele  In Bocholtz werd Sjef Weijers gehuldigd  cilia Echt); Jan van de Ven (De Vrien-
                     wereld geprogrammeerd en viel tijdens  voor zijn 70-jarig jubileum bij fanfare  denkrans Heel); Rob Vaessen (Sint
    Jacob de Haan viel al voor de tweede  het laatste WMC op in een instrumen- Sint Cecilia. (Foto Facebook).  Clemens Arensgenhout); Bruno Lucas-
    keer dit jaar in de prijzen. Hij dankt  tatie voor fanfareorkest. Dat heeft hem           sen (Euterpe Venray); Jan Hensen (De
    zijn uitverkiezing van de BUMA  doen besluiten om in de toekomst voor               Maasgalm Elsloo); Bert van Ratingen
    Blaasmuziek Award onder andere aan  dit medium te gaan schrijven. Dit is  70 jaar: Sjef Weijers (Sint Cecilia  (L’Union Heyhuysen); Piet Nijssen
    zijn zeer uitgebreide oeuvre. Op dit  ook de reden dat dit werk geprogram- Bocholtz); Henri Partouns (Konink- (Eendracht Baarlo); Jo van Vlodrop,
    moment is hij zelfs de meest verkochte  meerd stond voor het Fanfare Reper- lijke Oude van Eijsden); Lei Haegens  Laurent Paulissen, Gillis Willemsen
    componist van Nederland. Zijn werk  toire Festival 2018.      (Sint Caecilia America); Antoon Loyen (Wilhelmina Maastricht-Wolder); Jef
                                      (L’Union Heyhuysen); Paul Thijssens,  Deckers (Concordia Margraten).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10