Page 1 - krant week 08
P. 1

Nieuwe wet                            Meer kans bij

                      raakt ook                            ClassicYoung
                      verenigingen                           Masters


                             3                                 9     Jaar 2021, week 8
     KNMO coronakennisbank

     biedt nieuwe inspiratie
     Heb je het onderhand ook wel gehad met alle coronamaatregelen? Op de website van de KNMO vind je sinds deze week de
     coronakennisbank. De (tijdelijke) beleidsmedewerkers Jos van der Sijde en Luuk Mevis hebben relevante informatie over
     de coronacrisis en inspirerende ideeën voor verenigingen verzameld op een overzichtelijke webpagina. Wellicht biedt deze

     rubriek je nieuwe energie om de (hopelijk) laatste, maar moeilijke fase van de crisis door te komen.

     Tekst: Onze redactie
     Foto: Facebook: Gelders Fanfare Orkest


        e artikelen op www.knmo.
        nl/corona zijn verdeeld in
     Ddrie categorieën: Sociaal,
     Artistiek en Financieel. Onder de
     rubriek Sociaal vind je onder meer
     inspirerende ideeën om online
     activiteiten te organiseren voor je
     orkest. Hoewel iedereen zo langza-
     merhand wel klaar is met contact
     onderhouden via een scherm,
     schuilt in niets doen het grote ge-
     vaar dat leden uit het ritme raken
     en merken dat ze ook zonder repe-
     tities hun vrije tijd gevuld krijgen.  Het Gelders Fanfare Orkest verzorgt regelmatig livestreams en podcasts.
     Daarom is het belangrijk om als
     orkest actief te blijven, ook al is dat
     achter een computerscherm. Op  nu precies en hoe gaat het in de  moet wel aan een aantal voorwaar- infrastructuur geld beschikbaar
     de coronakennisbank vind je tips  coronacrisis met de trompettist die  den worden voldaan. Ook hoe je dit  gesteld. De gemeenten zijn
     en tricks om samen op afstand te  werkzaam is als verpleger? Zo leer  aanpakt vind je op de coronapagina  verantwoordelijk voor de verdeling
     spelen en ideeën voor inhoudelijke  je elkaar meer kennen. Goed voor  van de KNMO.        van die budgetten. Vooral kleinere
     activiteiten zoals het bespreken  de groepsbinding.                        gemeenten moeten zich nog buigen
     van composities, het ophalen van                 Bestuurders           over de kaders en verdeelsleutels.
     theoretische kennis en het volgen  Jeugd             Onder de rubriek Artistiek kun je  Benader dus lokale bestuurders om
     of zelf organiseren van webinars.  Voor jeugd is binding houden met  inspiratie ophalen voor kennisses- ze attent te maken op de belangen
     Wellicht is deze tijd ook uitermate  het orkest en hun vrienden en  sies zoals analyse van de stukken  van de muziekverenigingen.
     geschikt om eens met z’n allen na te  vriendinnen mogelijk belangrijker  die momenteel op het repertoire
     denken over hoe je als vereniging de  dan daadwerkelijk samen muziek  staan, een hernieuwde introductie
     toekomst wilt ingaan. Naast sociale  maken. Maar hoe hou je ze week na  in de muziektheorie, een sessie over
     activiteiten zoals de pubquiz of de  week bezig? Ook hiervoor biedt de  muziek en emotie, een les over diri-
     online escaperoom kun je tijdens  coronakennisbank creatieve ideeën.  geren en improviseren.    Neem ter inspiratie een kijkje op www.
     een online meeting ook eens in  Op grond van de huidige coronawet  Onder de kop Financieel geeft  knmo.nl/corona en neem voor suggesties,
     gesprek gaan met je leden. Hoe ver- mogen verenigingen een Algemene  de KNMO het advies om hier als  vragen of andere goede voorbeelden
     gaat het de fluitiste die net aan een  Vergadering digitaal houden, on- vereniging ook zelf initiatieven  contact op met Luuk (lmevis@knmo.nl) of
     nieuwe studie is begonnen, wat voor  geacht wat hierover in de statuten  te nemen. Het Rijk heeft voor  Jos (jvdsijde@knmo.nl).
     een eigen bedrijfje had die bassist  van de vereniging staat. Daarvoor  ondersteuning van de lokale
   1   2   3   4   5   6