Page 1 - Krant week 2010
P. 1

Muzikale                              Studenten spelen

                     CITO-toets voor                          premières van
                     24 verenigingen                          eigen bodem


                             2                                 15     Jaar 2020, week 10
     Vuurdoop


     voor nieuwe                             Anno Appelo         Erik Janssen

     generatie


     juryleden                                 Jacques
                                           Claessens
                                                       Matty
                                                       Cilissen.
     Nieuwe gezichten in de juryteams volgende week tijdens de
     concertconcoursen in Zutphen en Heerenveen. Een nieuwe

     generatie juryleden maakt vanaf dit jaar haar opwachting
     tijdens de concertconcoursen voor harmonieën, fanfares en
     brassbands.


                      Het beschikken over sociale vaar- Johan Jansen vorig jaar bij de pre- najaar krijgen alle juryleden trainin-
                      digheden is bij de samenstelling van  sentatie.         gen om de social skills nog wat aan
     Tekst en foto’s: Frank Vergoossen de nieuwe jurylijst van grote invloed De selectiecommissie is bij de sa- te scherpen.
                      geweest. Het jurylid 2.0 moet kri- menstelling van de nieuwe jurylijst  Op de nieuwe lijst - overigens al-
         aat 124: inzet ongelijk;  tisch motiverend zijn. Hij moet na  niet over een nacht ijs gegaan. Drie  leen mannen - staan nu 28 namen.
         maat 174: samenspel on- het concoursoptreden een verhel- jaar heeft de hele procedure ge- De twaalf nieuwelingen zijn: Erik
     Mzuiver; maat 212: onbalans derend praatje kunnen houden met   duurd. Er zijn maar liefst zestig uur  Janssen, Matty Cilissen, Björn Bus,
     in tuttideel… Natuurlijk wordt van                gesprekken gevoerd met kandida- Frans-Aert Burggraef, Anno Appelo,
     een jurylid verwacht dat hij eventu-               ten. Het geeft aan dat de commissie  Frenk Rouschop, Martien Maas, Raf
     ele tekortkomingen in een concour-                zorgvuldig te werk is gegaan. Voor  De Keninck, Jacques Claessens, Jos
     suitvoering signaleert. Maar van  Jurywerk vergt andere     de functie van jurylid hadden zich  Zegers, Anne van den Berg en Jos
     een jurylid anno 2020 worden meer                 veertig kandidaten aangemeld.  Simons. Van de huidige juryleden
     dan alleen muzikale competenties  sociale vaardigheden      Daarvan zijn er uiteindelijk twaalf  blijven Dick Bolt, Tijmen Botma,
     verwacht. Hij/zij moet vooral ook                 benoemd. Nieuw is ook dat de ju- Fried Dobbelstein, Rob Goorhuis,
     social skills in huis hebben.                   ryteams voortaan uit vier personen  Jacob de Haan, Jan de Haan, Mau-
     De doelgroep Blaasmuziek van de dan vroeger           bestaan, waarbij telkens één jurylid  rice Hamers, Jouke Hoekstra, Durk
     KNMO stelde vorig jaar een nieuwe                 wordt vrijgehouden om het optre- Lautenbach, Danny Oosterman,
     jurylijst samen. Dit jaar gaan de                 den in een gesprek met de dirigent  Hennie Ramaekers, Alex Schillings,
     nieuwbakken juryleden aan de slag.  de dirigent. Kunnen omgaan met  te evalueren.        Jacob Slagter, Arnold Span, Arie
     Twaalf nieuwelingen staan op de  de pers. En in zijn verslag in een                Stolk en Jan Van der Roost ook in de
     lijst. Björn Bus, Anno Appelo, Erik  aansprekende taal zijn beoordeling  Met de benoeming van de nieuwe  komende periode beschikbaar.
     Janssen en Anne van den Berg zijn  kunnen onderbouwen. “Het veld wil  juryleden en het aftreden van een
     de eersten van de nieuwe generatie  tegenwoordig op een andere manier  aantal oudgedienden is het gilde der  Gert Buitenhuis, Jan Cober, Pierre
     die volgende week tijdens de con- benaderd worden. Ook muzikanten  juryleden in één klap ruim 10 jaar  Kuijpers, Pieter Jansen, Bauke Schut,
     certconcoursen van de Muziekbond  willen aan de hand van een juryrap- jonger geworden. De gemiddelde  Jean Steutelings, Jean Segers en Kees
     Gelderland-Flevoland (MBGF) en  port graag hun mening vormen. Dat  leeftijd van de nieuwe lijst is nog  Schoonenbeek hebben voornamelijk
     de Organisatie van Muziekvereni- vergt van een jurylid andere sociale  geen 56 jaar. De nieuwkomers trek- vanwege hun leeftijd aangegeven
     gingen Fryslân (OMF) hun vuur-  vaardigheden dan vroeger het geval  ken met een gemiddelde van 48 jaar  de weg te willen vrijmaken voor de
     doop achter de jurytafel beleven.  was”, spraak doelgroepvoorzitter  het gemiddelde flink omlaag. In het  nieuwe generatie.
   1   2   3   4   5   6