Page 7 - krant week 01
P. 7

7


    Eeuwigheidswaarde    voor de bugel    “Super dat het gelukt is”, zegt Gerard Hilhorst. Zijn missie om
    de bugel een plek te geven in Het Museum van Nederland is
    geslaagd. De jury van het nieuwe MAX-programma boog in

    de derde aflevering van het gelijknamige programma voor de
    argumenten van Hilhorst dat harmonie- en fanfareorkesten

    van grote waarde zijn voor de cultuur van Nederland.


                     object waarvan iedereen weet dat
                     het typisch Nederlands is, of iets wat
    Tekst: Frank Vergoossen      juist in de vergetelheid is geraakt.
    Foto: Still Het Museum van Nederland Iets waar we trots op zijn, dat ons
                     typeert, of waar we ons wellicht een  Gerard Hilhorst in gesprek met expert Atze de Vrieze.
                     beetje voor schamen. Een team van
        et viel niet mee om mu-  specialisten buigt zich over de voor-
        ziekexpert Atze de Vrieze,  drachten en bepaalt of het onder- Nederlands meest bekende koekje:  Hoempapamuziek
    Hpopjournalist bij 3voor12,                     de stroopwafel.          De titel van het programma zou de
    over de streep te trekken om de                                    indruk kunnen wekken dat het gaat
    bugel als symbool voor de vele mu-                 Te bescheiden           om voorwerpen die door de tijd zijn
    ziekverenigingen in Nederland een  “Goed dat onze sector      Max zendt vijf afleveringen van het  ingehaald en hun bestaansrecht in-
    plaatsje te geven in Het Museum                   programma uit. Gerard Hilhorst (61)  middels verloren hebben. Maar dat
    de grote talenten die de bugel heeft eens op deze manier      bugel op NPO 1 te zien in de derde  gramma. Het gaat om onderwerpen
    van Nederland. “Toen ik wees op                   was vorige week woensdag met de  is dus niet de intentie van het pro-
    voortgebracht en vertelde over de                  aflevering. Behalve op de maatschap- met eeuwigheidswaarde die staan
    verbindende rol van de harmonie-  in de publiciteit komt”     pelijke functie van harmonie- en  voor onze cultuur en Nederland tot
    en fanfareorkesten in de lokale ge-                 fanfareorkesten wees hij jurylid Atze  Nederland maken. Gerard Hilhorst
    meenschappen was hij helemaal om”,                 de Vrieze ook op de vele grote talen- wees expert Atze de Vrieze erop dat
    vertelt Gerard.          werp een plekje verdient in Het Mu- ten die de bugel heeft voortgebracht.  wel het vooroordeel dat harmonie-
                     seum van Nederland. Zo kwam in  Zoals Rein van den Broek van de  en fanfareorkesten alleen hoempa-
    Specialisten           een eerdere aflevering de zoon van  symfonische rockband Ekseption,  pamuziek spelen uit het collectieve
    Het Museum van Nederland is een  wielrenner Gerrie Knetemann langs  Ack van Rooijen en Kyteman. “De  geheugen geschrapt mag worden.
    programma van Omroep Max. De   met de fiets waarmee ‘de Kneet’ de  amateurmuziekwereld is eigenlijk  “Die suggestie hoort inderdaad thuis
    presentatoren Dione de Graaff en  Amstel Gold Race won, boden na- veel te bescheiden”, zegt de muzikant  in het museum. Want harmonieën
    Diederik Ebbinge ontvangen in elke  bestaanden van een slachtoffer van  van muziekvereniging Sint Caecilia  en fanfares spelen tegenwoordig mu-
    aflevering zo’n vijftien mensen die  de MH-17 ramp een bijzonder en  uit Hoogland. “Daarom is het goed  ziek van klassiek tot pop. Dat hoop
    vanuit heel Nederland hun persoon- persoonlijk voorwerp aan en beoor- dat onze sector eens op deze manier  ik met dit initiatief voor het voetlicht
    lijke voorwerp voordragen. Een  deelde expert Janny van der Heijden  in de publiciteit komt.”   te hebben gebracht.”

                                                       Virtueel
                                                       Het Museum van Nederland is inge-
                                                       richt in de Kunsthal in Rotterdam.
                                                       Behalve de bugel zijn ook het vaan-
                                                       del en andere attributen van Sint
                                                       Caecilia Hoogland in het museum te
                                                       zien. Omdat de Kunsthal vanwege de
                                                       coronamaatregelen gesloten is, wor-
                                                       den de geselecteerde objecten virtu-
                                                       eel geëxposeerd op www.museum-
                                                       vannederland.nl. In dit interactieve
                                                       museum kunnen bezoekers de voor-
                                                       werpen bestuderen en kennismaken
                                                       met de mensen achter de objecten.
                                                        In het virtuele museum zijn de geselect-
                                                        eerde objecten te zien en de mensen
                                                        achter onderwerpen.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12