Page 3 - krant week 09
P. 3

3


    Iets meer lucht                                             STACCATO

    voor jongeren                                             Jubilarissen in                                                        Noord-Holland


                                                        Bij de Muziekbond Noord-Holland Utrecht
                                                        zijn de afgelopen maand een aantal leden
                                                        gehuldigd voor hun jubileum als muzikant.
                                                        Een overzicht.
                                                        80 jaar: Gerard Rus (Excelsior Noord-Schar-
                                                        woude).
                                                        70 jaar: Gerard Krijgsman (Excelsior
                                                        Noord-Scharwoude).
                                                        50 jaar: Wim Schuurman (Diemer Harmo-
                                                        nie); Fred Blaauw (Excelsior Noord-Schar-
                                                        woude).
                                                        40 jaar: Karel Giebel en Per Staugaard
                                                        (Diemer Harmonie).                                                        Webinar met
                                                        Suzan Seegers


                                                        Met als titel Frenk Rouschop meets... houdt
                                                        harmonieorkest De Volksgalm Riemst
                                                        (België) verschillende webinars. Dirigent
     Koorschool Limburg maakte gisteren al meteen gebruik van de mogelijkheid om buiten te repeteren.   Frenk Rouschop praat daarin met compo-
                                                        nisten, dirigenten, beroepsmuzikanten,
                                                        bestuurders van muziekorganisaties, enz.
    Naar aanleiding van de persconferentie van vorige week zijn vanaf 3 maart enkele            Zaterdag 6 maart (21.00 uur) is de zangers
                                                        Suzan Seegers (SuuS) te gast. Zij verleent
    versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht die ook gelden voor de muzieksector. In       regelmatig medewerking aan concerten met
    het kort komt het er op neer dat er meer ruimte is gekomen voor jeugd en jongeren.           hafabrawereld zoals als de Marinierskapel,
                                                        Harmonieorkest De Volksgalm, fanfare Sint
                                                        Caecilia Schimmert, fanfare De Vooruitgang
                                                        Stiphout en harmonie Concorida Melick.
                     structeur) aanwezig zijn.     Individueel muziekonderwijs    Kijk op de Facebookpagina van harmonie De
                                      Er komen bij de KNMO veel vragen  Volksgalm Riemst.
    Foto: Facebook Koorschool Limburg
                     • Bij activiteiten in de buitensituatie  binnen over een-op-eenmuziekon-
                     is de 1,5 meter regel formeel niet van  derwijs. Op dit moment is de situatie
    Groepsactiviteiten        toepassing voor jongeren t/m 17 jaar.  zo, dat een-op-eenonderwijs niet is
    (t/m 17 jaar)           Veiligheidshalve adviseren wij om  toegestaan. Muziekonderwijs valt  Webinar met
    Voor de situatie binnen is het vol- wel afstand in acht te nemen. (nog) niet onder de contactberoepen  Etienne Houben
    gende van kracht:                          die weer zijn toegestaan. Ook repete-
                     • Volwassenen (begeleiders) dienen  ren of groepslessen blijven - behou- Vrijdag 5 maart houdt fanfare Sint Caecilia
    • Voor georganiseerde jeugdactivi- wel de 1,5 meter afstand te houden,  dens voor muzikanten onder de 18  Schimmert een webinar met Etienne
    teiten (t/m 17 jaar) geldt een uitzon- zowel tot elkaar als tot jongeren. jaar en activiteiten buiten, voor nu  Houben in de hoofdrol. Houben is full time
    dering op de groepsvorming. Hierbij                 niet toegestaan.          percussionist bij de Koninklijke Muziekkapel
    mogen maximaal twee volwassenen  • Uiteraard geldt in alle gevallen                  van de Gidsen, leidde als dirigent diverse
    als begeleider (inclusief dirigent/in- naast de 1,5 meter regel ook: thuis  Publieke gebouwen blijven  slagwerkensembles naar grote successen
    structeur) aanwezig zijn.     blijven bij klachten, triage en hygië- gesloten.          en heeft talloze compositieopdrachten
                     neregels.             Publieke gebouwen zoals theaters,  geschreven voor verschillende concourspo-
    • Voor activiteiten binnen geldt dat                muziekscholen en centra voor de  dia. Het gesprek gaat over de actualiteit
    deze moeten plaatsvinden in een  Personen tot en met 26 jaar    kunst blijven gesloten tot ten minste  en wat dit voor impact heeft op hem, over
    besloten gebouw; openbare gebou- Personen tot en met 26 jaar mogen  15 maart. In veel gevallen is het af- zijn ontwikkeling als slagwerker, dirigent
    wen zijn nog gesloten tot ten minste  onder voorwaarden weer buiten  hankelijk van het standpunt van de  en componist. Meedoen kan door op de
    15 maart. Belangrijk is dat er toe- sporten, mits deze activiteit plaats- lokale overheden (gemeente) of een  Facebookpagina van Sint Caecilia Schimmert
    stemming moet zijn van de eigen  vindt bij een sportaccommodatie/op  (verenigings)gebouw aangemerkt is  te klikken op de link.
    gemeente. Hiervoor moet je zelf con- een locatie die onderdeel is van een  als publiek toegankelijk gebouw. Bij
    tact opnemen met de gemeente   sportaccommodatie. In gelijksoor- eerdere vragen hierover is reeds aan-
                     tige situaties heeft de KNMO eerder  gegeven dat met name een vereni- Klankwijzer Facebook
    • Voor activiteiten binnen is het  het standpunt ingenomen dat naast  gingsgebouw niet per definitief een
    KNMO-protocol verplicht van toe- onderdelen die reeds als sport aan- openbaar/publiek gebouw is aange- voor nieuwsflitsen
    passing.             gemerkt kunnen worden (majorette/ zien de toegang tot het gebouw vaak
                     twirl) dit ook toe te passen is op ac- is voorbehouden aan voorwaarden  KNMO Klankwijzer onderhoudt uiteraard
    Voor de situatie buiten is het vol- tiviteiten die een duidelijke parallel  (zoals lidmaatschap).  ook een Facebookpagina. Volg de dagelijkse
    gende van kracht:         hebben met sport (mars/show).                    nieuwsflitsen uit de muziekwereld via
    • Voor georganiseerde jeugdactivi-                                   https://www.facebook.com/klankwijzer.
    teiten (t/m 17 jaar) geldt een uitzon- In alle situaties adviseert de KNMO     Klik op de ‘hotspot’  Naast de website www.klankwijzer.nl, een
    dering op de groepsvorming. Hierbij  vooraf af te stemmen met de lokale        voor de meest  nieuwsbrief, een digitale nieuwskrant en een
    mogen maximaal twee volwassenen  overheden om verschil van inzicht te        actuele informatie (gedrukt) magazine houden we je ook via
    als begeleider (inclusief dirigent/in- voorkomen.                           Facebook over alles op de hoogte.
   1   2   3   4   5   6   7   8