Page 1 - Krant week 2019-01
P. 1

WMC-cursus voor                          LBM brengt

                     jonge talentvolle                         generaties samen
                     dirigenten                             in familieorkest


                             3                                 5     Jaar 2019, week 1
     Color Guard Nederland


     na 40 jaar nog springlevend
     De vlag hangt uit bij Color
     Guard Nederland. Volgende
     week gaat in Aalsmeer het
     veertigste wedstrijdseizoen

     van start. Wat ooit door een
     stel pioniers vanuit Amerika
     naar Nederland is gehaald, is

     uitgegroeid tot een volwaardi-
     ge competitie met een deelne-
     mersveld van tachtig groepen
     uit binnen- en buitenland.


        GN trapt het jubileumjaar af  De color guards openen het jubileumseizoen van Color Guard Nederland. Foto: FV Media Producties.
        met de introductie van een
     Cgeheel vernieuwde missie en
     visie en een compleet nieuwe huis- “Een prachtig deelnemersveld met  zijn al twee groepen integraal opge- ook de intensieve samenwerking met
     stijl inclusief website. De lancering  naast de Nederlandse groepen een  nomen in de verenigingsstructuur  Groot Brittannië (Winter Guard UK)
     hiervan staat halverwege deze maand  sterke Europese vertegenwoordiging  van Advendo Sneek. Vijf verdere ini- en de USA (Winter Guard Internatio-
     gepland. Zaterdag 2 februari wordt  uit het Verenigd Koninkrijk, België,  tiatieven staan momenteel op stapel.  nal) wordt voortgezet. “Met de Euro-
     in Eemnes een jubileumfeest gevierd  Frankrijk, Duitsland, Zweden en Ita- Juliana Slag & Vlag in Zeeland ver- pese partners gaan we een kennisnet-
     waarbij de hoogtepunten uit de histo- lië”, merkt voorzitter Paul Doop tevre- keert al in een vergevorderd stadium.  werk opzetten om de Europese Indoor
     rie van CGN nog eens in beeld en ge- den op. “Van de deelnemers van vorig  Doop: “Juliana Korpsen Middelburg  Performing Arts (Color Guard, In-
     luid de revue passeren. Tegelijkertijd  jaar is een enorm groot aantal ook dit  is met hulp van Philadelphia, CGN,  door Percussion en Indoor Winds) te
     verschijnt een jubileumuitgave met tal  jaar weer van de partij. Ook zien we  de Zeeuwse zorgorganisatie Arduin  versterken”, vertelt Doop.
     van foto’s uit 40 jaar CGN-competitie.  een grote groep nieuwe deelnemers,  en de Zeeuwse Muziekbond gestart
     Ook kijken mensen die betrokken zijn  met name bij Indoor Percussion en  met twee groepen die we zaterdag 30  Apotheose
     (geweest) bij de groei en bloei van het  Indoor Winds.”     maart hopelijk gaan zien op de CGN  De 40 wintercompetitie start zater-
                                                         ste
     indoorcircuit terug op de afgelopen                Championships in Eindhoven.”   dag 12 januari met de eerste contest
     periode.             Integratie                            voor Color Guard in Aalsmeer. Een
                      Het pilotproject Phila Vlag & Slag met Kennisnetwerk       week later zijn de color guardgroe-
     Recordaantal           de deelname van mensen met een ver- Niet alleen maatschappelijk drukt  pen aan het werk in Drachten. Vanaf
     Met vijf wedstrijden op verschillende  standelijke beperking was vorig jaar  CGN de neus tegen het venster, ook  Wijchen (zaterdag 9 februari) sluiten
     locaties in het land en de Champi- een geweldig succes. Reden voor CGN internationaal timmert de Nederland- ook Indoor Percussion en Indoor
     onships in Eindhoven staat CGN aan  en Stichting Philadelphia om hun  se organisatie stevig aan de weg. De  Winds zich bij de competitie aan. Via
     de vooravond van haar grootste sei- samenwerking verder uit te bouwen.  banden met Azië (Asian Marching  Almere (23 februari) en Leeuwarden
     zoen ooit. Terwijl 40 jaar geleden vier  Begin 2019 ondertekenen beide een  Band Confederation en Asia Mar- (16 maart) wordt toegewerkt naar de
     groepen aarzelend aan de start ston- convenant om de integratie van men- ching Arts), Zweden (Scandinavian  apotheose: de Championships op 30
     den van de eerste wedstrijd, heeft voor sen met een verstandelijke beperking  Indoor Performing Arts Associati- maart in Eindhoven. Meer informatie:
     het komende seizoen het recordaantal  binnen de Nederlandse muziek-/dans- on), Italië (Italia Marching and Show  www.colorguard.org.
     van ruim tachtig units ingeschreven.  verenigingen te stimuleren. Inmiddels  Bands) zijn verder verstevigd, terwijl
   1   2   3   4   5   6