Page 1 - krant week 05
P. 1

Jonge Blazersdag                         SMP: meedoen

                      in Zuid-Holland                          belangrijker dan

                      met première                           winnen op NK’s

                             3                                 13     Jaar 2023, week 5

     Onderzoek: verenigingsleven
     maakt turbulente tijd door     De verenigingswereld maakt een turbulente tijd door. Veel vrijwilligersorganisaties hebben zorgen over hun toekomst.
     Op de vraag ‘is het voortbestaan van uw vereniging de komende jaren in gevaar?’ antwoordde 17 procent van de kunst-,
     cultuur- en hobbyverenigingen ‘ja’. Dat is de conclusie uit het Nationaal Verenigings Onderzoek.

     Tekst: Redactie Klankwijzer
     Foto: Freepik.com

        an de derde editie hebben
        4500 branche-, beroeps-,
     Aconsumenten- en vrijwil-
     ligersverenigingen deelgenomen.
     Voor vrijwilligersverenigingen zet
     de trend door dat steeds meer ver-
     enigingen de eindjes lastig aan el-
     kaar kunnen knopen. Denk aan
     overschrijding van bestuurstermij-
     nen, het niet vinden van vrijwilligers
     of leden die opzeggen vanwege de
     hoge inflatie.
     Een aanzienlijk aantal vreest een le-
     denverlies van 25 procent of meer.
     Sommige sectoren tonen al drie
     jaar op rij een verlies tot 10 procent.
     Veel vrijwilligersverenigingen ma-
     ken zich zorgen over het zelfstandig
     voortbestaan. De woorden ‘ophef-
     fing’ en ‘fusie’ komen vaker voorbij
     dan in eerdere onderzoeken. Naast
     sterke kostenstijgingen zijn struc-
     turele ontwikkelingen een oorzaak,  Veel verenigingen kunnen voor cruciale bestuursfuncties geen vrijwilligers meer vinden
     zoals afnemende interesse en ver-
     grijzing van het ledenbestand. Er  gersverenigingen gaan bestuurders Zorgelijk         Inclusie
     lijkt een toenemend gebrek aan be- bij gebrek aan opvolgers door nadat  Anders dan verwacht, is 2022 niet  Uit het onderzoek blijkt dat de aan-
     langstelling voor het verenigingswe- hun officiële termijn erop zit. Daar- het jaar van herstel na de coron- dacht voor diversiteit en inclusie
     zen. Vooral bij verenigingen die het  naast maakt de overheid het vereni- acrisis gebleken. De gevarenzone  stijgt. 61 procent van de verenigin-
     moeten hebben           gingen niet gemakkelijker.    dreigt vooral voor verenigingen met  gen besteedt in het verenigingsbe-
     van de inzet van vrijwilligers.  Regelgeving lijkt soms geheel niet  dure accommodaties of kapitaalin- leid hier aandacht aan. De uitwer-
                      aan te sluiten op de praktijk van  tensieve activiteiten, verenigingen  king in de dagelijkse praktijk blijft
     Bestuursleden           iedere dag. Regels zijn bedoeld om  met minder goede contacten met  echter achter.
     Verreweg het grootste gevaar is een  problemen tegen te gaan die velen  gemeenten en verenigingen zonder
     tekort aan mensen die de kar willen  helemaal niet herkennen. Bestuur- logische samenwerkingspartners.
     trekken. Veel bestuursleden geven  ders hebben daar last van. Er is  Dat is zorgelijk. Daarmee verliest de  Kijk voor het volledige rapport en de
     aan dat het vinden van opvolgers en  steeds meer tijd nodig voor zaken  maatschappij het bindend vermogen  conclusie van diverse deskundigen op www.
     vrijwilligers steeds lastiger wordt. Bij  die ver afstaan van de kernactiviteit  dat dergelijke verenigingen bieden,  nationaalverenigingsonderzoek.nl
     meer dan de helft van de vrijwilli- van de vereniging.      luidt de conclusie.
   1   2   3   4   5   6