Page 1 - Krant week 2002
P. 1

Jaar 2020, week 2

                     WMC gooit                             Nieuwe rubriek

                     vanuit Amerika                           Jeugd en Educatie

                     het roer om                            van start

                             3                                 4


     Almere vier dagen twirlcity     Topsportcentrum Almere

     wacht de komende twee
     weekenden een invasie van
     honderden twirlers en majo-

     rettes. Zaterdag en zondag
     houdt de National Baton

     Twirling Association (NBTA)
     het Nederlands kampi-
     oenschap twirl. Een week

     later strijden majorettes en
     twirlers van de KNMO en de

     Nederlandse Twirl Sportbond
     (NTSB) om de nationale
     titels.
                                                       In Topsportcentrum Almere strijden
                                                       honderden twirlers en majorettes om
     Tekst: Onze redactie - Foto: Bert Busch                              de nationale titels.

         et aftellen voor het WK
         Twirl in Eindhoven is be- Meer dan 200 enthousiaste sporters  menstellen van muziek. Erg fijn dat  deelgenomen aan een NK”, zegt
     Hgonnen. NBTA Nederland      van verenigingen uit alle delen van  deze toppers er zijn.” Het NK Twirl  Ingrid Diender, voorzitter van het
     ontvangt van 8 tot en met 12 april  het land meldden zich aan voor de  op 11 en 12 januari in Topsportcen- kernteam Majorette. “Er is dus ook
     de wereldtop op het gebied van de  audities. Voor Parade Corps zijn  trum Almere brengt op beide dagen  binnen de bonden sprake van groei.
     twirlsport. De klok op de speciale  24 meiden geselecteerd en voor het  rond de 185 solisten, duo’s, ensem- Als landelijk kernteam laten we zien
     website http://wctwirl2020.com telt  Pompon Team 60. “Bij een pomteam bles en teams aan de start. Behalve  dat we openstaan voor alle vereni-
     af naar de start van de WFNBTA  hoeft het twirlniveau niet zo hoog  het behalen van de nationale titel  gingen.” Door het één-tweetje tussen
     World Championships Baton Twir- te zijn”, legt Karin Gerritsen, coach  staat ook kwalificatie voor het WK  de KNMO en de NTBS kunnen de
     ling 2020: nog geen 90 dagen meer!  van onder andere het pomponteam,  op het spel. Spannend dus, want dat  leden van beide organisaties over en
     De Nederlandse kampioenschappen  uit. “Er is vooral geselecteerd op  wil niemand missen. Zeker niet in  weer aan elkaars wedstrijdonderde-
     komend weekeinde in Topsport-  ritme, uitstraling en het oppakken  eigen land.         len meedoen. De première was vorig
     centrum Almere werpen alvast hun  van de choreografie.” De trainingen               jaar een groot succes. Ingrid: “Uit
     schaduw vooruit op het grote in- zijn in volle gang. Tijdens het NK  Majorettes         het werkveld kwamen vele positieve
     ternationale evenement. Want Ne- komend weekeinde beleven de beide Een week later is het Topsportcen- reacties. Na evaluaties met coaches,
     derland wil zich in april niet alleen  teams hun vuurdoop. Daarna gaan  trum Almere opnieuw het domein  juryleden en vrijwilligers zijn enkele
     organisatorisch maar ook sportief  trainers en sporters verder aan de  van twirlers en majorettes. Dan  zaken aangepast. Zo beschikken we
     van zijn beste kant laten zien. Om  slag om de routines WK-proof te  organiseren het kernteam Majorette  beide dagen over de twee sporthal-
     zoveel mogelijk sporters de beleving  maken. “De moeilijkheidsgraad zal  van de KNMO en de NTSB voor  len in het complex. Daardoor kun-
     van een WK in eigen land te laten  dan zeker omhoog gaan”, voorspelt  de tweede keer een gezamenlijk  nen we het programma meer sprei-
     meemaken, heeft NBTA Nederland  Karin. “Het is hard werken maar het  Nederlands kampioenschap. In  den waardoor de wedstrijddagen
     twee nationale teams samengesteld.  enthousiasme is groot. Om de teams  totaal betreden 680 sporters van  minder lang duren.” Ook de prijs-
     Zij gaan ons land in Eindhoven ver- heen staan vrijwilligers voor onder  80 verenigingen de wedstrijdvloer.  uitreiking verloopt iets anders. Maar
     tegenwoordigen op de onderdelen  andere het maken van kostuums,  “Leuk is dat er ook verenigingen  de gezamenlijke kampioensdans zal
     Parade Corps en Pompon Teams.  regelen van traininglocaties en sa- meedoen die nog nooit hebben  ook dit jaar niet ontbreken.
   1   2   3   4   5   6