Page 1 - Krant week 2019-10
P. 1

Jaar 2019, week 10

                      Concoursen in                           Canadian Brass

                      Drachten en                            speelt Leiden en

                      Zutphen                              Utrecht plat


                             2                                 3

     Laatste muzikale groet


     aan bevlogen kartrekker     Wat ooit begon met een concert voor amper honderd bezoekers, groeide uit tot een landelijk podium voor de
     amateurblaasmuziek. Huub Kennis stak zijn hele ziel en zaligheid in de concertserie Verrassende Ontmoetingen.

     Afgelopen najaar overleed hij op 79-jarig leeftijd. Het In Memoriam Concert op zondag 17 maart is een eerbetoon
     aan de inspirator achter een van de meest betekenisvolle concertseries in de Nederlandse blaasmuziek.                      beperkte zich niet alleen tot Noord-
                      Brabant. Ook orkesten buiten de
     TEKST: FRANK VERGOOSSEN     provincie hengelden gretig naar een
     FOTO: RAMON WOLKENFELT      plekje in het jaarprogramma. Vrijwel
                      dagelijks was hij voor de serie op
        e amateurblaasmuziek    pad. Bezocht repetities en concerten
        verdient een professioneel  om er zich hoogstpersoonlijk van
     Dpodium. Dat was voor       te overtuigen dat de vereniging aan
     Huub Kennis de drijfveer om in  de kwaliteitseisen voldeed. Om in
     1991 de concertserie Verrassende  aanmerking te komen voor een
     Ontmoetingen te starten.     concertoptreden was het niet strikt
     Aanvankelijk alleen bedoeld voor  noodzakelijk om op het allerhoogste
     Brabantse verenigingen met de  niveau uit te komen. Ook orkesten
     regio Tilburg als epicentrum.  uit lagere divisies konden aan het
     Toen hij eindelijk de slag met de  kwaliteitscriterium voldoen. “Een
     provincie Noord-Brabant won om  eenvoudige compositie kan soms veel
                      beter overkomen dan een uitgehold  l’Echo des Montagnes Tilburg speelt tijdens het concert ter nagedachtenis aan Huub Kennis.
                      arrangement van een topwerk”, was
                      zijn stelling.
                                      Hij werd gevraagd voorzitter te  leiding van de jeugdige dirigent Geerd
                      Nieraandoening          worden van stichting Het Tilburgs  Doomen een muzikaal eerbetoon aan
                      Huub Kennis werd geboren op 30  Leerlingen Orkest (HTLO), waar  Huub Kennis. Verdere medewerking
                      november 1938. Hij was nog geen  later Verrassende Ontmoetingen uit  verlenen harmonieorkest l’Echo des
                      vier jaar toen zich een nierziekte  ontstond. Huub Kennis zette zich  Montagnes, accordeonensemble
                      openbaarde. Artsen voorspelden  ook in om de jeugd te betrekken bij  Apollo ’77, accordeoniste An Raskin
                      dat hij de leeftijd van dertig jaar  de blaasmuziek. Hij was een warm  en violist Bram Bosier. Aan het eind
                      niet zou halen. De nieraandoening  pleitbezorger van muziekeducatie.  van het concert voegen muzikale
                      beheerste zijn dagelijkse doen en  Tijdens het In Memoriam Concert  sympathisanten uit alle windstreken
                      laten. Bewonderingswaardig was  is dan ook een bijzonder plekje  zich bij l’Echo des Montagnes om als
                      hoe hij desondanks in het leven  ingeruimd voor de jeugd. Een speciaal  een groot harmonieorkest een laatste
     de concertserie op te nemen in  stond. De muziek hield hem op de  voor deze gelegenheid samengesteld  groet te brengen aan Huub Kennis.
     het provinciaal kunstenplan kon  been. “Muziek is mijn medicijn”, zei  jeugd-/leerlingenorkest bestaande uit
     hij zijn levenswerk uitbouwen met  hij ooit tegen een behandelend arts.  muzikanten van l’Echo des Montagnes
     concerten op mooie locaties in de  Een speciale plek in zijn leven had  Tilburg, l’Aventure Musicale Tilburg,
     hele provincie. “Een erkenning  Accordeonvereniging Apollo ’77  Concordia Berkel-Enschot; Moed  In Memoriam Concert - Huub Kennis:
     voor de blaasmuziek”, sprak hij  uit Hilvarenbeek, die hij samen met  Volharding Cecilia Udenhout,  zondag 17 maart, 14.30 uur, Concertzaal
     destijds. “Ik vind nog steeds dat er  enkele vrienden oprichtte. Via Apollo  Sophia’s Vereeniging Loon op Zand,  Theaters Tilburg. Speciale entreeprijs:
     te veel concerten in achterafzaaltjes  kwam hij in contact met allerlei  Concordia 1839 Hilvarenbeek,  3 euro (incl. garderobe en consumptie).
     gehouden worden.” De reputatie  mensen uit de amateurmuziekwereld.  Oefening & Uitspanning Goirle en  Kaarten: www.theaterstilburg.nl.
     van Verrassende Ontmoetingen   Zo kwam het balletje aan het rollen.  Cecilia Princenhage brengt onder
   1   2   3   4   5   6