Page 1 - Krant week 2019-06
P. 1

Obbicht wint,                           Jeugd centraal op

                      Cadenza                              inspiratiedagen
                      buitenaards                            in Oss en Arnhem


                             2                                 7     Jaar 2019, week 6
     WMC lanceert BLOW!

     WMC Kerkrade heeft vandaag een nieuw blaasmuziekfestival gepresenteerd. BLOW! by WMC Kerkrade vindt
     plaats van 4 tot en met 7 juli 2019. Met optredens van onder andere New Cool Collective, Broken Brass Ensemble, de

     Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en de Oostenrijkse percussionist Martin Grübinger. Het festival sluit af
     met een parade van topmars- en showbands in het centrum van de stad.                                                       jnmondband, trekken naar het Eu-
                                                       ropaplein voor de Rodahal voor een
          e organisatie heeft                                   taptoe. De komende periode worden
          de afgelopen periode                                   nog meer namen bekend.
     “Dniet stilgezeten,” zegt
     WMC-voorzitter Max Kousen.                                     Dirigentencursus
     “Wij zijn aan de slag gegaan met een                                Gedurende het BLOW!-weekend
     ambitieus nieuw team en hebben                                   organiseert WMC een internationale
     onze doelstellingen nogmaals tegen                                 dirigentencursus voor jonge, talent-
     het licht gehouden en op zoek gegaan                                volle dirigenten. Onder leiding van
     naar nieuwe samenwerkingen en                                   Jan Cober en Marc Heron (UK) scher-
     verbanden. Tastbaar eerste resultaat                                pen de cursisten hun vaardigheden
     hiervan is een samenwerkingsver-                                  en kennis aan met de KMKJW en het
     band met het Oostenrijkse muziek-                                 blazersensemble Helicon als prakti-
     festival Woodstock der Blasmusik.                                 jkorkesten. Naast zes actieve deelne-
     Verder wilden wij meer zichtbaar- WMC Kerkrade presenteerde vanmiddag het nieuwe festival BLOW by WMC. Foto WMC mers, kunnen (student)dirigenten ook
     heid voor WMC in tussenliggende                                  passief deelnemen aan de cursus. Drie
     jaren. BLOW! is hiervan het eerste                                 geselecteerde cursisten dirigeren de
     product.”            Onder andere de acht blazers van  hun zoektocht naar waardevolle cross- KMKJWF tijdens het galaconcert op 6
                      Broken Brass Ensemble, de swingende  overs in de jazz en werkte daarbij  juli.
     WMC organiseert BLOW! op de   Valvetronic Brassband en feestband  samen met grootheden als Typhoon
     markt in Kerkrade in samenwerking  Wir Sind Spitze maken dan hun op- en Georgie Fame. Op zaterdag 6 juli  Beleef Kerkrade
     met VIE Event Group, bekend van het  wachting. “We willen de positieve  staat de Koninklijke Militaire Kapel  BLOW! by WMC Kerkrade past
     WMC Buitenfestival in 2017. “Met  flow van het WMC Buitenfestival  ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) op  naadloos in de ambitie van gemeente
     BLOW! kiezen we voor een nieuw for- vasthouden,”zegt Remco Mataar van  het podium van het theater in Ker- Kerkrade om met kwalitatief hoog-
     mat waarin we de blaasmuziek in de  VIE Event Group. “Met BLOW! zetten  krade. De KMKJWF staat voor de  waardige evenementen de stad te
     breedte tonen: van het entertainment  we een nieuw merk in de markt dat  pauze onder leiding van deelnemers  positioneren. “We kiezen er bewust
     op de markt tot de symfonische blaas- voortborduurt op de rijke historie van  aan de internationale dirigentencur- voor om kritischer te zijn op de even-
     muziek in het theater,” zegt artistiek  WMC, maar met een nieuwe uitstral- sus. Na de pauze betreedt chef-diri- ementen die we in de stad ontvan-
     manager Björn Bus. “Ook educatie  ing.” De concerten op de markt zijn  gent Tijmen Botma de bok. Tevens  gen. We zetten meer en meer in op
     speelt een belangrijk rol in BLOW!  vrij toegankelijk. De verde line-up  heeft WMC, in samenwerking met  kwaliteit, in plaats van op zoveel mo-
     We organiseren een driedaagse inter- wordt nog bekend gemaakt.  Adams Muziekcentrale, percussionist  gelijk evenementen en activiteiten. Dit
     nationale dirigentencursus waarin we               Martin Grübinger als solist verbonden hoogwaardige evenement past perfect
     begenadigde dirigenten van over de  Theater           aan dit concert. De jonge Oostenrijker  in de doelstellingen die gemeente
     hele wereld uitnodigen om hun vaar- Op de donderdagavond organiseert  geldt als een van de beste percussion- Kerkrade voor ogen heeft”, aldus Tim
     digheden verder te ontwikkelen onder  WMC een concert met winnaars van  isten ter wereld. Ook geeft hij een  Weijers, wethouder Evenementen en
     leiding van gerenommeerde docenten.  de concertdivisie 2017. Onder andere  gratis toegankelijke workshop.  Marketing. “Daarnaast past dit hoog-
     BLOW! staat voor verdieping en ver- Brassband Willebroek en Koninklijke              waardige evenement perfect binnen
     breding, maar zeker ook voor het feest  Fanfare Kempenbloei Achel nemen  Mars- en showparade   onze muziekcultuur. Als Klankstad
     van de muziek.”         deel aan dit openingsconcert van  Op zondagmiddag sluit BLOW! af  kunnen we alleen maar enthousiast
                      BLOW! Op vrijdag speelt de Neder- met een Street Parade dwars door  zijn over dit muziekspektakel. Het
     Marktprogrammering        landse jazzformatie New Cool Collec- het centrum van Kerkrade. Zo’n tien  spreekt alle doelgroepen aan, van jong
     Op de vrijdag, zaterdag en zondag  tive in het theater. De band heeft in de  mars- en showbands, waaronder  tot oud,” vult wethouder Jo Schlangen
     speelt een tiental bands op de markt.  afgelopen 25 jaar naam gemaakt met  WMC-toppers K&G Leiden en Ri- (Cultuur) aan.
   1   2   3   4   5   6