Page 5 - krant week 6 3
P. 5

5
    21 inwoners van Windesheim meldden zich een eeuw geleden aan om een muziekkorps te vormen. Met van ieder een

    bijdrage van tien gulden kon een tweedehands instrumentarium op de kop worden getikt. Inmiddels is muziekvereniging
    Nooit Gedacht niet meer weg te denken uit de kleine gemeenschap van het tot de gemeente Zwolle behorende kerkdorp.

    Nooit Gedacht: 100 jaar

    een hechte club    Tekst: Onze redactie
    Foto: Aanlevering Nooit Gedacht


       ij de laatste concoursdeelname
       in 2019 behaalde muziekver-
    Beniging Nooit Gedacht een
    eerste prijs in de derde divisie. Maar
    uit de geschiedenisboeken van de
    vereniging blijkt dat het muzikale
    niveau in het verleden ook wel eens
    te wensen overliet. In een uit het
    archief opgedoken beoordelingsrap-
    port van een concours uit een ver
    verleden roept de jury de muzikan-
    ten zelfs tot de orde. “Heren, neen,
    zo gaat het niet. Veel lawaai, maar
    geen muziek”, luidt het commentaar.

    Komende maandag is het feest in
    Windesheim. Het is dan op de kop
    af honderd jaar geleden dat mu-
    ziekvereniging Nooit Gedacht werd
    opgericht. Vanwege corona blijven
    de festiviteiten beperkt tot een on-
    line bingo met alle leden en een  Nooit Gedacht tijdens de laatste concoursdeelname in 2019.
    huldiging op gepaste afstand van
    de jubilarissen. Ook ontvangen de
    muzikanten een attentie. Het grote  Marsmuziek           Voorzitter Brand: “Op dit moment  In de middag sluit de groep Blech
    jubileumfeest is uitgesteld tot vol- Het repertoire in de eerste jaren be- is het werven van nieuwe leden erg  Bizar het eeuwfeest af met een muzi-
    gend jaar.            stond voornamelijk uit marsmuziek.  lastig, maar we proberen zoveel  kaal optreden.
                     Ook ouvertures en walsen stonden  mogelijk jeugd te betrekken bij onze
    Hooizolder            op het programma. Ook tijdens de  vereniging, met name door samen- Nooit Gedacht hoopt een gezonde
    Nooit Gedacht vond in de beginjaren  bezettingsjaren werd gemusiceerd.  werking met de basisschool. Zodra  vereniging te blijven, zowel financi-
    onderdak bij de melkfabriek Nutricia  Er vonden zelfs concerten plaats.  dit vanwege corona weer is toege- eel als qua aantal leden. Met een goe-
    en café Nijland. De kelder van  Onder de lindeboom op het Kampje  staan, gaan we dit weer oppakken.  de onderlinge sfeer en goede com-
    Nutricia diende als leslokaal, terwijl  werd met alle risico’s van dien het  Eigenlijk hebben we nooit te klagen  municatie vanuit bestuur richting
    de oude mandenmakerij achter   Wilhelmus gespeeld. In de jaren  gehad over leden die zichzelf bij  leiding, leden, ouders en commissies
    café Nijland als repetitieruimte  vijftig gaf Nooit Gedacht regelmatig  ons aanmelden door bijvoorbeeld  verwacht het bestuur dat dit doel
    fungeerde. Daar gaf het korps   concerten met haar zustervereni- mond-tot-mondreclame of doordat  ook realiseerbaar is. Brand: “Om ons
    ook zijn eerste concerten. Met  gingen Excelsior uit Westenholte en  ze ons gezien en gehoord hebben  als vereniging te presenteren en om
    spoorbielzen werd een podium   Kunst na Arbeid uit Ittersum. Bij  tijdens concerten.”       ook financieel sterk te blijven willen
    opgebouwd, dat eigenlijk alleen  de concerten in de omgeving, zoals                 we regelmatig concerten, serenades
    geschikt was om op te zitten. Wie  in Wijthmen, Schelle en Ittersum,  Tent             en uitvoeringen verzorgen. Voor het
    ging staan stootte zijn hoofd tegen  werden platte wagens naast elkaar  Het draaiboek voor de viering van  genereren van inkomsten blijft het
    de hooizolder. Over de akoestiek  geplaatst om als podium te dienen.  het honderdjarig jubileum ligt al  nodig acties te organiseren en aan
    nog maar te zwijgen. Pas na ruim  Pas bij het veertigjarig bestaan in  klaar. Op 18, 19 en 20 februari 2022  te nemen. Ook hopen we voldoende
    dertig jaar kwam het gebouw    1961 kreeg de vereniging haar eerste  verrijst er een tent in Windesheim.  jeugd op te leiden voor zowel orkest,
    Nutricia als repetitieruimte ter  uniformen.            Het driedaagse feest wordt geopend  drumband als twirlgroep. We zijn
    beschikking. “De muziekvereniging                  met een concert. Op zaterdag is  een mooie hechte vereniging waar
    wordt vaak gevraagd voor serenades,  Lastig            de jubileumreceptie. Er wordt een  we trots op zijn en hier moeten we
    optochten en concerten in de   Nooit Gedacht bestaat momenteel  foto- en filmruimte ingericht waar  met ons allen aan blijven werken!”
    omgeving van Zwolle en Wijhe”,  uit 73 leden. Het fanfareorkest telt 45  leden- en oud-leden herinneringen
    omschrijft voorzitter Tinus Brand  muzikanten. De in 1962 opgerichte  kunnen ophalen. ’s Avonds is er een
    de rol van de vereniging in de lokale  drumband bestaat uit negen leden.  feestavond voor jong en oud met
    gemeenschap. “In het dorp werken  Nooit Gedacht beschikt verder over  livemuziek. Zondags wordt er in het  Meer informatie:
    we samen met de kerk, plaatselijk  een majorettegroep met tien leden.  feestpaviljoen een kerkdienst gehou- www.nooitgedacht-windesheim.nl of
    belang en de basisschool en treden  Het orkest staat al veertig jaar onder  den met aansluitend een verhalen- secretaris.ng@gmail.com
    we op verzoek op.”        leiding van Jan Maat.       tocht door het dorp en een brunch.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10