Page 1 - krant week 01
P. 1

Jaar 2021, week 01


                      Eeuwigheids-                           Onderzoek naar
                      waarde voor                            wensen oudere

                      de bugel                             muzikanten


                             7                                 9


     ‘150 miljoen, wat     ga jij ermee doen?’     Veel gemeenten in Nederland beraden zich momenteel intern over de randvoorwaarden en verdeelsleutels voor het geld
     dat ze van het Rijk ontvangen voor ondersteuning van de lokale cultuursector. Het is voor de amateurmuziekwereld nu dus
     tijd om de gevolgen van de coronacrisis bij lokale bestuurders onder de aandacht te brengen.


     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto: Facebook en FV Mediaproducties

        lle sectoren die te lijden
        hebben onder het coronajuk
     Akwamen al voorbij. Van de
     kersmisexploitanten tot de nagelstu-
     dio’s en van de vuurwerkverkopers
     tot de sekswerkers. Allemaal zaten
     ze aan tafel bij Jinek, Beau of Op1
     om aandacht te vragen voor hun
     nijpende situatie. Ook de kunst- en
     cultuursector liet van zich horen.
     Maar dat waren voornamelijk pro-
     fessionele artiesten, orkesten, kun-
     stenaars en podia.
     Dat er ook nog zoiets bestaat als een
     amateurkunst- en cultuursector met
     vele tienduizenden enthousiaste  Het beeld van de laatste maanden: lege repetitielokalen en dus ook geen inkomsten om de accommodaties exploitabel te houden.
     beoefenaars, staat bij de redacties
     van de talkshow kennelijk niet op
     de radar. Of het onderwerp draagt  Compensatie          cies voor het ondersteunen van de  gegaan. Hoeveel iedere gemeente
     niet bij aan hoge kijkcijfers. Mis- En dat geld is er ook. In het eer- lokale culturele sector die te lijden  krijgt, voor wie en waarvoor het
     schien moet de amateurwereld   ste steunpakket voor de culturele  heeft gehad onder de coronamaat- geld precies bedoeld is en welke
     ook wel de hand in eigen boezem  sector zat 48,5 miljoen euro voor  regelen.           randvoorwaarden en verdeelsleu-
     steken. Is deze sector wellicht te  het overeind houden van de lokale               tels daarop van toepassing zijn, is
     bescheiden om zelf aan de bel te  infrastructuur. In het tweede steun- Verdeelsleutels      niet aangegeven. Veel gemeenten,
     trekken. Dat de amateurmuziek niet  pakket kwam daar nog eens 150  Maar hoe kom je als vereniging nu  vooral kleinere gemeenten die niet
     bij praatprogramma’s de deur plat- miljoen euro bij. Daarnaast zat in de  aan die extra middelen? Begin de- beschikken over grote afdelingen
     loopt, betekent niet dat er vanuit die  compensatie voor medeoverheden  cember hebben de gemeenten een  cultuur, moeten zich daar nog over
     hoek vanaf de zijlijn gelaten wordt  van het ministerie van Binnenland- brief van het ministerie ontvangen  buigen. Tijd dus om lokale bestuur-
     toegekeken. Vanuit de landelijke  se Zaken eerst 60 miljoen en later  met de mededeling dat het rijk in  ders attent te maken op de belangen
     organisaties is wel degelijk druk  nog eens 68 miljoen euro specifiek  een tweede steunpakket opnieuw  van de muziekverenigingen.
     uitgeoefend om extra geld voor de  bedoeld voor cultuur. In totaal  extra geld beschikbaar stelt voor
     amateursector beschikbaar te stel- wordt er dus 326,5 miljoen euro  de cultuursector. Die brief is zowel
     len.               verdeeld over gemeenten en provin- naar grote als kleine gemeenten  Vervolg op pagina 2 en 3
   1   2   3   4   5   6