Page 2 - krant week 6 3
P. 2

2    “Stilstand is achteruitgang”


    Vervolg van pagina 1       instrument op te pakken en ‘maar
    “Sommige zaken, die normaal heel  wat’ te gaan spelen voelde onnodig
    vanzelfsprekend zijn, zoals samenspel  en als verknoeide tijd. Na een paar
    met al je voelsprieten aan, kun je niet  weken ging het toch kriebelen. Oude
    onderhouden met thuis studeren.  solostukken kwamen uit de kast en
    Dan is het de eerste repetitie wel eens  etudes die ik nog nooit gespeeld had.
    wat zoeken. Niet dramatisch, maar  Gewoon spelen voor de lol. Op soci-
    meer een kwestie van even de boel  ale media ontstonden allerlei geinige
    weer finetunen. Hoe lastig het ook  dingen. Bij philzuid startten we onder
    is, pak wel regelmatig je instrument  meer de serie #philgood-momentjes
    en blijf spelen. Pas ervoor op dat je  om in contact te blijven met ons pu-
    straks, als er weer gemusiceerd mag  bliek. Maar spelen met collega’s heb ik
    worden, niet helemaal weggezakt  in die eerste periode toch echt gemist.
    bent qua techniek en klank. Kijk  Toen we na een paar maanden weer
    vooral uit dat niet alleen jij er dan last  voor het eerst op anderhalve meter
    van hebt dat het niet gaat, maar ook  samenspeelden, bleek dat toch echt
    de mensen waarmee je samenspeelt.  lastig te zijn. Het zesde zintuig stond
    Want voor hen is het dan ook balen  uit en moest weer aangezwengeld  Ook het traditionele carnavalsconcert van philharmonie zuidnederland wordt via livestream
    dat ze uitgerekend naast jou moeten  worden. Echt weer even wennen,  uitgezonden.
    zitten.”             alsof je elkaar niet kende.”

    “Pak een stuk van vroeger weer eens  “De uitzichtloze situatie maakte het in  een vrij makkelijk embouchure en  soms lastig communiceren. Uiteraard
    op, ga daarmee aan de slag en ontdek  het begin echt lastig om het studeren  een goede basistechniek waardoor ik  mis ik ook onze tournees. Op de oor-
    of je het ook anders speelt met de  op te pakken. Waar moet je voor stu- snel weer in vorm kan komen. Ik doe  logsjaren na is het niet eerder voor-
    muzikale bagage/ervaring die je nu  deren? Heeft het wel zin? Maar uit- altijd wat nodig is om goed te kunnen  gekomen dat het orkest een vol jaar
    hebt. Of je het muzikaal beter kunt  eindelijk ben ik gewoon gaan spelen  presteren, soms is dat weinig en soms  en langer niet heeft gereisd. Normaal
    uitdiepen nu. Het is vaak leuk om  waar ik op dat moment zin in had.  meer, heel efficiënt dus.”  reizen we meerdere keren per jaar
    juist dat soort stukken weer te gaan  Voor muzikanten die het ook even                binnen Europa, maar ook naar Azië
    spelen omdat het minder moeite kost  niet weten: er is zoveel leuks te doen!             en de Verenigde Staten.”
    ze in te studeren, terwijl je wel even  Meer dan je denkt. Ga eens kijken op
    lekker bezig bent. Zoek ook eens dat  YouTube. Je vindt er veel karaoke-be-             “Juist in deze periode krijg je de tijd
    oude boek met meespeel-cd op en  geleidingen van bijvoorbeeld pop-                  en kans om je spel te verbeteren.
    ga daarmee aan de slag. Als je in je  nummers met daarbij een link naar               Je kunt meer aandacht geven
    eentje spelen oersaai vindt, vraag dan  gratis bladmuziek. Of duik in je kast            aan technische zaken waar je
    iemand van je vereniging om mee  en haal oude solo’s naar boven. Speel                normaal gesproken geen tijd voor
    samen te spelen. Of vraag de pianist  solistenconcoursje voor je huisgeno-              hebt. Eindelijk een keer je aanzet
    die je voorheen begeleidde weer eens  ten. Vraag collega-muzikanten of zij              verbeteren, je toonkwaliteit of werken
    om wat samen te spelen.”     nog leuke muziek hebben en deel dat.                aan je luchtstroom. Schroom ook
                     Of download een goede app waar-                   niet om contact op te nemen met
    Alice Poulussen (fluit)      mee je jezelf kunt opnemen en speel                 je voorbeelden. Ook zij zitten thuis
    philharmonie zuidnederland    duetjes/trio’s/kwartetten met jezelf                en willen je graag online een les
    “Gelukkig spelen we wel weer regel- of je collega’s. Het zijn vaak betaalde  Nico Schippers     geven. Of spreek met een bevriende
    matig. Wel helaas alleen livestreams  apps, maar ach, wat is een paar euro              medemuzikant online af. Voorspelen
    en opnames, maar dat houdt gelukkig  als je er veel plezier mee kunt beleven.  “Ik heb er geen moeite mee om in  voor elkaar is leuk en houdt je
    wel de vaart erin. Ik speel niet elke  Maak het zo gek als je wilt! Pruiken  mijn eentje te moeten studeren. Het  scherp en sociaal verbonden. Wat
    week, want we werken met kleine  en petjes erbij, verzin het maar.” is onderdeel van mijn professie. Maar  dat betreft biedt de situatie ook weer
    bezettingen, maar dat geeft ook weer                voor een trombonist is samenspelen  tools die we in de toekomst blijven
    kansen om je eens op andere dingen  Nico Schippers (trombone)   het mooist. Toonladders, warming-up  gebruiken. Iedereen is ineens dichtbij
    te richten. Zo komen er leuke pro- Concertgebouworkest en     oefeningen en etudes zijn niet altijd  en benaderbaar gebleken door het
    jecten van de grond en duiken veel  artistiek leider van de Jonge  even leuk om te doen. En het solo- veelvuldig gebruik van bijvoorbeeld
    collega-musici ineens op andere afde- Strijkers en Blazers Nederland repertoire voor trombone is sowieso  Zoom.”
    lingen op.”            “Tijdens de eerste lockdown heb ik  beperkt vergeleken met onze collega’s
                     wekenlang niet gespeeld, deels om- op viool. Maar muziek gaat pas echt
                     dat er geen duidelijk perspectief of  leven als je interactie hebt met een
                     doel was en deels omdat ik dat ook  ander. Dat aspect is ook mijn sterkste
                                      kant: luisteren en reageren, vraag en “Speel solisten-
                     weleens lekker vond. Normaliter is
                     er altijd druk. We spelen iedere week  antwoord, leiden en laten leiden. Het
                     een ander programma voor volle za- gemis daarvan begint bij lange afwe- concoursje voor je
                     len, dat vaak opgenomen wordt voor  zigheid te knagen. Muziek is de enige
                     radio en tv. Dus even geen noodzaak  kunstvorm die ter plekke leven in  familieleden”
                     om te studeren en te reizen vond ik  wordt geblazen en na afloop weer is
                     persoonlijk heerlijk.       vervlogen. Die magie is ver te zoeken
                     Vanaf december spelen we met aan- zonder publiek. Een concert voor een  “Als je het alleen musiceren niet meer
    Alice               gepast repertoire slechts één concert  lege zaal in je concertkleding, zonder  leuk vindt, zijn er tal van mogelijk-
    Poulussen             per week, zonder publiek, dat wordt  applaus, is en blijft surreëel en went  heden te bedenken om met opnames
                     opgenomen voor streaming. In   niet. Daarnaast mis ik het contact met  mee te spelen. Verleg je horizon door
    “Tijdens de eerste lockdown hebben  principe zou de studeerroutine dus  de andere musici, zowel sociaal als  een uitstapje naar een andere muziek-
    we niet of bijna niet gespeeld. Dat  gewoon door moeten gaan, maar  muzikaal, want met anderhalve tot  stijl te maken.
    was raar, want we wisten niet hoe  eerlijk gezegd is dat niet helemaal het  twee meter tussen iedere lessenaar en  Het allerbelangrijkste is het plezier
    lang het nog ging duren. Om dan je  geval. Gelukkig ben ik gezegend met  verschillende inspeelruimten is het  vasthouden; nagaan waarom je ooit
   1   2   3   4   5   6   7