Page 1 - Krant week 2019-11
P. 1

Jaar 2019, week 11

                      Jurylid: “Meer                          Nieuw leven voor

                      naar Van Gogh                           instrumenten in

                      kijken”                              Uganda


                             2                                 5

     Toekomstmuziek door

     de bril van jongeren

     Niet praten over jeugd,

     maar mét jeugd. Dat is
     gedachte achter de Dag

     van de Toekomstmuziek
     die de Brabantse Bond

     van Muziekverenigingen
     zondag 24 maart samen

     met het Prinses Christina

     Concours en de CHV
     Academy -Circle of Talent

     op touw zet. Centraal
     thema: De toekomst van de

     blaasmuziek door de bril     Het Brabants Jeugd Project Orkest sluit de Dag van de Toekomstmuziek af.
                      aan de hand van prikkelende stellin- verenigingsstructuur aankijken. Er  Blaaskapel. De traditionele Volkstüm-
     Tekst: Frank Vergoossen     gen gediscussieerd over de muzikale  zijn al veel goede dingen bedacht hoe  liche muziek is bezig aan een opmer-
     Foto: FV Media Producties    toekomst.            je allerlei vraagstukken op dit gebied  kelijke opmars. Jongeren laten zien
                                      zou kunnen aanpakken, maar we we- hoe ook zij plezier beleven aan dit
        en dirigent aantrekken voor een Brein            ten weinig van elkaar wat wel of niet  genre. Het avondprogramma wordt
        jeugdorkest. Waar moet je op  Vorige maand gaf Youngworks in Oss  werkt. Die tips willen we met elkaar  ingevuld door het BJPO, bestaande uit
     Eletten als je zo’n sleutelfiguur  tijdens de workshop ‘Jongeren porren  delen, maar er ook met jongeren over  74 Brabantse muzikanten in de leeftijd
     in de ontwikkeling van jonge muzi- voor muziek’ een kijkje in het brein  praten.”        van 13 tot 26 jaar. Uitgevoerd wordt
     kanten wil aantrekken? En hoe ga je  van jongeren. Vele tientallen bestuur-            de symfonische suite El Olimpo de los
     om met kinderen als ze pas beginnen  ders van muziekverenigingen woon- Avondprogramma      Dioses (Gods of Olympus) van Oscar
     met muziek? Hoe betrek je ze bij je  den deze leerzame sessie bij. Op de  Tijdens de Dag van de Toekomst- Navarro. Tijdens deze drie kwartier
     vereniging? Omgaan met jeugd en  resultaten van deze bijeenkomst wordt muziek wordt niet alleen gesproken  durende compositie passeren aan
     jongeren, daar gaat het over tijdens  tijdens de Dag van de Toekomstmu- over muziek, er klinkt ook muziek.  de hand van fascinerende muziek,
     de Dag van de Toekomstmuziek in  ziek doorborduurt. Dit keer echter in  Jeugdige muzikanten strijden om  speciaal gecreëerde animaties en een
     het cultuurcomplex CHV-Noordkade  het bijzijn van jongeren. “Deze dag is  een plekje in de halve finale van het  inspirerende verteller zonen en doch-
     in Veghel. Elkaar ontmoeten, elkaar  vooral bedoeld om de partijen samen  Prinses Christina Concours. Behalve  ters van de Griekse oppergod Zeus de
     inspireren en van elkaar leren zijn de  te brengen, ideeën uit te wisselen en  vakmensen zitten ook twee leden van  revue. Repertoire dat door jongeren
     sleutelwoorden van dit congres voor  kennis met elkaar te maken”, licht  het Brabants Jeugd Project Orkest  voor dit concert is uitgekozen.
     bestuurders, docenten, muzikanten  Leonie Heezemans, voorzitter van de  (BJPO) in de jury om te bepalen wie
     en andere belangstellenden. Vooral de  commissie Blaasmuziek van de Bra- van de deelnemers uitgenodigd wordt  De Dag van de Toekomstmuziek is
     jeugd komt tijdens de verschillende  bantse bond, toe. “Jongeren vertellen  om een solistisch optreden met het  ook toegankelijk voor verengingen
     workshops en informatiesessies aan  over hoe zij vanuit hun perspectief,  BJPO te verzorgen. Verder is er een  buiten Brabant. Meer informatie:
     bod. Met een jongerenpanel wordt  leeftijd en belevingswereld tegen de  optreden van de Nationale Jeugd  www.blauwekei.nl.
   1   2   3   4   5   6