Page 5 - krant week 09
P. 5

5    Tips en tricks                           We vergaderen steeds meer online en zelfs als corona


                                      voorbij is, zal het online vergaderen niet verdwijnen. Zo
    voor online                             langzamerhand raken steeds meer mensen bekend met de

                                      mogelijkheden. Toch zijn er ook handigheidjes die niet bij


    vergaderen                             iedereen bekend zijn. De KNMO heeft de mogelijkheden
                                      voor je op een rij gezet. Mis je iets? Laat het dan weten via
                                      kennisbank@knmo.nl.

                                                       zie je de optie ‘share screen’, hier kun
                                                       je het scherm van je computer delen
    Foto: Chris Montgomery for Unsplash                                  als je bijvoorbeeld een presentatie
                                                       wilt laten zien. Als je erop klikt, zie
    1. Kom op tijd!                                            je de diverse opties. Meestal zul je
    Zorg dat je iets voor de meeting                                   het scherm delen waar je achter zit.
    inlogt. Je hebt dan tijd om te zorgen                                 De andere deelnemers zien wat jij
    dat je met beeld en geluid aanwezig                                  ook ziet. Sluit daarom programma’s
    bent.                                                 waarvan je niet wilt dat anderen ze
                                                       zien.
    2. Gebruik een laptop, pc of iPad
    en niet je telefoon                                          11. Veiligheid
    Natuurlijk kun je via je telefoon wel                                 Zeker toen online vergaderen
    een zoom meeting bijwonen, maar                                    nieuw was, hoorde je veel over de
    dan heb je niet alle dezelfde moge-                                  veiligheid. Er waren vergaderingen
    lijkheden, je hebt bijvoorbeeld niet                                 waar plotseling pornobeelden
    alle deelnemers aan de vergadering                                  werden gedeeld.
    in beeld.                                               Dit voorkom je door de link
                                                       voor een vergadering alleen
    3. Gallery view of speaker view                                    met deelnemers te delen en de
    Rechtsboven in je scherm vind je                                   deelnemers eerst in een wachtkamer
    de mogelijkheid om te switchen                                    te zetten, dan weet je wie je
    tussen gallery view en speaker view.                                 binnenlaat.
    Bij zoom kun je het beeldscherm                                    Degene die de vergadering ‘host’
    namelijk op twee manieren in beeld                                  kan ervoor kiezen dat deelnemers
    brengen. Bij speaker view zie je de- 6. Door elkaar heen praten.  bijvoorbeeld als je een link wilt de- een password moeten gebruiken.
    gene in beeld die het woord heeft. Bij  Zoom geeft één persoon tegelijk het  len. Je kunt berichtjes naar een van  Als iedereen aanwezig is, kun je als
    gallery view zie je alle deelnemers  woord. Dat maakt online vergaderen  de deelnemers sturen, bijvoorbeeld  host bij security op ‘lock meeting’
    aan een meeting, tot een maximum  wat lastiger. Hier heeft de voorzitter  als je kort iets wilt overleggen. klikken, dan kunnen er geen
    van 25. Bij degene die het woord  een belangrijke taak. In het midden                nieuwe deelnemers binnenkomen.
    heeft verschijnt een gekleurd lijstje  onder in het scherm staan nog aller- 8. Opname maken van de  Ongewenste gasten kun je
    op het beeld.           lei opties. Een daarvan is reactions. vergadering         verwijderen door bij participants
                                      Met de functie record neem je de  met de muis over de naam te gaan en
    4. Zet je microfoon op mute                     vergadering op. Dat kan handig zijn  op remove te klikken.
    Links onderin je scherm zie je een                 als je notulen moet maken of als
    microfoontje en een camera staan.  Doe geen dingen         iemand de vergadering wil terug- Etiquette
    Die kun je in- en uitschakelen door                 zien. Linksboven in het scherm kun  Eigenlijk kunnen we hier kort over
    erop te klikken. Als je je microfoon  die je ook niet zou     je zien of een vergadering wordt op- zijn: beschouw een zoom meeting
    uitzet, staat er een rood streepje                 genomen.             als een echte vergadering. Doe geen
    zie je rechtsboven in de hoek ‘mute’ doen als je fysiek      9. Achtergrond          fysiek bij elkaar bent.
    door. Als je op je eigen beeld klikt,                                 dingen die je ook niet zou doen als je
    of ‘unmute’ staan. Ook hier kun je                 Omdat je meestal van huis uit   • Ga niet in je joggingbroek achter
    de microfoon aan en uit zetten.Zet  bij elkaar bent        zoomt, zien anderen een stukje privé  de computer te zitten (de bur-
    je microfoon uit tijdens een vergade-                van je. Misschien vind je dat niet erg,  gemeester van Antwerpen zat in
    ring, zodat andere deelnemers geen                 het kan ook wel wat toevoegen. Als  z’n onderbroek achter de camera,
    achtergrondgeluiden horen. Ook als  Je kunt hier een handje opsteken als  je dat niet wilt, kun je voor een an- maar vergat de grote spiegel achter
    je zelf oortjes in hebt, wordt alle ge- je wat wilt zeggen. Dat kan iedereen  dere achtergrond kiezen. Linksboven  zich);
    luid in je omgeving opgevangen.  zien en de voorzitter kan jou dan het  in de hoek van je scherm staat een  • Richt je op de vergadering en doe
                     woord geven.           groen embleem. Als je daarop klikt,  geen andere dingen tussendoor;
    5. Gebruik van de camera     Je kunt een duimpje opsteken, dit  kun je rechtsboven naar instellingen.  • Zet andere programma’s uit, zodat
    Het is wel zo aardig om je camera  kun je gebruiken om aan te geven  Bij Background en Filters, Virtual  je niet gestoord wordt door mel-
    aan te zetten, dan heb je nog een  dat je het ergens mee eens bent. Backgrounds kun je een via + ach- dingen;
    beetje het idee dat je elkaar echt ont- Je kunt zelfs digitaal applaudisseren  tergrond toevoegen. De achtergrond  • Voor eten en drinken geldt ook dat
    moet. Als je de andere deelnemers  en er zijn andere emoticons die je  moet een afmeting hebben van 16:9  je dat net zo doet als tijdens fysieke
    aankijkt, lijkt het juist of je van ze  kunt gebruiken.      of 1920×1080 pixels. Je kunt die  vergaderingen. Je kunt best afspre-
    wegkijkt. Kijk als je aan het woord                 achtergrond bijvoorbeeld in Canva  ken om een ontbijt- of lunchverga-
    bent recht in de camera. Ga niet  7. Chatfunctie          maken en het logo van de organisa- dering te organiseren.;
    voor een raam of lichtbron zitten, de  Zoom heeft ook een chatfunctie. Die  tie waarvoor je de meeting bijwoont  • Zorg dat mensen elkaar kennen,
    andere deelnemers zien dan alleen je  staat niet bij iedereen standaard aan,  verwerken.       doe eventueel een voorstelrondje;
    silhouet. Zet de camera op de goede  het is dus goed om af te spreken of               • Ben jij organisator van de vergade-
    hoogte, zodat mensen niet van on- je die wel of niet gebruikt. Je kunt  10. Presentatie laten zien  ring, sluit dan pas af als iedereen
    deraf tegen je aankijken.     berichtjes naar de hele groep sturen,  Onder in het midden van je scherm  weg is.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10