Page 1 - Krant week 2019-04
P. 1

Jaar 2019, week 4

                      Snaredrummers                           Eén-tweetje

                      van Jubal spelen                         tussen slagwerk

                      Ahoy plat                             en wetenschap


                             3                                 5

     SMP: jaar van de transitie

     Het laatste NK Mars & Music
     Contest in een overdekte ruim-
     te? Gaat het NK Concertwed-
     strijden Slagwerkensembles

     op de schop? Het zou zomaar
     allemaal kunnen. De wed-
     strijdstructuur van de doel-

     groep Show, Mars en Percussie
     (SMP) staat aan de vooravond
     van ingrijpende veranderin-
     gen. Zover is het nog niet. De
     komende weken strijden eerst

     nog achttien SMP-vereni-
     gingen om de landstitels.

                       Excelsior Losser is een van de vaste deelnemers aan het NK Mars.


     Tekst: onze redactie       maakt na afwezigheid van zeven jaar  eerst de resultaten en ervaringen van  kan worden. “Het is goed dat nage-
     Foto: FV Media Producties    weer zijn opwachting op de wedstrijd- de eerste marswedstrijd in de buiten- dacht wordt over nieuwe ontwikke-
                      vloer. “Ons plan om met de verrui- lucht afwachten. De première is op  lingen”, zegt Van Waveren. “Stilstaan
        at de concoursen voor de  ming van de regels meer deelnemers  zaterdag 22 juni op het sportpark in  is immers achteruitgaan.” Aan welke
        marssecties aan bloedar-  te trekken is helaas niet gelukt”, con- Spakenburg.       veranderingen zoal gedacht wordt,
     Dmoede lijden is een under-    cludeert Jaap van Waveren, voorzitter               kan Van Waveren op dit moment nog
     statement. De geringe belangstelling  van de KNMO doelgroep SMP. “Het  Wedstrijdvormen      niet zeggen. Hij verwacht dat de tech-
     voor de provinciale wedstrijden heeft  aantal deelnemers aan de mars-/con- Een week na het NK MMC is in De  nische commissie dit voorjaar met een
     vanzelfsprekend ook zijn weerslag op  certwedstrijd had wel wat meer mo- Bussel in Oosterhout het NK Con- voorstel komt. “Zodra er resultaten
     het deelnemersveld van de Neder- gen zijn. Waar dat aan ligt, kan ik op  certwedstrijden Slagwerkensembles.  bekend zijn, zullen we daar met het
     landse kampioenschappen. De doel- dit moment ook niet zeggen.”  Ook deze wedstrijd heeft een open  werkveld via klankbordbijeenkomsten
     groep Show, Mars en Percussie (SMP)                formule. Tien groepen hebben zich  over van gedachten wisselen.”
     hoopte het tij te keren door de kampi- Buitenlocatie       aangemeld. Twee daarvan, de slag-
     oenswedstrijden een open karakter te  Zoals het er nu naar uitziet, wordt dit  werkgroep Sint Caecilia uit Gendt en
     geven. De regel dat voor kwalificatie  tevens het laatste NK Mars & Music  Slagwerkgroep Neerbosch-Oost uit  Programma NK MMC
     voor het NK in het voorafgaande jaar  Contest in een overdekte ruimte.  Nijmegen, schreven in op basis van de
     op een regulier bondsconcours een  Sinds 1 januari is een nieuw reglement open status. “Met tien groepen heb- DATUM: 26 januari 2019, 13:30 uur.
     minimaal aantal punten behaald moet  voor wedstrijden in deze disciplines  ben we er twee meer dan vorig jaar”,  LOCATIE: Wijchen, Sportcentrum Arcus.
     worden, werd geschrapt. Maar de  van kracht. De veelbesproken nieuwe  merkt Van Waveren op. “Ik ben vooral  VIERDE DIVISIE: blaasorkesten: Euphonia
     versoepeling van de toelatingsregels  regels gaan uit van marswedstrijden  blij met de deelname van drie eerste  Eibergen; slagwerkkorpsen: VMS Aalten.
     heeft vooralsnog weinig zoden aan  op een buitenlocatie. “Het logische  divisieclubs.” De SMP-voorzitter geeft  EERSTE DIVISIE: blaasorkesten: Door
     de dijk gezet. Voor de NK Mars &  gevolg hiervan is dat we dan ook voor  aan dat ook de concertwedstrijd voor  Eendracht Sterk Kerkdriel; slagwerkkorpsen:
     Music Contest, komende zaterdag in  een eventueel NK naar buiten trek- slagwerkensembles op dit moment  Van Limburg Stirum Band Wezep; Excelsior
     Wijchen, hebben acht verenigingen  ken”, zegt Van Waveren. Of er straks  onder de loep wordt genomen. Een  Losser, Sint Cecilia Zegge, Concordia Over-
     ingeschreven. Alleen jachthoorn- en  nog een aparte kampioenswedstrijd  werkgroep van inhoudelijk deskun- dinkel, Excelsior Woerden.
     trompetterkorps Door Eendracht  voor de mars komt en zo ja hoe die  digen buigt zich over de vraag hoe dit  JURY: Rob Balfoort, Edwin Oosterom en
     Sterk uit Kerkdriel maakt van de  eruit komt te zien is op dit moment  concours met toevoeging van andere  René Leckie.
     verruimde regels gebruik. Het korps  nog koffiedik kijken. Van Waveren wil  wedstrijdvormen een boost gegeven
   1   2   3   4   5   6