Page 3 - krant week 6 3
P. 3

3
    bent begonnen met muziek maken,  breekt. Ik kan aanbevelen online naar
    veel mooie muziek beluisteren, geïn- dingen te zoeken om inspiratie op te               STACCATO
    spireerd raken en blijven. Ik denk nog  doen. Zo zijn er concerten te zien,
    steeds terug aan mooie herinneringen  maar ook masterclasses. Er komt
    in mijn jeugd bij muziekvereniging  meer en meer online nu de crisis al zo
    Wilhelmina uit Glanerbrug. Muzikale  lang duurt. Een idee kan ook zijn dat
    hoogtepunten onder leiding van de  je een nieuw stuk of etudeboek koopt                Jubilarissen bij
    toenmalige dirigent Sef Pijpers sr.  en je jezelf als opdracht geeft dat te              Hosanna Amersfoort
    staan nog steeds hoog in mijn top 10,  gaan instuderen. Misschien kun je
    ondanks dat ik al 25 jaar met een van  met je groep uit het orkest afspreken             De Muziekbond Noord-Holland-Utrecht heeft
    de beste orkesten ter wereld en vele  dat iedereen hetzelfde stuk instudeert             aan diverse leden van muziekvereniging Ho-
    topdirigenten speel. Het blijft nog  en dit als extra ‘stok achter de deur’              sanna uit Amersfoort een insigne uitgereikt
    steeds een bron van inspiratie. Dat  tijdens een onlinemeeting met el- Roger Diederen        in verband met hun jubileum als muzikant.
    soort herinneringen probeer ik ook  kaar spelen. Je kunt ook met iemand                Anton Steenbeek ontving een onderschei-
    te creëren als artistiek leider van de  afspreken om duetten te spelen. Of  maal gesproken bij inschieten. Ik vind  ding omdat hij 75 jaar muzikant is. Herman
    Jonge Strijkers en Blazers Nederland.  neem van een duet een stem op en  het heerlijk om in mijn studieruimte  Wiertz werd gehuldigd vanwege zijn 50-jarig
    Daar koppel ik bevriende topsolisten  speel daarna met zelf een andere par- te zitten en gewoon weer eens wat  jubileum. Gijsbert de Jong en Natasja van
    aan jeugdige talenten en train ik ze in  tij mee. Er zijn ook opties om mee te  dingen uit te spitten en naar nieuw  Doorn vierden hun 40-jarig jubileum.
    samenspel in allerlei projecten. Over  spelen met opnames van bijvoorbeeld  materiaal te zoeken. Het enige dat ik
    10 jaar zullen de meeste kinderen  de pianopartij van een stuk. Of zet  thuis niet kan oefenen is het samen-
    pas beseffen hoe bijzonder het is ge- een mooie opname van een werk dat  spel. Maar daarin is in de loop van
    weest dat ze op jonge leeftijd al in het  je met je orkest speelde of gaat spe- de jaren zoveel routine opgebouwd
    Concertgebouw of Paradiso hebben  len op en speel mee. Je kunt nooit te  dat dit na enkele repetities weer snel  Buffet Crampon start
    gestaan. Het woord amateurmuzikant  creatief zijn en niks is fout. Maar alles  terug zal zijn. Momenteel krijg ik een
    heeft het al in zich: liefhebben van  begint met je eigen motivatie. Vraag  extra drive door mijn zoon Romano  met serie episodes
    muziek. Zolang we dat koesteren, kan  je af ‘wat motiveert mij of kan mij  die midden in zijn trompetstudie zit  De Amsterdamse vestiging van Buffet Cram-
    je in iedere situatie blijven genieten  motiveren buiten het spelen in mijn  en dus in een enorme flow zit. We  pon zet vanaf maandag 15 februari op haar
    van muziek als de mooiste kunstvorm  orkest?’ Je kunt met jezelf afspreken  spelen regelmatig samen en dat geeft  Facebookpagina om de week een episode
    die er is. En voel je ook niet bezwaard  wanneer je gaat studeren/spelen: hoe  me extra energie om lekker door te  online. Onderwerpen tijdens de eerste
    om even een tijdje niets te doen, dat  vaak per week, of hoe lang per dag  gaan. Maar er gaat natuurlijk niets  aflevering zijn: een toelichting door Phil
    is ook heel gezond.”       en jezelf dan uitdagen met iets dat je  boven de liveconcerten en duizenden  Cobb (B&S Endorser and Principal Trumpet of
                     leuk vindt om te spelen. Les nemen  mensen over de hele wereld laten ge-
    Céleste Zewald (klarinet)     of hebben is ook altijd een goed plan.  nieten van onze optredens. De tour- the BBC Orchestra) over de B&S trompetten
                                                        en een presentatie van de B&S Metropolitan
    kamermuziek en solist       Haal in ieder geval vaak je instrument  nees met mijn lieve collega’s uit het  C Trumpet door Josh Landress (foto) die
    “Ik studeer met name basisdingen  uit de koffer en train door te spelen.  Johann Strauss Orkest. Als je dit al  in samenwerking met B&S deze trompet
    waar ik ‘normaal’ niet gauw aan toe  Embouchure en bijvoorbeeld adem- meer dan 25 jaar doet en het is je lust  mede ontwikkeld heeft. De episode is vanaf
    kom. Etudes die ik ook met mijn  haling kunnen hard achteruit hollen  en je leven, dan is het heel vreemd dat  maandag 15 februari om 20.00 uur te zien
    studenten doe bijvoorbeeld, arti- als je niet speelt.”       daaraan op 12 maart 2020, letterlijk  via de Facebookpagina van BuffetCrampo-
    culatie oefeningen, etc. Ik ben ook                 midden in een Amerika-tournee, een  nAmsterdamShowroom.
    bezig nieuw repertoire te ontdekken  Roger Diederen (trompet)   abrupt einde is gekomen.”
    en stukken in te studeren die ik zelf  Johann Strauss Orkest André Rieu
    niet eerder op mijn repertoire had. Ik  “We zijn in een situatie terechtgeko-
    luister ook online veel muziek en kijk  men die natuurlijk niemand heeft
    zo nu en dan online masterclasses. Ik  zien aankomen. Voor mij persoonlijk              Klankwijzer besteedt
                     een terugval van circa 140 concerten,
    merk dat mijn motivatie wordt ver- uitvoeringen en cd-opnames in een “Juist in deze periode     aandacht aan jubilea
    groot als ik veel luister.”
                     jaar naar letterlijk nul. Dan is het                 Viert jouw vereniging een officieel jubileum
                     zeker belangrijk om te blijven spelen. krijg je de kans om je    (deelbaar door 25), geef dit dan tijdig door
                     Als koperblazer verdwijnt niets zo                  via redactie@klankwijzer.nl. We maken dan
                     snel als je embouchure, kracht en  spel te verbeteren”       een portret van je vereniging en plaatsen dit
                     souplesse. De aanpak zal voor ieder-                 met een foto in de digitale nieuwskrant. Ook
                     een heel persoonlijk zijn. Ik zelf moet               het programma van het jubileumfeest ne-
                     iedere dag bezig blijven met vooral  “Ik ben in al die jaren de amateurwe- men we in dit artikel op. Deze service is gratis
                     basics en etudes spelen. Dat hoeven  reld trouw gebleven, als trompettist,  voor alle bij de KNMO-bonden aangesloten
                     niet meteen de meest lastige dingen  bugelist en dirigent. Wat ik tegen  verenigingen.
                     te zijn, maar vooral iets dat voor jezelf  amateurmuzikanten wil zeggen is:
                     werkt om het niveau op een goed peil  grijp alle momenten dat je even
                     te houden. In die oefeningen moeten  iets kunt repeteren aan. Ga ook als
                     alle aspecten van het trompet spelen  vereniging meteen weer aan de slag
    Céleste Zewald          aan bod komen. Voor mij zijn dit,  zodra het weer is toegestaan. Dit kan  Zoomserie
                     naast de gebruikelijke lange toonoefe- ook in kleinere ensembles of duetten.
    “Ik heb er totaal geen moeite mee om  ningen, (lip)bindingen, staccato, lega- Ben inventief hierin. Iedere dag dat  ‘60 minutes with...’
    alleen te spelen. Ik speel graag samen,  to-oefeningen etc., vooral het spelen  het instrument in de koffer blijft, is
    maar het is voor mij geen voorwaarde  van vocalises van bijvoorbeeld Bor- stilstand of achteruitgang. Probeer  Componist en dirigent Kevin Houben start
    om het leuk te vinden of gemotiveerd  dogni en Concone. Ik probeer hier  met enige regelmaat het instrument  vrijdag 12 februari de serie 60 minutes
    te zijn. Het komt wel weer! Concer- wel behoorlijk in te variëren zodat het  te pakken en repeteer dan zo effectief  with… In deze vierdelige Zoomserie gaat hij
    ten voor publiek en het daar naartoe  geen saaie en zware kost wordt. Er is  mogelijk. Dat kan al met heel eenvou- in gesprek met componisten en dirigenten.
    werken mis ik het meest. Muzikale  ontzettend veel studiemateriaal uitge- dige oefeningen of zelfs toonladders.  Zijn eerste gast is de Belgische dirigent Dirk
    vooruitzichten en piekmomenten. Bij  geven, dat studeren heel aangenaam  Probeer wel alle aspecten aan bod  Brossé. Vrijdag 19 februari is Jan Van der
    mij is ook de kamermuziek weggeval- kan maken.”          te laten komen. Ik ben bang dat an- Roost te gast. Vrijdag 5 maart volgt een
    len. Kamermuziek luistert heel nauw.                ders veel verenigingen moeite zullen  gesprek met Steve Willaert. De serie wordt
    Misschien dat er straks in detail wel  “Studeren heb ik in grote lijnen altijd  krijgen om het oude niveau weer  afgesloten met een gesprek met Tijmen
    aspecten weer moeten worden opge- al in mijn eentje gedaan. Het klinkt  op te pakken. Ook al missen we de  Botma over zijn ervaringen als chef-dirigent
    haald, maar ik hoop dat dat meevalt.” misschien vreemd, maar de lockdown  uitdaging van concerten of concour- van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan
    “Ik snap dat de motivatie om te stude- heeft me de rust gebracht om weer  sen, probeer zelf je embouchure fit te  Willem Friso’. Inschrijven kan via: https://
    ren minder is wanneer het perspectief  eens aandacht te schenken aan aspec- houden. Er komen ook weer betere  www.houbeneditions.com/event.
    om weer te kunnen beginnen ont-  ten van het trompetspelen die er nor- tijden.”
   1   2   3   4   5   6   7   8