Page 1 - krant week 11
P. 1

Open House                            Open Up

                      Day bij House                           centrale thema
                      of Musicians                           van Iktoon


                             8                                 17     Jaar 2021, week 11
     Broken Brass opent


     jeugd inspiratiesessies


     Het programma voor de
     KNMO Jeugd Inspiratiedag

     2021 is rond. Omdat ook
     dit jaar corona weer roet
     in het eten gooit, biedt de

     commissie Jeugdbeleid
     en Educatie als alternatief

     een meerdaags online
     programma aan met
     inspirerende sessies voor

     alle doelgroepen.

     Tekst: Onze redactie


        e serie start zaterdag 3 april
        (10.00 - 13.00 uur) met
     Deen interactieve online
     workshop door Broken Brass. Deze
     jonge brassband 2.0, waarvan vrijwel  Vraagstukken        om hun eigen functioneren eens  jongeren die interesse hebben om als
     alle leden hun roots hebben in de  Zaterdag 10 april (11.00 - 13.00 uur)  tegen het licht te houden. Willen  muzikant of bestuurder in de ama-
     amateurmuziek, mixt aanstekelijke  verzorgt TacT Muziek een webinar  we na de coronacrisis terug naar  teurmuziekwereld actief te worden.
     brass sound met de flow van hiphop,  voor muziekverenigingen en organi- het ‘oude normaal’ of gebruiken we  Ook voor verenigingsbestuurders,
     de drive van funk, de muzikaliteit  saties in de amateursector. TacT Mu- deze tijd juist om onszelf kritische  docenten, dirigenten en ouders die
     van jazz en energie van soul. Met  ziek werkt aan de hand van moderne  vragen te stellen en nieuwe wegen  willen weten hoe jongeren enthou-
     een cover van het nummer Thrift  muziekopleidingen, projecten en  in te slaan? Hoe relevant is het wat  siast te maken zijn voor muziekver-
     Shop (Macklemore & Ryan Lewis)  adviezen aan de toekomst van mu- wij doen, hoe divers en inclusief  enigingen heeft het programma al-
     scoorde de van origine Friese band  ziekverenigingen. Professionele ex- werken wij eigenlijk? Ook gaat hij  lerlei interessante thema’s te bieden.
     in 2013 meteen een wereldwijde  perts reiken bestuurders en commis- tijdens deze interactieve sessie in  Natuurlijk is er ook aandacht voor
     YouTube-hit. Interessant voor  sieleden concrete oplossingen aan  op vragen zoals hoe kun je tijdens  de situatie op dit moment, waarin
     jeugdige muzikanten van     voor de vraagstukken van alledag. de coronacrisis toch actief blijven,  het een uitdaging is om mensen be-
     harmonieën, fanfares en brassbands                leden betrokken houden en (jonge)  trokken te houden.
     is dat de band een songbook heeft  Reflectie           leden werven?
     samengesteld met arrangementen  Zaterdag 17 april (11.00 -13.00 uur)
     van hun succesnummers. Jonge   spoort cultureel ondernemer en  Jongeren             Aanmelden
     muzikanten uit blaasorkesten   strategisch adviseur Jan Willem van  De bijeenkomsten zijn bedoeld voor  De inschrijving is inmiddels
     kunnen daarmee zelf makkelijk  Kruyssen verenigingen aan om deze  jeugdleden en jeugdcoördinatoren  geopend: KLIK HIER
     aan de slag.           periode van inactiviteit te benutten  van verenigingen, maar ook voor
   1   2   3   4   5   6