Page 1 - Krant week 2006
P. 1

Jaar 2020, week 6

                     “Wow, dit                             Beleef de

                     klinkt wel                             zomerweek

                     echt te gek”                            van je leven


                             2                                 6

     Jeugdinspiratiedag


     staat in de steigers


     ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is een gevleugelde uitspraak. Maar hoe zet je als bestuurder een succesvol
     jeugdbeleid op? Hoe betrek je jongeren bij je vereniging? En misschien wel belangrijker: hoe behoud je ze? Wat verwachten

     jongeren zélf eigenlijk? Het zijn vragen waar veel verenigingen een antwoord op zoeken. Gelukkig worden door heel het
     land ook antwoorden gevonden. Tijdens de KNMO Jeugdinspiratiedag op zaterdag 9 mei in Ede staat deze uitwisseling van
     ideeën centraal.

     Tekst: Marc Smits
     Foto: FV Media Producties

        a het daverende succes van
        vorig jaar besloot de KNMO
     Nal snel dat er ook in 2020
     weer een editie georganiseerd moest
     worden. Sikke Dijkstra, voorzit-
     ter van de commissie Educatie en
     Jeugd: “Het deelnemersveld was zeer
     divers. Van vrijwilligers die iets met
     jeugdbeleid wilden tot bestuurders
     die veel ervaring hadden met suc-
     cesvolle projecten. Van jongeren die
     zélf graag muziek wilden maken tot
     docenten die op zoek waren naar
     inspiratie. Het resultaat was een
     succesvolle dag, waar iedereen vol
     energie naar huis ging. Dat willen  Een project dat samen met vereni- een gerenommeerd ensemble een  trekken bij muziekverenigingen én
     we dit jaar overtreffen.”     gingen op scholen wordt uitgezet.  projectorkest gevormd. Dijkstra:  voor jongeren die gewoon lekker
                      De rode draad van alle sessies is  “De naam houden we nog even ge- muziek willen maken. Komende
     Contouren             inspiratie. Dijkstra: “Verwacht niet  heim, maar we beloven vuurwerk.  tijd wordt het volledige programma
     De eerste contouren van het pro- dat er iemand op het podium gaat  Want wat is er gaver dan samen met  bekend gemaakt.
     gramma zijn zichtbaar. Zo gaat Jan  staan en jou gaat vertellen wat je  topmuzikanten muziek maken? Aan
     Willem Kruyssen in gesprek naar  moet doen. We brengen juist veel  het einde van de dag laten zij zien
     aanleiding van het project Van  ervaring, geslaagde experimenten en waar ze die dag hard aan gewerkt
     Krimp naar Groei. Als projectleider  nieuwe ideeën bij elkaar, zodat we  hebben. Als ik een vereniging was,  Aanmelden
     begeleidt Kruyssen Friese muziek- elkaar inspireren en de sector verder  zou ik mijn jeugdleden dus zeker  Toegang tot de dag kost 7,50 euro voor
     verenigingen bij het versterken van  brengen.”          stimuleren om te komen. Ze komen,  jongeren tot 19 jaar. Boven de 19 jaar kost
     hun vereniging. Natuurlijk speelt                 als het goed is, nóg enthousiaster  het 12,50 euro.
     jeugd daar een belangrijke rol in.  Projectorkest         terug bij de vereniging.”
     Ook de NOVAM (Nederlandse     Tijdens de dag is niet alleen oog  Zaterdag 9 mei wordt dus een dag
     Organisatie voor Accordeon en   voor de bestuurlijke kant. Want wat  voor jong én oud. Voor dirigenten,      Klik op de ‘hotspot’
     Mondharmonica) heeft toegezegd  is een Jeugdinspiratiedag zonder  ouders, verenigingsbestuurders en        om je aan te melden.
     om te vertellen over Ready to Rock.  jeugd? Daarom wordt er samen met  docenten die jongeren willen be-
   1   2   3   4   5   6