Page 1 - Krant week 2019-12
P. 1

“A Brussels                            Brabant start

                      Requiem hoogte-                          provinciaal slag-
                      punt van de dag”                         werkensemble


                             2                                 5     Jaar 2019, week 12
     CGN: trendsetter in Europa     Zaterdag 30 maart staan in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven 76 color guard-, indoorpercussion- en winds-

     groepen aan de start tijdens de 40ste Championships van Color Guard Nederland. Uit verschillende Europese landen
     komen deelnemers speciaal hiervoor naar Nederland. CGN als trendsetter van de dans- en muzieksport in Europa.     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto: Anton Romberg

        olor Guard Nederland mag
        dan wel de kleinste doelgroep
     Cbinnen de KNMO zijn, als
     het gaat om de dans- en muzieksport
     in Europa loopt de Nederlandse or-
     ganisatie in alle opzichten voorop.
     Groepen uit Italië, Zweden, Frankrijk,
     België en Duitsland komen zaterdag
     30 maart naar Eindhoven om mee
     te doen aan de finale van de winter-
     competitie 2019. “We hebben het
     grootste en best georganiseerde circuit
     in Europa”, stelt een trotse voorzitter
     Paul Doop. “Geen enkele competi-
     tie heeft meer deelnemers dan wij.
     Technisch gezien draaien we zelfs  Sensation Performance Ensemble moet de Championships laten schieten.
     mee op wereldniveau.” Aan de vijf
     regionale voorronden namen dit jaar
     86 units deel. Daarvan strijden er 76  in Eindhoven stapt Sensation Per- beter. “Amerikaanse juryleden merken tie in Nederland die voor een grotere
     in Eindhoven om de kampioenstitels.  formance Ensemble uit Amersfoort  op dat de deelnemers in de Open  kruisbestuiving zorgt.”
     “Dat zijn er meer dan op het Wereld  op het vliegtuig om zich in Dayton  Class de aansluiting met de Ameri- Het past allemaal bij de missie van
     Muziek Concours”, knipoogt Doop.  Ohio voor de zesde keer te meten  kanen naderen. Ook dat was een tijdje  CGN waarin naast ontwikkeling
                      met de beste groepen van de wereld.  terug ondenkbaar. Toen stonden we  verbinden een van de belangrijkste
     Kwalitatief           De topper van het wintercompetitie  ons met zijn allen te vergapen aan  kernwaarden is. Zo krijgen ook dit
     Niet alleen kwantitatief maar ook  in Nederland doet dus niet mee aan  Amerikaanse groepen.”   jaar weer mensen met een beperking
     kwalitatief geldt CGN als voorbeeld  de seizoenafsluiting. Maar Doop is er            een prominente plek in het program-
     voor andere landen. In de 40 jaar van  trots op dat een CGN-groep zich voor Uitverkocht     ma. Advendo uit Sneek heeft het vorig
     haar bestaan heeft de wintercompeti- het WK geplaatst heeft. “De color  De Championships in Eindhoven zijn  jaar ingezette project Phila Slag &
     tie enorm bijgedragen aan de ontwik- guards bevestigen ieder jaar opnieuw  al weken uitverkocht. Ruim 1500 toe- Vlag geadopteerd en neemt met een
     keling van de dans- en muzieksport.  hun hoge niveau. Zowel op technisch  schouwers bevolken de tribunes als de  color guard en percussiegroep van
     Diverse Nederlandse color guardunits  als op creatief vlak. Ook dit jaar heb- groepen het seizoen in topvorm afslu- mensen met een beperking deel aan
     hebben de afgelopen jaren bewezen  ben ze daar weer een stapje verder  iten. Het deelnemersveld bestaat al  de finale. Inmiddels hebben diverse
     dat ze kunnen aanklampen bij het  in gezet. Dat zorgt weer voor een  lang niet meer alleen uit Amerikaans  verenigingen in het land een vergeli-
     niveau van de wereldbond WGI. Een  kruisbestuiving met de buitenlandse  georiënteerde showcorps. Ook tradi- jkbaar traject opgepakt. Initiatieven
     aantal van hen wist tijdens het WK  deelnemers. Ook daar zie je dat de  tionele op militaire leest geschoeide  die volledig aansluiten bij de sociale
     zelfs een finaleplaats te behalen, wat  standaard omhoog gaat. Tijdens de re- korpsen zoals Pasveer, Advendo en  inclusiviteit waar CGN nadrukkelijk
     voor buitenlandse deelnemers vrij  gionale voorronde in Almere wist een  Juliana Amersfoort hebben de kracht  naar streeft. Zo is ook de LHBT-
     uitzonderlijk is. Ook dit jaar is ons  groep uit Italië de finale te halen. Dat  van de indoorcompetitie ontdekt.  wereld binnen CGN ruim vertegen-
     land weer vertegenwoordigd tijdens  was twee jaar geleden ondenkbaar.”  “Color guard is iets heel Amerikaans.  woordigd. Doop: “Op de een of ande-
     de meest prestigieuze indoorwedstrijd  Ook het niveau bij de slagwerkers en  Toch is ook de traditionele wereld er  re manier weten we al die culturen en
     ter wereld. Twee dagen voor de finals  blazers wordt volgens Doop alsmaar  achter gaan staan. Er is geen competi- werelden te verbinden.”
   1   2   3   4   5   6