Page 3 - krant week 01
P. 3

3




    aangezien ze al vaak voor uitdagin- is. De ervaring is dat verenigingen  Meijl in zijn brief aangeeft, veel  onderhoudswerkzaamheden,
    gen hebben gestaan en zelfredzaam  vooral steun vragen voor het  sprake is van veerkracht en slim  verkoop van voorraden, etc.).
    willen zijn. Dit maakt echter de  exploitabel houden van hun    omgaan met de omstandigheden   Maar mogelijk is er ook sprake
    noodzaak van ondersteuning er niet  accommodatie, maar niet zozeer om  (minder poetswerk, thermostaat  van drempelvrees om te bekennen
    minder om! We hopen dat u zich  de organisatie draaiende te houden.  laag, minder licht aan,    dat het niet goed gaat of denken
    realiseert dat het eenvoudig is om  Uit die signalen kan worden  minder of geen inzet van     verenigingen dat ze er toch niet
    een vereniging ter ziele te laten gaan  afgeleid dat er inderdaad, zoals Van  professionals, verschuiving van  voor in aanmerking komen.
    door ze niet te ondersteunen, ver-
    enigingen oprichten en (opnieuw)
    tot bloei laten komen is een enorme
    opgave. Er rust zodoende een gro-
    te verantwoordelijkheid op lokale
    overheden om hier de juiste keuzes
    te maken!”

    150 miljoen
    De 150 miljoen waar de KNMO op
    doelt is onderdeel van het tweede          Voorbeeldvragen voor
    grote steunpakket voor de culturele
    sectoren. Daar bovenop komt nog
    68 miljoen euro beschikbaar vanuit         gemeenteraadsleden
    het compensatiepakket voor mede-
    overheden van het ministerie van
    Binnenlandse Zaken en Konink-
    rijksrelaties. Van Meijl zegt daar-        In het eerste steunpakket voor de culturele sector zat 48,5 miljoen euro voor het
    over: “Dit voor cultuur bestemde          overeind houden van de lokale infrastructuur. In het tweede steunpakket kwam
    pakket is niet specifiek geoormerkt        verheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken
    en wij vrezen dat de bijzonder
                             daar nog eens 150 miljoen euro bij. Bovendien zat in de compensatie voor medeo-
    omvangrijke en inhoudelijk rijke         eerst 60 miljoen euro en later nog eens 68 miljoen euro specifiek bedoeld voor cul-
    amateurmuzieksector onvoldoende         tuur. In totaal wordt er dus 326,5 miljoen euro verdeeld over gemeenten en provin-
    in beeld is en zodoende niet mee-        cies voor het ondersteunen van de lokale culturele sector die te lijden heeft gehad
    genomen wordt in de (financiële)         onder de coronamaatregelen. Wij hebben hierover de volgende vragen.
    ondersteuning. Dit pakket is een
    goede zaak, daarom roepen wij
    gemeenten op om het geld te           1. Welk precies bedrag uit deze totaalsom van 362,5 miljoen euro heeft de gemeen-
    gebruiken waar het voor bedoeld         te ontvangen? In het bijzonder: welk precies bedrag heeft de gemeente … ontvan-
    is: ondersteuning van de culturele       gen uit de 150 miljoen euro van het tweede steunpakket voor de culturele sector,
    initiatieven in de gemeente. Naast       bedoeld voor het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur?
    onze sector hebben vele culturele
    verenigingen en initiatieven het       besteden?
    zwaar. Minister Van Engelshoven
                           2. Heeft het college al bedacht hoe zij de middelen uit deze steunpakketten gaat
    heeft dat ook benadrukt. “Neem als
    vereniging ook zelf het initiatief:      Zo ja, waaraan? Zo nee, wanneer denkt u de raad hierover te kunnen informeren?
    Benader je wethouder!”
                           troffen is door de
    Noodkreten
                           3. Is het college het met eens dat de cultuureducatie en -participatie ook hard ge-
    Van Meijl richt zich in de         sector?
    brief ook rechtstreeks tot de
                          coronacrisis? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn er getroffen voor deze specifieke
    portefeuillehouders cultuur: “Aan
    U, als cultuurverantwoordelijke van    moeilijker is
    uw gemeente, hierbij het dringende
                          4. Is het college het met eens dat deelname aan cultuur voor kwetsbare groepen
    verzoek om dergelijke noodkreten     lijkheid en het
    serieus te nemen. Ons land heeft      geworden als gevolg van de coronacrisis en dat dit onwenselijk is voor de kansenge-
    een unieke en wereldberoemde
    amateurmuzieksector qua omvang      ervoor te zorgen dat
    en niveau. Wij beschouwen het als
                         welzijn van onze inwoners? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn er getroffen om
    een taak van de overheden om al     deze doelgroep in aanraking blijft komen met cultuur?
    dit moois samen met de sector zelf
    te bewaken en te behoeden voor de    5. Is het college het met eens dat cultuureducatie een essentieel onderdeel is van
    kaalslag die nu dreigt. De KNMO     het onderwijs? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen richting scholen om hen te
    rekent op u en wil alles in het werk
    stellen om u als gemeente hierbij    helpen om culturele activiteiten en lessen doorgang te kunnen laten vinden? Heeft
    behulpzaam te zijn.” Van Meijl     zet kunnen worden?
    roept ook de verenigingen zelf op
                        u scholen daarbij geholpen bij het aanvragen van de rijksmiddelen die hiervoor inge-
    om in actie te komen. “Neem als
    vereniging ook zelf het initiatief:
    Benader je wethouder!”
    Onderbouwen
    Verenigingen doen er goed
    aan om een eventueel verzoek
    tot ondersteuning wel goed te                       Vanuit het Landelijk Kenniscentrum Cultuur en Amateurkunst (LKCA) is een
                                          vragenlijst ontwikkeld voor de lokale politiek en culturele instellingen om hun
    onderbouwen. Gemeenten gaan niet                      wethouder aan te spreken onder het motto ‘150 miljoen, wat ga jij ermee doen?’ De
    zomaar lukraak geld overmaken.                       KNMO roept de lokale culturele verenigingen en initiatieven op om dit gesprek aan
    Vanuit gemeenten zijn er overigens                     te gaan. Je kunt je vertegenwoordiger in de gemeenteraad benaderen om op basis van
    signalen dat het aantal hulpvragen                     dit vragenlijstje het college aan de tand te voelen.
                                          Klik op de ‘hotspot’ om de vragenlijst te downloaden.
    vanuit het verenigingsleven beperkt
   1   2   3   4   5   6   7   8