Page 1 - Krant week 2019-02
P. 1

Nieuwkomers en                           Twirlers strijden

                     oude bekenden                           om NK-titels en
                     in CGN-circuit                           Europese tickets


                             2                                 3     Jaar 2019, week 2
     Fanfare verbindt culturen     In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende
     artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In de nieuwe digitale KNMO Klankwijzer Nieuwskrant zetten we deze rubriek voort.
     Te beginnen met de muzikale voorstelling Selma, een muzikale reis van Turkije naar Zuilen door het Zuilens Fanfare Corps.

     Tekst: onze redactie
     Foto: aanlevering ZFC


        et samenbrengen van
        culturen gaat niet vanzelf.
     HEen flyertje uitdelen of
     een berichtje in de lokale weekpers
     levert doorgaans weinig reacties op.
     Het Zuilens Fanfare Corps (ZFC)
     plaatste een oproep aan vrouwen
     uit de multiculturele wijk die zich
     herkennen in het verhaal van Selma.
     Die net als zij hun geboorteland
     verlieten om hun geluk in Nederland
     te vinden. De oproep leverde
     aanvankelijk weinig respons op.
     Totdat het productieteam zelf de wijk
     introk om vrouwen met een Turkse
     achtergrond te ontmoeten. “We waren  Het Zuilens Fanfare Corps speelt opnieuw een interculturele voorstelling.
     benieuwd of mensen zich herkennen
     in het verhaal van Selma”, legt artistiek
     leider Thijs Hazeleger uit. “Nadat we  De reis van Selma is een fictief  voorstelling ook traditionele liederen  met Theater Rast. Dit interculturele
     ze persoonlijk hadden uitgenodigd  verhaal, maar dat in de huidige tijd  uit diverse Balkanlanden door arran- theatergezelschap is gespecialiseerd
     om met ons kennis te maken, kwamen breed tot de verbeelding spreekt.  geurs uit deze landen bewerken voor  in multidisciplinaire voorstellingen
     de verhalen los. Zo was er een vrouw  Na Fanfare te water en Wie was  fanfareorkest. De Duitse componist  met een mix van tekst, muziek, zang,
     die de muziek uit de voorstelling  De Winter? is Selma de derde  Bob Zimmerman schreef speciaal  opera en vertelkunst. Regisseur Celil
     kende uit haar geboortestreek.” interculturele voorstelling op rij  voor dit project het werk Selma in  Toksöz heeft als links activist 4,5 jaar
                      van het Zuilens Fanfare Corps. “We  Duitsland waarin typische Duitse  in de gevangenis gezeten. Hij is zelf
     Liefdesverhaal          zijn nieuwsgierig naar alle soorten  muziek zoals een Beierse hoempa, een  als Koerdische politiek vluchteling in
     Selma, een muzikale reis van Turkije  verhalen die betrekking hebben op  rustige wals, een klassiek andante en  1986 naar Nederland gekomen. De rol
     naar Zuilen vertelt het meeslepende  Zuilen”, vertelt Hazeleger. “Daarbij  een mars tegenover Oost-Europese  van Selma wordt vertolkt door Brecht-
     liefdesverhaal van Selma die haar  vinden we het belangrijk om zoveel  ritmes in 5/8 en 7/8 maat wordt gezet.  je Kat, een Nederlandse zangeres,
     geliefde - de beroemde Turkse  mogelijk verschillende mensen uit  Door de verschillende stijlen breekt  actrice en cabaretière die ook in het
     muzikant Onur - achterna reist.  deze gemeenschap aan te spreken.  Selma ook bij de fanfaremuzikanten  Turks zingt.
     Onur woont in Zuilen en probeert  Deze voorstelling is het resultaat van  een wereld van muzikale culturen
     al jaren om Selma naar Nederland  onze zoektocht naar de diversiteit in  open. Hazeleger: “In Balkanlanden
     te halen. Uit protest besluit hij  de wijk.”           wordt veel blaasmuziek gespeeld,
     totdat ze herenigd zijn niet meer te               maar die is nogal moeilijk te vinden.
     zingen. Als Selma dat hoort reist ze  Belevenissen        Het zijn bovendien heel andere ritmes  Het ZFC speelt Selma, een muzikale reis
     via Griekenland, Macedonië, Servië,  Selma’s belevenissen op haar reis naar  die wij niet gewend zijn. Met Julia  van Turkije naar Zuilen zaterdag 19 januari
     Kroatië, Oostenrijk en Duitsland naar  Nederland worden geïllustreerd met  Scepanovic hebben we voor de muzi- (20.00 uur) en zondag 20 januari (15.00
     Nederland. Op haar route nemen  muziek uit mediterrane en Oost-Eu- kale supervisie een deskundige aange- uur) in ZIMIHC theater Zuilen en donderdag
     wildvreemde mensen haar liefdevol  ropese landen. Naast bekende blaas- trokken. Zo levert dit project ook mu- 24 januari (20.30 uur) in Podium Mozaïek
     op. Samen maken ze muziek. Zo laten  muziek zoals Zorba’s Dance van Mikis  zikaal gezien een mooie wisselwerking  in Amsterdam. Informatie en kaartverkoop:
     zij hun verschillen verdwijnen en  Theodorakis en Alpina Saga van  op.” Het Zuilens Fanfare Corps werkt  www.zfc-utrecht.nl
     doen zij grenzen vervagen.    Thomas Doss, liet het ZFC voor deze  voor de voorstelling verder samen
   1   2   3   4   5   6