Page 1 - krant week 09
P. 1

Iets meer                             Lied Kinder-

                      lucht voor                            muziekweek ook
                      jongeren                             voor hafabra


                             3                                 9     Jaar 2021, week 9
     Ouderen zien muziek

     als ideale tijdsbesteding     Oudere muzikanten zien het lidmaatschap van een muziekvereniging als een perfecte vrijetijdsbesteding. Spelen bij een
     muziekvereniging voldoet aan hun behoefte om zinvol bezig te zijn en om sociale contacten te onderhouden. Dat blijkt uit
     de voorlopige resultaten van het onderzoek dat Mariëtte van Raalte, studente aan Hogeschool Windesheim in Zwolle, doet

     naar de actieve muziekbeoefening bij ouderen.

     Tekst: Onze redactie
     Foto: FV Media Producties

         ensen worden steeds
         ouder en blijven langer
     Mgezond. Amateurorkesten
     kunnen door vergrijzing een toena-
     me verwachten in het aantal 60-, 70-
     en zelfs 80-plussers dat iedere week
     trouw op de repetitie verschijnt.
     Mariëtte onderzoekt daarom voor de
     KNMO hoe je als muziekvereniging
     de oudste leden zo lang mogelijk be-
     trokken kan houden. Meer dan 2700
     muzikanten vulden in januari haar
     vragenlijst in. Onder hen 1160 vijf-
     tigers en zestigers en maar liefst 959  Ouderen zien spelen in een muziekvereniging als een ideale tijdsbesteding.
     zeventigplussers. “Dat is meer dan
     ik had durven hopen!”, zegt Mariëtte
     over de grote respons.      8. Uitdaging           weinig hobby’s waar mensen zo lang  terug in de onderzoeksresultaten.
                      9. Hobby             trouw aan blijven.”       Daarnaast kan een muziekvereni-
     Top 10              10. Saamhorigheid                         ging haar maatschappelijk belang
     Het onderzoek begint bij de basis.                Kwaliteiten           benadrukken door de ook oudste
     De vraag ‘wat betekent muziek ma- Motorclub           Dat veel eigenschappen ook bij an- leden actief te blijven betrekken.”
     ken of de muziekvereniging voor  “Wat opvalt is dat er geen specifieke  dere verenigingen voorkomen, kan  De komende weken gaat ze op basis
     u?’ is beantwoord aan de hand van  eigenschappen van muziek maken  volgens Mariëtte een verklaring zijn  van de uitkomsten van het onder-
     maar liefst 7045 steekwoorden. In  worden genoemd”, merkt Mariëtte  voor het feit dat veel muziekver- zoek in gesprek met oudere muzi-
     de top 10, samen goed voor bijna de  op. “Het zou net zo goed de top 10  enigingen aangeven dat het lastig is  kanten. De resultaten verwerkt ze tot
     helft van alle genoemde woorden,  van een motorclub of roeivereniging  om (jeugd)leden te werven. “Er is  een advies voor muziekverenigin-
     kwam ‘gezelligheid’ als nummer 1  kunnen zijn.” Is een muziekvereni- tegenwoordig veel concurrentie van  gen, waarbij zowel het welzijn van de
     uit de bus. De volledige top 10 luidt  ging dan wel zo bijzonder als we  andere vrijetijdsbestedingen. Een  oudere leden als de vitaliteit van de
     als volgt:            denken? Mariëtte: “Als je het mij  muziekvereniging moet gebruikma- muziekvereniging centraal staan.
     1. Gezelligheid         vraagt wel. De muziekvereniging  ken van haar kwaliteiten om zich te
     2. Ontspanning          onderscheidt zich als een plek waar  blijven onderscheiden”, adviseert ze.
     3. Plezier            mensen van alle leeftijden samen- “Zinvolle tijdsbesteding en beteke-
     4. Sociale contacten       werken met een gezamenlijk doel.  nisvolle contacten zijn precies wat  Meer weten? Volg de bevindingen van
     5. Samen             Actief muziek maken heeft positie- mensen tot op hoge leeftijd nodig  Mariëtte op Facebook via Verzilver de
     6. Verbinding          ve effecten op onze geestelijke en  hebben en waar de muziekvereni- Muziekvereniging!
     7. Sociaal            fysieke gezondheid en er zijn maar  ging in uitblinkt. Dit komt vaak
   1   2   3   4   5   6