Page 1 - krant week 01
P. 1

Jaar 2023, week 1

                      “DVS is wereld-                          “Nooit te oud

                      wijd toonbeeld                          om iets nieuws

                      van excellentie”                         te leren”


                             7                                 8


     Topdocenten naar Nederland     Maar liefst zes topdocenten op het gebied van show, brass, percussie, visual, dans/movement en color guard - waaronder
     voormalige WMC-juryleden uit de Verenigde Staten van Amerika - komen in februari 2023 naar Nederland om masterclasses

     en clinics te verzorgen. Dat is het resultaat van een krachtenbundeling van de KNMO-doelgroepen Color Guard Nederland en
     Show, Mars en Percussie.

     Foto’s: WMC/Aanlevering

        e  KNMO-doelgroepvoor-
        zitters Paul Doop (CGN)
     Den Jaap van Waveren (SMP)
     spreken van een uniek evenement.
     “Het is jaren geleden dat zo’n team
     van dit kaliber Nederland bezoekt.
     Het is echt uniek dat we al deze men-
     sen naar Nederland kunnen krijgen,
     want hun agenda’s zitten al jaren van
     tevoren vol. Doordat we een sterk
     netwerk hebben en zij een goede
     relatie met CGN en SMP, hebben
     ze voor ons in hun agenda ruimte
     gemaakt. De doelgroepen - en met
     name SMP en CGN - binnen de
     KNMO hebben het financieel lastig.
     Tegelijkertijd vragen de leden juist
     voor een optimale kennisuitwisse- CGN en SMP organiseren zondag 19 februari een dag vol clinics en masterclasses op het gebied van show, brass, percussie, visual, dans/movement en
                      color guard
     ling om centrale evenementen te or-
     ganiseren. Daarom is er aangeklopt  boost geven aan de sectoren”, zegt  kader zijn er hele interessante mas- zijn echter het levende bewijs dat er
     bij diverse fondsen. En met succes!”  Van Waveren.        terclasses en voor leden uitdagende  nog steeds veel kennis te vergaren is
                                      clinics waarbij ze onder leiding van  en dat je echt nog wel wat kunt bijle-
     Kennisdeling           Clinics en masterclasses     de topdocenten samen met kader en  ren. Een aantal jaren geleden hebben
     Door corona hebben de evenemen-  In het weekend van 18 en 19 febru- leden van andere verenigingen leren  we ook een paar van deze docenten
     ten op een laag pitje gestaan. Inmid- ari 2023 zullen de topdocenten in  en kennisdelen.     in Nederland gehad en toen was het
     dels kan er weer van alles georgani- Nederland zijn om daar samen met               goed druk. Daar hopen we nu na-
     seerd worden. CGN en SMP hebben  Europese topdocenten waaronder Kwetsbaar             tuurlijk ook weer op.” Van Waveren
     daarvoor hun krachten gebundeld.  Rob Balfoort en het juryteam van  Paul Doop: “Ik hoop dat de vereni- voegt toe: “Veel verenigingen willen
     Financieel is dit mede mogelijk ge- CGN een aantal clinics voor leden  gingen met hun kader en leden hier- de kennis graag in huis halen maar
     maakt door bijdragen van het Fonds  en masterclasses voor instructeurs/ bij willen zijn. Het lijkt er vaak op  vinden het een drempel om dat toe
     Cultuurparticipatie en het VSB  kader te verzorgen. Deze zullen al- dat we in Nederland moeite hebben  te geven door als kader aanwezig te
     Fonds. “We zijn de fondsen daar  lemaal plaatsvinden op zondag 19  om ons kwetsbaar op te stellen. Daar  zijn bij een masterclass en hun leden
     ontzettend dankbaar voor. Na zo’n  februari in het Huis van Eemnes  waar in Azië of de Verenigde Staten  naar de clinics te sturen. Juist op de
     moeilijke periode staan onze secto- te Eemnes. De clinics richten zich  dirigenten, instructeurs en leden er  gebieden waar we deze topdocenten
     ren te springen om educatie, ken- op de gebieden choreografie, dans/ alles aan doen om eens een master- voor naar Nederland halen, is er in
     nisdeling en kennisvergaring. Hoe  movement, programmering, visual,  class of clinic van een van deze top- Europa geen opleiding en daarom
     geweldig is het dan dat dit in 2023  muziek, brass, percussie en color  docenten te kunnen en mogen vol- willen we dit voor onze sectoren heel
     mogelijk wordt met zo’n team van  guard. Iedere vereniging die wil le- gen, lijken we soms in Nederland de  graag doen.”
     topdocenten. Ook de samenwerking  ren zou deze datum in zijn agenda  houding te hebben dat wij alle ken-
     met onze Nederlandse juryleden en  moeten schrijven en met velen naar  nis al in huis hebben. De groepen
     onze topinstructeurs zal een mooie  Eemnes moeten komen. Voor het  waar deze topdocenten voor werken  Lees verder op pagina 3
   1   2   3   4   5   6