Page 7 - krant week 6 3
P. 7

7
    Geen gastdirecties, geen
    workshops, geen juryklussen.    “Jonge generatie

    De coronacrisis zette ook het
    leven van componist Jan Van
    der Roost volledig op zijn kop.

    Na jaar in jaar uit over de hele  heeft sleutels in
    wereld gereisd te hebben, zat
    hij van de een op de andere
    dag aan huis gekluisterd. Daar
    ontdekte hij dat een leven     handen”

    zonder overvolle agenda
    toch ook wel zijn aangename
    kanten heeft.                     ‘nieuwe leven’ op diverse vlakken een
                     herbronning. Enerzijds vind ik het
    Tekst: Frank Vergoossen      heel erg dat zoveel fijne en interes-
    Foto: FV Media Producties     sante projecten in het water gevallen
                     zijn, maar anderzijds brengt dat na
      an Van der Roost verbleef een jaar  zoveel jaren van heen en weer reizen
      geleden dicht bij de brandhaard  ook wat mentale rust in mijn bestaan.
    Jvan de corona-uitbraak in Europa.  Bovendien ben ik heel graag thuis. Zo
    “Twee weken voordat de coronacrisis  heb ik de plots vrijgekomen zee van
    in België en Nederland begon door te  tijd nuttig en meestal ook aangenaam
    breken, was ik in Lombardije in Italië.  doorgebracht.”
    Op, wat we toen nog dachten, ‘veilige’
    afstand van de skigebieden waar het  Sensitief
    allemaal begon. Bij terugkeer werd  De lege agenda had zijn weerslag op
    echter op de luchthaven van Milaan  zijn productiviteit als componist.
    bij alle passagiers de temperatuur  Op compositorisch gebied was 2020
    gemeten. Dat was voor mij het eerste  voor Jan Van der Roost een bijzonder
    signaal dat er iets aan de hand was.”  vruchtbaar jaar. Hoeveel maten hij
    Een week later kreeg hij het bericht dat  op papier heeft gezet, weet hij niet,
    een voor begin maart gepland proj- maar het zijn er heel veel, vertelt hij.
    ect in Singapore uitgesteld werd. Het  “Ik denk dat de mentale en emotio-
    annuleren van het vliegticket bij het  nele shock die we wellicht allemaal
    reisbureau was goed en wel geregeld,  hebben meegemaakt mij extra sensitief
    toen ook een streep ging door een vol- heeft gemaakt voor creatieve arbeid.
    gend project in Japan. “Op het reisbu- Componeren ging eigenlijk verrassend
    reau begon de paniek inmiddels toe te  goed. Waar ik meestal nogal onder
    slaan: de ene annulering na de andere  druk sta met deadlines die dan nét  Jan Van der Roost vertrouwt op de veerkracht van het verenigingsleven.
    zorgde voor een ongeziene drukte en  gehaald worden, gaat dat momenteel
    ongerustheid.” Het was voor Van der  een stuk relaxter. Ik loop zelfs voor op
    Roost het begin van een lange reeks  mijn schema.”         moment dat al zijn nieuwe schep- een hele inspanning vergen van vele
    van afzeggingen. Projecten in onder                 pingen tot klinken worden gebracht.  instanties om wat gedurende decennia
    meer België, Noorwegen, Zwitserland,  Bevoorrecht         “Omdat ik nog ‘old school’ alles met  is opgebouwd weer vlot te trekken. De
    Italië, Nederland, Duitsland, Tsjechië,  Voorlopig liggen al die nieuwe noten  de hand schrijf, krijg ik mijn pen- veerkracht van mensen en verenigin-
    Frankrijk, Luxemburg en Duitsland  nog op de plank. Ook de uitgeverijen  nenvruchten pas te horen wanneer  gen is groot, maar de uitzonderlijke
    sneuvelden één voor één. “Dat is het  draaien op een laag pitje. Er wordt zo  ze inderdaad worden uitgevoerd. Het  dimensie van de huidige wereldcrisis is
    hele jaar zo doorgegaan. Op één klein  goed als niets gepubliceerd. Omdat  enige wat ik gehoord heb is een flauw  toch niet te onderschatten. We zullen
    projectje in Zwolle na, heb ik in 2020  orkesten niet kunnen repeteren,  digitaal midi-afgietsel dat de uitgever  met z’n allen veel energie, fantasie,
    de landsgrenzen niet meer verlaten:  worden ook vrijwel geen nieuwe  aanlevert om via de computer even- creativiteit, doorzettingsvermogen en
    dat is voor mij hoogst uitzonderlijk!” stukken verkocht. Van der Roost: “Het  tuele schrijffouten of andere tekorten  (financiële) middelen nodig hebben
                     is een verschrikkelijke gedachte dat  op te sporen. Dat de werken zo lang  om alles weer te laten groeien en bloei-
    Impact              naast al het menselijke leed dat deze  blijven liggen is jammer, maar ook  en zoals weleer.”
    De Covid-19-pandemie heeft een  pandemie veroorzaakt, er ook menta- weer niet dramatisch. Ik weet hoe het
    enorme impact op zijn leven, schetst  al, sociaal, cultureel en intermenselijk  gaat klinken en maak me daar geen  Weerbaarheid
    de 64-jarige componist. “Van een  zoveel kapot gaat. Ons leven wordt  zorgen over. Wel hoop ik al die nieuwe  Aan de andere kant, merkt Van der
    overdruk en gevuld bestaan met een  zwaar op de proef gesteld. Vooral die- stukken spoedig effectief te kunnen  Roost op, is weerbaarheid juist een
    combinatie van reizen, lesgeven, com- genen die het sowieso al niet gemak- horen: uiteraard voor mezelf, maar  sterke eigenschap van de amateurmuz-
    poneren én de familie, ben ik grotend- kelijk hadden, worden nu nog méér  ook omdat dat zou betekenen dat het  iekwereld. “Ik heb er vertrouwen in dat
    eels teruggevallen naar een leven in  geplaagd door allerhande problemen  allemaal weer wat ‘back to normal’ is  we na al deze ellende en onzekerheid
    eigen huis!” Toch gaat Van der Roost  en ongemakken. Ik persoonlijk heb  in het verenigingsleven.”  een nieuwe bloeiperiode tegemoet
    niet gebukt onder de beperkingen  niets te klagen en doe dat dan ook                 kunnen gaan. Wordt dat gemakkelijk?
    die het coronavirus de wereld nu al  niet. Ik besef goed dat ik al bij al kan  Wissel        Allicht niet, maar dat maakt het extra
    een jaar oplegt. “Het is zeker jammer,  leven en werken in een bevoorrechte  Van der Roost stelt dat de pandemie  uitdagend en spannend. Mijn hoop is
    maar voor mij persoonlijk ook weer  situatie.”           een zware wissel heeft getrokken op  vooral gericht op de jongere generaties
    niet dramatisch”, zegt hij. “Om Johan                de muziekwereld. De sector zal alle  die de sleutels van de toekomst in han-
    Cruijff te citeren: ‘elk nadeel heb zijn  Afgietsel        zeilen bij moeten zetten om de crisis  den hebben. En hoop doet leven: laten
    voordeel’. Voor mij betekende dat  Jan Van der Roost kijkt uit naar het  te boven te komen, vreest hij. “Het zal  we ons daar aan optrekken.”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12