Page 1 - krant week 07
P. 1

Nacht van de                           Zomercursus

                      Militaire Muziek                         Woudschoten,

                      verbindt culturen                         ook voor blazers

                             5                                 15     Jaar 2023, week 7

     Prima niveau op NK slagwerk


     Negen ensembles streden afgelopen weekeinde in vier divisies om de Nederlandse kampioenstitels. Hoe was de sfeer, wat
     ging er goed en wat kan beter? ? Na evaluatie reageert het juryteam bij monde van juryvoorzitter Rob Janssen en geeft tips
     en tops. “Een mooi NK met een spannend wedstrijdelement in de diverse divisies.”
     Foto: Frans Voermans


        et Nederlands kampioen-
        schap voor concerterende
     Hslagwerkensembles     vond
     voor het eerst plaats in Theater
     Orpheus in Apeldoorn. Een locatie
     die door de KNMO-doelgroep SMP
     op voordracht van een aantal diri-
     genten gekozen was. “Een prachtige
     locatie”, zegt Janssen. “De akoestiek
     is relatief droog. Alle details zijn
     goed waarneembaar. Van een aantal
     dirigenten hoorden we achteraf dat
     op het podium het samenspel lastig
     was. De muzikanten hoorden elkaar
     soms minder goed.”
     Het muzikale niveau had daar ech-
     ter niet onder te lijden, stelt Janssen.
     “Dat was prima. Zowel artistiek als
     technisch waren de ensembles goed
     voorbereid. Dat geldt voor alle divi-
     sies. Met name ook in de lagere di-
     visies.”             De slagwerkgroep van harmonie Sint Petrus en Paulus uit Wolder-Maastricht won in de tweede divisie.
     Organisch            het creëren van verschillende sferen  van het ensemble. “Soms wordt er  gramma en alert zijn op de kwaliteit
     De juryvoorzitter constateert dat de  als een uitgebalanceerd geheel ge- repertoire gespeeld, met name in  van arrangementen draagt bij aan
     deelnemers zich op een voortref- realiseerd kregen en daarbij tevens  lagere divisies, dat muzikaal-inhou- een hogere kwaliteit.”
     felijke wijze hebben gepresenteerd.  het vermogen hadden om de muziek  delijk nog niet wordt begrepen door
     “Sommige ensembles hebben het  tot op detailniveau uit te voeren met  de muzikanten. Hierdoor komt men
     vermogen getoond om op een “orga- aandacht voor de totale performan- soms niet veel verder dan het repro-
     nische” wijze te musiceren. Ze rea- ce.”             duceren van noten en is er te weinig
     liseerden een frasering en muzikale                ruimte meer voor muzikale door- De uitslagen
     diepgang vanuit de beleving van dat Repertoirekeuze       ontwikkeling. Repertoire dat bij het  Eerste divisie: 1. A-slagwerkensemble
     specifieke moment. Hierdoor is een  Uiteraard zijn er altijd punten voor  ensemble past tilt de speelvreugde,  Elspeet, 94,67 pnt; 2. Wilhelmina Delfzijl,
     afsluiting of opbouw van een muzi- verbetering vatbaar. Janssen noemt  de performance en uitstraling me- 92,50 pnt.
     kale frase qua samenspel soms niet  onder meer de uitdaging om in de  teen naar een hoger niveau.” Tweede divisie: 1. Sint Petrus en Paulus
     altijd sluitend, maar het voegt wel  tuttipassages transparantie en ba-               Wolder-Maastricht, 94 pnt; 2. Oranje
     heel veel muzikale diepgang toe aan  lans te blijven houden. “Hiermee  Ook mag er wat Janssen betreft in  Bolsward, 90,17 pnt; 3. Aurora Grevenbicht,
     de expressie van de muziek.”   samenhangend hebben sommige   het algemeen meer aandacht zijn  86,17 pnt.
                      ensembles nog problemen om een  voor het onderdeel ‘performance’.  Derde divisie: 1. De Vooruitgang Stiphout,
     Totaalplaatje          duidelijk onderscheid te maken tus- “Het laten zien van beleving/emotie  85,50 pnt.
     Bij een aantal deelnemers klopte het  sen hoofd- en bijzaken vanuit de  en de sfeer die de muziek oproept  Vierde divisie: 1. Slagwerkensemble Veld-
     totaalplaatje. Janssen: “Ensembles  partituur.” Ook adviseert hij om bij  zou zeker nog kunnen verbeteren.  hoven, 88,17 pnt; 2. Excelsior B Oostendorp,
     die muzikale expressie, muzikale  de keuze van het repertoire meer  Ook bewust nadenken over het cre- 87,83 pnt; 3. Animato Nistelrode, 85,33 pnt.
     diepgang, technische realisatie en  uit te gaan van de mogelijkheden  eren van een rustpunt in het pro-
   1   2   3   4   5   6