Page 11 - krant week 09
P. 11

11


    Boost je ontwikkeling    als culturele zzp’er    Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een regeling voor
    ZZP’ers werkzaam in cultuurparticipatie of -educatie. Je
    kunt geld aanvragen voor je persoonlijke, inhoudelijke

    ontwikkeling als impuls voor je werkpraktijk in tijden van
    corona en daarna.                     regeling willen we je deze kans bie-
                     den.
    Foto: Green Chameleon for https://un-
    splash.com            Waarvoor kun je aanvragen?
                     Je kunt geld aanvragen om jezelf bij
       en jij als zzp’er werkzaam in  te scholen, om je vakmanschap te
       cultuurparticipatie of -edu- ontwikkelen, te professionaliseren,
    Bcatie? Ben je bijvoorbeeld    of nieuwe vaardigheden op te doen.
    dirigent van een amateurmuziekver- Uitgangspunt is jezelf artistiek en
    eniging of geef je dansles aan cul- inhoudelijk te ontwikkelen. Met
    tuurmakers in de vrije tijd of verzorg  als doel een impuls te geven aan je  Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een inpulsregeling voor ZZP’ers
    je culturele lessen in het onderwijs?  werkpraktijk in tijden van corona en  werkzaam in cultuurparticipatie of -educatie.
    Dan biedt het Fonds voor Cultuur- daarna.
    participatie je nu de kans om geld
    aan te vragen om jezelf te ontwik- Misschien wil je wel een training  we doelgroepen leren werken. dat je vooraf wel de informatie op de
    kelen.              doen om je werkpraktijk beter di-                  website site, de regeling en de FAQ’s
                     gitaal aan te bieden of je wil met  Informatiesessies       hebt doorgenomen.
    Waarom? Corona heeft impact ge-  nieuwe doelgroepen leren werken.  Om je te helpen bij je aanvraag or-
    had op de wijze waarop je je vak  Misschien wil je wel een cursus of  ganiseert het Fonds op 9 maart een
    kunt uitoefenen. De toekomst van  training doen om je deskundigheid  informatiesessie. Deze is gericht op
    het uitoefenen van je werk voor- of vakmanschap te vergroten, wil je  zzp’ers die voor zichzelf willen aan- Kijk voor alle
    ziet wellicht nieuwe uitdagingen of  je didactische of presentatievaardig- vragen. Deze sessie is bedoeld voor  informatie op
    vraagt om nieuwe skills. Met deze  heden verbeteren of je wil met nieu- specifieke vragen. De bedoeling is
      6 april: webinar over nieuwe wet WBTR


      De KNMO houdt dinsdag 6    dens het webinar zullen ook vragen
      april om 19.00 uur in samen-  van verenigingen beantwoord wor-
      werking met Koornetwerk    den. Die vragen kunnen ook inge-
      Nederland een webinar over de  stuurd worden naar wbtr@knmo.nl.
      nieuwe Wet Bestuur Toezicht
      Rechtspersonen (WBTR).     Met ingang van 1 juli 2021 treedt
                     de WBTR in werking. Deze wet is
      Mr. Rosanne Kuiper en mr.   vooral ontworpen voor stichtingen
      Louis Houwen van Dirkzwager  en verenigingen die met publiek
      legal & tax zullen vertellen welke  geld werken. Verenigingen die
      aspecten van deze wet voor ver- met publiek geld werken worden
      enigingen en koren van belang  via de WBTR onder een strenger
      zijn. Deelname is gratis voor  bestuurlijk regime geplaatst om
      bestuurders van muziekvereni- in de toekomst misstanden te
      gingen die via de regionale en  voorkomen. Velen herinneren zich
      categorale bonden bij de KNMO  nog het derivatenschandaal van
      zijn aangesloten.       woningcorporatie Vestia en de   nieuwe wet zijn ook relevant voor  verenigingen geïnformeerd over
                     malversaties bij de opleiding van  muziekverenigingen en koren, met  deze wet en wat men eventueel
      Opgeven kan door een mail te  InHolland.            name als daarin grote geldsommen  moet doen om aan de eisen van de
      sturen naar wbtr@knmo.nl. Tij- Echter, enkele bepalingen uit de  omgaan. Tijdens de webinar worden  WBTR te voldoen.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16