Page 2 - krant week 01
P. 2

2    “De gevolgen van deze


    crisis zijn niet te overzien”


     Diverse landelijke organisaties roepen de wethouders cultuur op om de lokale cultuur te ondersteunen.    Vervolg van pagina 1       geen of nauwelijks optredens   amateurverenigingen werken    verenigingsleven staat bekend om
                     plaatsgevonden, steunacties    professionals: dirigenten, docenten  zijn veerkracht en inventiviteit”,
    Appel               konden door de maatregelen niet  en andere begeleiders, die als  zegt Van Meijl in de brief aan de
    Het appel van de KNMO aan alle  doorgaan. Ook ledenaantallen, dus  ZZP’ers hard geraakt worden door  wethouders. “Verenigingen zijn
    wethouders cultuur in Nederland  de contributie, staan onder druk.  de crisis. Waar ze doorbetaald  gewend om met inzet van veel
    om de amateursector niet te    Leden verliezen door de gevolgen  krijgen, wordt de clubkas van de  vrijwilligers voor een groot deel
    vergeten, komt op het goede    van de maatregelen de motivatie en  orkesten flink getroffen. Daarnaast  ‘hun eigen broek op te houden’.
    moment. In de brief, die KNMO-  er is weinig perspectief.     hebben veel verenigingen hun eigen  De terugloop van gemeentelijke
    voorzitter Bart van Meijl net voor                                  ondersteuning die de laatste jaren
    de feestdagen stuurde, roept hij                                   in veel gemeenten een feit werd is
    de portefeuillehouders op om                                     door extra inzet vaak opgevangen.
    de amateurmuziekverenigingen   “Neem als vereniging ook zelf het initiatief:            Echter, de gevolgen van deze crisis
    financieel te steunen vanuit de extra                                 zijn niet te overzien en zonder steun
    ondersteuning van 150 miljoen   Benader je wethouder!”                       kan dit tot desastreuse gevolgen
    euro die ze van het rijk toegewezen                                  leiden.”
    hebben gekregen.
    Van Meijl schrijft in de brief dat                                  Noodzaak
    de amateurmuzieksector door    Kosten              pand, waar door de coronacrisis  Van Meijl vervolgt: “Daar waar
    de coronacrisis te maken heeft  De KNMO wijst erop dat ondanks  geen (horeca)inkomsten van    diverse sectoren vooraan staan en
    met een omvangrijke derving    de derving van inkomsten de    binnenkomen, maar wel de     ‘moord en brand’ schreeuwen zijn
    van inkomsten. Er hebben     kosten wel doorlopen. Bij de vele  vaste lasten blijven bestaan. “Het  (muziek)verenigingen bescheiden
   1   2   3   4   5   6   7