Page 13 - krant week 6 3
P. 13

13
      BEKIJK ONS OP


    #3 HARMONIE SINT CECILIA


    GREVENBICHT-PAPENHOVEN

    Concerten, taptoes, concoursen, wedstrijden en optredens zitten er voorlopig  zijn van onze deelname aan het Wereld Muziek Concours 2017. Eigenlijk
    helaas nog niet in. Maar gelukkig hebben we de beelden nog. Veel muziek- zouden we nu druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het WMC 2021,
    verenigingen beschikken over een eigen YouTube-kanaal waarop de meest  maar vanwege corona is dit verplaatst naar 2022. In juli 2017 deden we voor
    dierbare concerten en optredens voor de eeuwigheid zijn vastgelegd. Ook veel  het eerst mee aan het WMC. Ons optreden in de roemruchte Rodahal was
    muzikanten hebben hun eigen YouTube- of Vimeo-kanaal. In de rubriek Bekijk  een waanzinnig muzikaal avontuur: het samen muziek maken, het toewer-
    ons op YouTube biedt KNMO Klankwijzer je de mogelijkheid om je vereniging  ken naar dat ene moment, de gezelligheid en unieke sfeer van het WMC, de
    of jezelf als muzikant onder de aandacht te brengen bij een brede doelgroep.  mooie uitslag en de ontlading na afloop zijn allemaal fantastische herinne-
    Onze digitale uitgave, met meer dan 10.300 abonnees, bevat interactieve  ringen! Op ons YouTube-kanaal hebben we in een aantal ‘Road to WMC’-vi-
    snufjes waarmee we ook video’s kunnen delen. In deze derde aflevering stelt  deo’s de aanloop naar het WMC op ludieke wijze vastgelegd. Samen met de
    harmonie Sint Cecilia Grevenbicht-Papenhoven zich voor.       opnames van het concert in de Rodahal zijn dit onze favoriete video’s! De
                                      meest bekeken video op het kanaal is overigens de uitvoering van het werk
    Over harmonie Sint Cecilia                     Equus van de Amerikaanse componist Eric Whitacre, gespeeld tijdens het
    Harmonie Sint Cecilia komt uit het Limburgse dorp Grevenbicht-Papen- concours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen in 2013, onder
    hoven. De vereniging werd opgericht in 1900 en is een veelzijdige club met  leiding van dirigent Jos Simons. Deze video is al ruim 23.000 keer bekeken!
    ongeveer 350 leden, onderverdeeld in muzikanten en slagwerkers, vrienden
    en andere onmisbare ondersteunende leden. Het motto van de vereniging
    – ‘In harmonie verbonden’ - is een mooie samenvatting van wie we zijn: al  KLIK HIER OM NAAR ONS
    onze leden voelen zich sterk met elkaar verbonden, door de muziek die we
    maken en de gezelligheid die binnen de vereniging zeker niet ontbreekt.  VIDEOKANAAL TE GAAN
    Daarnaast hebben we een sterke band met onze gemeenschap: met bijzon-
    dere aandacht voor de jeugd proberen we ons maatschappelijk steentje bij
    te dragen, binnen en buiten onze dorpsgrenzen. Zo staat onze vereniging
    altijd paraat om de verschillende activiteiten binnen onze gemeenschap  Promoot ook je YouTube-kanaal bij 10.000 lezers
    muzikaal op te luisteren, organiseren we buitengewone concerten en ne-
    men we deel aan nationale en internationale concertwedstrijden. Daarbij  Wil je ook je YouTube-kanaal op deze manier voor het voetlicht halen? Geef
    proberen we ons publiek muzikaal te raken met een verrassend programma! je op voor deze rubriek via redactie@klankwijzer.nl.
                                       Stel in je e-mailbericht je vereniging voor (‘over ons’), leg uit wat er op het
    Ons YouTube kanaal                          YouTube-kanaal van jouw vereniging allemaal te zien is en geef de link door
    De video’s op ons YouTube-kanaal laten de betrokkenheid en muzikale di- van de opname waaraan je vereniging een bijzondere herinnering heeft.
    versiteit van de vereniging goed zien: je vindt er compilaties van onze deel- Vertel er ook bij waarom dit de meest memorabele film is.
    name aan de lokale pinksterprocessie, de regionale taptoe, optredens en
    activiteiten van onze jeugdleden, ensemblespel én opnames van grote con- Deze rubriek is alleen bedoeld voor amateurorkesten en -muzikanten.
    certconcoursen en kampioenschappen. Onze meest memorabele video’s
   8   9   10   11   12   13   14   15   16