Page 11 - Krant week 2012
P. 11

11
    We kunnen zowaar de

    rubriek Concert van de Week     Philip Sparke vanuit
    nog vullen. In deze serie
    richt KNMO Klankwijzer de

    schijnwerper op concerten,      de huiskamer
    presentaties en manifestaties

    met een opvallende artistieke
    invulling of een bijzondere
    aanleiding. In deze aflevering

    aandacht voor het concert
    van de Less is More Band

    uit Zwolle, dat zaterdag 21
    maart om 19.30 uur live te
    zien is op Facebook.


    Tekst: Onze redactie –
    Foto: Facebook Less is More Band

       e noemen zich de kleinste
       brassband van Nederland. De
    ZLess is More Band uit Zwolle,
    een zeskoppig blaasorkest bestaan-
    de uit allemaal leden van het gezin
    Van der Meer. Vader Jeroen (tuba),
    moeder Benita (euphonium) en hun
    kinderen Mirjam (cornet, Flugel-
    horn), Esther (trombone), Jeroen jr.
    (cornet) en Ruben (cornet). Zaterdag
    geven ze een live concert. Wellicht  Het gezin Van der Veer geeft als Less is More
    het enige blaasmuziekconcert in  Band zaterdag een live concert op Facebook.
    Nederland. “Vanwege de omstan-
    digheden zijn alle concerten afgeze-
    gd”, zegt vader Jeroen. “Als Less is
    More Band willen we graag een al- ienaam (More). De band combineert  in de muziek. Beiden zijn muziekdo- bilee Ouverture van Philip Sparke,
    ternatief bieden voor alle muzieklief- klassieke muziek met populair reper- cent. Jeroen maakte in jongere jaren  Fire van Bruce Springsteen, Concierto
    hebbers. Als kleinste brassband van  toire, in combinatie met zang en the- deel uit van de Zwolse band Blaas of  de Aranjuez van Joaquín Rodrigo,
    Nederland hopen we het gat in de  ater. Inspiratiebronnen zijn de Koor- Glory, die ooit in het voorprogram- Havana van Camilla Cabello, Ases
    muziekkalender een beetje te vullen.” bazen en Broken Brass. Ook wordt  ma van Metallica stond. Alle kin- Death van Grieg, Thriller van Mi-
                     er geacteerd en geïmproviseerd. De  deren zijn in de voetsporen van pa en chael Jackson en de traditional Saint
    De familieband is een beetje uit nood familie treedt sinds anderhalf jaar als  ma getreden. Ze zijn lid van diverse  James Infirmary.
    geboren, legt Jeroen uit. “Brassband  band op. Ze hebben al enkele tiental- muzikale verenigingen zoals de Me-
    David uit Zwolle stopte met de  len concerten gegeven. Waaronder  ander Bigband en muziekvereniging
    B-band. Twee van onze kinderen  een concert in Poppodium Hedon in  Hattem. “Het is hun met de paplepel
    speelden daar bij. We zochten naar  Zwolle in de serie HRFSTWND. Ook ingegeven”, merkt Jeroen op.
    nieuwe mogelijkheden en dachten:  stonden ze al op podia in Engeland. Voor het concert van zaterdag ho-
    ‘waarom doen we het zelf niet?’”                  even de muzikanten het huis niet  Live concert Less is More Band: zaterdag 21
    Less is More verwijst naar het voor  Paplepel           uit. Het wordt live gestreamd vanuit  maart, 19.30 uur. https://www.facebook.
    brassbandmaatstaven kleine groepje  Zowel vader Jeroen en moeder Beni- de huiskamer van het gezin. Op het  com/lessismorebandzwolle
    muzikanten (less) en naar de famil- ta zijn al vrijwel hun hele leven actief  programma staan stukken zoals Ju-     Hoe sla jij je door de coronacrisis?

     KNMO Klankwijzer wil de     musiceren, hoe houden ver-    individuele muzikant deze pe-  alles wat je op dit moment
     komende weken in de di-     enigingen hun leden in contact riode van muzikale inactiviteit  bezighoudt wel van je af
     gitale uitgave een tijdelijke  met elkaar, welke initiatieven  beleeft. Oefen je nog regelma-  schrijven. Stuur je bijdrage
     nieuwe rubriek inrichten:    hebben verenigingen ontwik-    tig, ook al zijn er voorlopig  naar: redactie@klankwijzer.
     hoe gaat het verenigingsle-   keld, bijvoorbeeld om oudere/   geen optredens meer? Haalt    nl. Of neem via dit e-mail-
     ven om met het coronavirus? zieke dorps- of stadsgenoten     deze gedwongen rustperiode    adres contact op met de re-
     Welke creatieve ideeën zijn   die nu niet naar buiten komen, juist creatieve ideeën in je naar dactie als je ideeën hebt wel
     er om toch nog (samen) te    te helpen? Maar ook hoe je als  boven? Of misschien wil je    wilt overleggen.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16