Page 9 - krant week 01
P. 9

9    Onderzoek naar wensen                                          STACCATO
    van oudere muzikanten                                         ONHK verplaatst
                                                        naar 2022
    Vanuit de KNMO is een                                         De organisatie van de Open Nederlandse

    onderzoek gestart naar                                         Harmonie Kampioenschappen (ONHK)
    de wensen van ouderen                                         heeft besloten de vierde editie van het
                                                        evenement door te schuiven naar 2022. De
    om zo lang mogelijk actief                                       lockdown maakt een goede voorbereiding

    lid te kunnen blijven van                                       voor de deelnemers vrijwel onmogelijk.
                                                        Daarom heeft het bestuur de knoop definitief
    muziekverenigingen.                                          doorgehakt om de voor 27 maart 2021
                                                        geplande ONHK te annuleren. De 4e ONHK
                                                        wordt verplaatst naar 26 maart 2022 in het
                                                        Schaffelaartheater te Barneveld. Inschrijven
                                                        kan inmiddels via www.onhk.org/aanmeld-
    Tekst: Mariëtte van Raalte                                       formulier.
    Foto: FV Media Producties

    Steeds meer muziekverenigingen                                     Jubilarissen in Limburg
    hebben leden van zeventig of zelfs
    tachtig jaar en ouder. Ouderen                                     Bij de Limburgse Bond van Muziekgezel-
    worden aangemoedigd om zo lang                                     schappen vierden de afgelopen maand tal
    mogelijk actief te blijven en een                                   van muzikanten hun jubileum. Een overzicht.
    muziekvereniging leent zich daar                                    75 jaar: Al van Oerle (Rothem’s Harmonie
    uitstekend voor. Maar wat zijn pre-                                  Meerssen-Rothem).
    cies de wensen van oudere leden en                                   70 jaar: Jo Olischläger en Hub Lumey (Kunst
    hoe ga je daar als muziekvereniging                                  en Vriendschap Wittem); Jo Kuijpers (St.-Lu-
    mee om?                                                cia Neeritter); Ton Linssen en Chris Willems
    Als student Toegepaste Gerontolo-                                   (St. Cecilia Maasbracht).
    gie gaat Mariëtte van Raalte vanuit                                  65 jaar: Jo Joosten (St. Cecilia Maas-
    de KNMO op onderzoek uit, maar                                     bracht).
    het is in deze tijd lastig om de juiste                                60 jaar: Theo Gerris (Ellona Ell); Ton
    mensen te bereiken. Daarom vraagt                                   Klinckenberg (Fanfare Broekhuizenvorst en
    ze oudere leden van muziekvereni-                                   Ooyen); Frans Slangen (Rothem’s Harmonie
    gingen om een vragenlijst te beant-                                  Meerssen-Rothem); Piet Backers (O.L. Vrouw
    woorden.                                                in ’t Zand Roermond); Harrie Houben (St.
    De vragenlijst is hoofdzakelijk be-                                  Cecilia Maasbracht).
    doeld voor alle oudere leden (zowel                                  50 jaar: Jos van Engelen (St.-Judocus Sint
    actief als passief), maar er is geen  Hoe kunnen muziekverenigingen leeftijdsvriendelijker worden?  Joost); Frans Snellen (Koninklijke Harmonie
    harde leeftijdsgrens. Andere geïnte-                                  van Arcen); John Widdershoven (Muziek-
    resseerden, zoals bestuursleden en                                   vereniging Voerendaal); Roel van Ark, Baer
    toekomstige ouderen zijn, ook van                                   Reijnen en Loek Coolen (O.L. Vrouw in ’t Zand
    harte uitgenodigd om de lijst in te                                  Roermond).
    vullen.               Klik op de ‘hotspot’ om de vragenlijst te openen.         40 jaar: Fried Keltjens (Koninklijke Harmo-
    Mariëtte hoopt op veel respons uit  De vragenlijst staat open tot en met maandag 31 januari.     nie Lottum); Geert Deckers, Anja van Horen
    het hele land. Aan de hand van de  Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met        en Leon van Rhee (Nooit Gedacht Wellerlooi);
    resultaten zal ze een advies schrijven  Mariëtte via mariette.van.raalte@windesheim.nl of volg    Robert Tollenaar, Melissa Starmans en
    over hoe muziekverenigingen leef-  haar op https://www.facebook.com/verzilverdemuziekvereniging.   Marianne Giebels (Koninklijke Harmonie
    tijdsvriendelijker kunnen worden.                                   Roermond); Ireen Meelkop en Walter Tausch
                                                        (Koninklijke Harmonie van Arcen); Patrick
                                                        Vankan en Pierre Eurlings (Muziekvereniging
                                                        Voerendaal); Jack Derikx (Fanfare Broekhui-
                                                        zenvorst en Ooyen); Claudia Geusen-Kuypers
                                                        (St.-Lucia Neeritter) en Bert van Cruchten (St.
                                                        Cecilia Maasbracht).


                                                        Jubilarissen in

                                                        Groningen

                                                        Bij de muziekbond Groningen en Drenthe
                                                        vierden diverse muzikanten in december
                                                        hun jubileum. Harry Meier kreeg een
                                                        insigne vanwege zijn 50-jarig jubileum bij
                                                        de Gereformeerde Brassband Immanuel uit
                                                        Uithuizermeeden. Bij harmonie Patrimonium
                                                        uit Groningen vierde Jaap Medema zijn
                                                        65-jarig, Omke van der Ploeg zijn 60-jarig en
                                                        Bertha Vroom haar 40-jarig jubileum .
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14