Page 15 - krant week 09
P. 15

15
     Geen 40e NBK

     zonder publiek
    De organisatie van de Nederlandse Brassband Kampioen-
    schappen (NBK) heeft een eigen routekaart uitgezet waarop

    de verschillende beslismomenten zijn aangeven voor het al of
    niet doorgaan van de 40e editie op 29 en 30 oktober in Tivoli-
    Vredenburg in Utrecht.


                                       Zonder of met minder publiek is het NBK in TivoliVredenburg financieel niet haalbaar.

    Foto: FV Media Producties     Kampioenschappen staat gepland op  Als er voldoende perspectief is op  het bezoeken van evenementen en
                     29 en 30 oktober in de Grote Zaal  versoepeling van de maatregelen  of het verantwoord is een NBK te
         anneer er voldoende   van het Utrechtse TivoliVredenburg.  start op 1 juni de inschrijving voor  organiseren onder deze restricties.
         perspectief is, start de  Of de jubileumuitgave kan doorgaan,  de bands. Op 1 juli wordt bekeken  Wanneer over deze zaken op 12 au-
    Winschrijving op 1 juni.     kan nu nog niets over gezegd   hoeveel bands zich hebben aange- gustus nog geen duidelijkheid is, zal
    Een maand later wordt bekeken of  worden. “Wij zijn optimistisch,  meld. Ook is er dan meer zicht op de  de NBK in 2021 niet doorgaan.”
    er voldoende bands willen meedoen.  maar gelijk ook realistisch”, zegt  maatregelen die op dat moment van
    Op 12 augustus valt het definitieve  het bestuur. “Als eerste moeten  kracht zijn en wat het perspectief is.  Werken
    besluit of de 40e editie kan door- we wachten tot er weer groen  “Op 12 augustus besluiten we of de  De verplichte werken van 2020
    gaan. Voorwaarde is dat er onbep- licht komt voor het organiseren  40e editie er in oktober gaat komen”,  zijn doorgeschoven naar dit
    erkt publiek kan worden toegelaten  van een evenement. Ook moet  stelt het bestuur. “We verwachten  jaar. Mogelijk moet er alleen een
    tot het evenement. Een NBK zonder  er duidelijkheid komen over de  dan te weten of de bands weer mo- uitzondering worden gemaakt
    of met minder publiek is financieel  anderhalve meter maatregel en  gen repeteren. De meeste bands  voor de kampioensdivisie. Het
    niet haalbaar.          over het maximaal aantal bezoekers  kunnen rond deze tijd ook inschat- werk van Edward Gregson is een
                     wat we in de Grote Zaal mogen   ten of ze weer voldoende op niveau  compositieopdracht die samen met
    Bezoekers             ontvangen. Een NBK met minder   zullen zijn om deel te nemen aan de  vier andere landen gegeven is. Over
    De feestelijke 40e editie van   publiek is voor ons geen optie omdat  NBK. Ook moet dan duidelijk zijn  de première daarvan zijn afspraken
    de Nederlandse Brassband     dit financieel niet haalbaar zal zijn.” welke regels er zullen gelden rondom  gemaakt.

    Solo met Phion: instrumentale karaoke

    Leuk initiatief van Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel. Bij het project Solo met Phion kun je als amateurmuzikant

    aan de hand van een tutorial thuis meespelen op een karaokeversie van een werk uit het klassieke repertoire.
    Deelname is gratis. Aanmelden kan vanaf 12 april.


                                                       tools in handen kun je uiteindelijk
                                                       zelf schitteren in je samenspel met
    Foto: Aanlevering Phion                                        Phion.

       ij Solo met Phion word je als                                  Talentontwikkeling
       muzikant ingewijd in de ge-                                   Nu concertzalen al even dicht zijn,
    Bheimen van de allermooiste                                      maar ook verenigingen en muziek-
    orkestsolo’s uit het klassieke reper-                                 scholen al lange tijd gesloten zijn, is
    toire. Denk bijvoorbeeld aan de                                    er extra veel behoefte aan verbinding
    vioolsolo in Salut d’Amour van Elgar,                                 en uitdaging om thuis muziek te
    de hoornsolo uit Mendelssohns Mid-                                  blijven spelen. Phion wil mensen
    zomernachtsdroom of de solo voor                                   intensieve muzikale ervaringen laten
    altsaxofoon in de Schilderijenten-                                  opdoen op een manier die blijven-
    toonstelling van Moessorgski. Speel                                  de indruk maakt. Phion gelooft in
    je althobo, altviool, cello, contrabas,                                de kracht van klassiek en heeft een
    euphonium, fagot, fluit, klarinet,                                  ondersteunende rol in talentontwik-
    trompet of trombone? Ook dan kun  Met Solo met Phion kun je schitteren als solist bij Phion.     keling. Alle muzikanten kunnen dan
    je je hart ophalen bij Solo met Phion!                                ook meedoen met dit project.

    Tutorial van musicus       tutorial van een van onze musici  zijn belangrijk en kun je met de tips
    Na je aanmelding ontvang je voor  om jou op weg te helpen. Want,  van onze musici extra oefenen? Hoe
    jouw instrument en bijbehorend  hoe zit het eigenlijk precies? Welke  zorg je dat je solo mooi in het geheel
    werk de bladmuziek, de audio-opna- rol heeft de solo in het stuk en hoe  mengt of boven het orkest uitstijgt?  Meer informatie:
    mes (zowel het complete stuk als een  kun je je daar het beste op voorbe- En, wat maakt deze solo zo bijzon-
    karaokeversie) én een persoonlijke  reiden? Welke technische aspecten  der voor de musicus? Met al deze
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20