Page 1 - krant week 03
P. 1

Jaar 2023, week 3

                      “Ik heb er mijn                          Tips

                      eigen weg in                           voor

                      moeten zoeken”                          jeugdactiviteiten


                             3                                 7     Slagwerkers met WMC-

     show in het theater     Concoursprogramma’s worden vaak samengesteld voor eenmalig gebruik. Na afloop van het concours verdwijnen ze
     meestal voor een groot gedeelte in het archief. Slagwerkgroep Cadenza uit Twello en slagwerkensemble Elspeet leggen

     volgende week hun WMC-shows nogmaals op de lessenaar. Beide ensembles presenteren in de theaters van respectievelijk
     Deventer en Nunspeet hun programma van Kerkrade als avondvullend concert.
     Tekst en foto: Frank Vergoossen


        ij Cazenda vinden ze het dood-
        zonde om het WMC-pro-
     Bgramma tussen de mottenbal-
     len in de archiefkast te stoppen. “We
     zijn echt lang bezig geweest met de
     voorbereiding van de WMC-show”,
     zegt Robin Prijs, lid van het produc-
     tieteam van het WMC. “Naast aan-
     dacht voor de composities, hebben
     we veel werk gestopt in de beleving
     van de show. Denk aan plannen voor
     het licht en het vinden van een ba-
     lans tussen het akoestische ensemble
     en 30 kanalen versterking. Ook heb- Slagwerkgroep Cadenza in actie tijdens het WMC.
     ben we het hele ensemble in com-
     pleet nieuwe kleding gestoken, met  ensemble voortdurend af met ster- flink om het publiek in Kerkrade te  ma omvat de werken Babylon van
     voor iedere muzikant een eigen de- ke grooves met onder meer drums,  verwennen. Het ensemble van diri- David Gillingham, This is the World
     sign. Het is zonde om dat alles maar  bassgitaar, synthesizers, een blazers- gent Wibrand van Norel presenteer- van David Maslanka en Cycloon van
     voor één keer te doen. Daarom is het  sectie en solo’s. Zoals bij het nummer  de een programma rond het Bijbelse  Jim Cassela. De Belgische componist
     heel gaaf dat we de show nog een  Lingus van de Amerikaanse funk- verhaal van de Toren van Babel. Za- Sam Gevers schreef in opdracht het
     keer kunnen uitvoeren.”      groep Snarky Puppy. “Speciaal voor  terdag 28 januari laat Slagwerken- werk Shifting Sands. Elspeet eindig-
                      de show in de Deventer Schouwburg  semble Elspeet het WMC-program- de in Kerkrade op de derde plaats.
     Wereldkampioen          hebben we nog wat extra elementen  ma Babylon nog een keer klinken.
     Cadenza werd afgelopen zomer in  toegevoegd”, vertelt dirigent Robbert  De mythe over het hemelse gebouw
     de Rodahal in Kerkrade met de show  Houtkamp. “We gaan samenwerken  vertelt hoe God de talen over de we-
     Fusionar voor de derde keer wereld- met verteller Frans Limburg om het  reld verspreidde. “We brengen dit in  Fusionar | Slagwerkensemble Cadenza Twello
     kampioen. Fusionar betekent ‘sa- verhaal nog meer tot uiting te bren- de vorm van een totaalprogramma  | zondag 29 januari, 16.00 uur | Deventer
     mensmelten’. Het staat symbool voor  gen. Ook hebben we nieuwe com- tot uiting”, legt Van Norel uit. “Het  Schouwburg | kaarten: https://deventer-
     de vele verschillende muziekstijlen,  posities toegevoegd zoals Madeira  begint heel klein en langzaam bou- schouwburg.nl/programma/slagwerkensem-
     periodes, instrumenten en techniek  River van Philip Glass en Immortal  wen we het steeds groter uit.” Naast  ble-cadenza-twello
     waar de slagwerkers inspiratie uit  Bach van Knut Nystedt, een werk  de uitgebreide bezetting van het
     halen. Zo bewerkte spelend lid Ru- dat fanfare Kempenbloei uit Achel  19-koppige slagwerkensemble wor- Babylon Returns | Slagwerkensemble Elspeet
     ben Maathuis een werk van Bach  speelde tijdens het WMC.”    den Syrische instrumenten zoals de  | zaterdag 28 januari, 19.30 uur | Veluvine
     waarbij zoemende marimbaklanken                  sas en de oed, elektrische gitaren,  Nunspeet | Kaarten: concertbabylon@gmail.
     uitmonden in een groots geheel.  Ook de slagwerkgroep van het El- toetsen, zang, cello, blazers en spo- com
     Die klassieke invloeden wisselt het  speets Fanfare Korps investeerde  ken word toegevoegd. Het program-
   1   2   3   4   5   6