Page 2 - Krant week 2012
P. 2

2


    “We hebben al
    heel wat stormen
    doorstaan”
    De KNMO zit als vertegenwoordiger van de amateurmuziek in Nederland samen met diverse brancheverenigingen voor
    de culturele en creatieve sector om tafel en werkt aan een specifiek pakket van steunmaatregelen voor de hard getroffen
    culturele sector als gevolg van de crisis door het coronavirus. Op verzoek van de Tweede Kamer zal minister Van Engelshoven

    van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met de sector bekijken hoe de vraag voor dit steunpakket het beste kan worden
    uitgevoerd. Mede in opdracht van de KNMO brengt daarnaast het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

    (LKCA) de schade voor de amateurmuziek in kaart. KNMO-voorzitter Bart van Meijl kijkt terug op een bewogen week.


                     als gevolg van de crisis in kaart te  provincies. Dat geldt ook voor de  Op de dag dat het kabinet de eerste
                     brengen. Het LKCA heeft hiervoor  professionals die als zzp’ers aan de  ingrijpende maatregelen afkondig-
    Tekst: Frank Vergoossen      een vragenlijst ontwikkeld die is  verenigingen verbonden zijn. Zij  de, ging ook een scherp advies uit
    Foto: Jaap van de Klomp      uitgestuurd naar orkesten, koren  vallen feitelijk onder de regels van  naar de verenigingen. Een dag later
                     en alle verenigingen in de culturele  het ministerie van Economische  volgde een uitgebreide notitie over
                     sector. “Het is ontzettend belangrijk  Zaken. Van Meijl: “In de brief aan de de juridische gevolgen van lopende
        et kabinet kondigde deze  dat verenigingen deze vragenlijst  minister van OCW heb ik daarom  overeenkomsten waar verenigingen
        week een gigantisch pakket  invullen zodat er een goed beeld  ook gevraagd dat zij zich ook ver- mogelijk mee te maken krijgen. Ook
    Hsteunmaatregelen aan om     ontstaat van de gevolgen van de  antwoordelijk voelt om bij gemeen- de inhoud van de adviezen werd
    de negatieve economische gevolgen  crisis en wat nodig is om de sector  ten en provincies in elk geval de  doorgesproken. Met name het advies
    van het coronavirus zo veel mogelijk  overeind te houden. Ik roep ver- ondersteuning van de verenigingen  van de KNMO om repetities en mu-
    te beperken. In een brief heeft de                                  zieklessen stop te zetten.
    minister van OCW toegezegd dat
    daarin ook de belangen en zorgen                                   Een advies dat in eerste instantie
    van de culturele en creatieve sector  “Voor ons stond de gezondheid                 verder reikte dan de afgekondigde
    worden meegenomen. De Tweede                                     maatregelen van de Rijksoverheid
    Kamer verzocht aanvullend om   van mensen voorop en niet de                    op dat moment en dat veel diri-
    een steunpakket voor deze sector.                                  genten en docenten begrijpelij-
    Naar aanleiding daarvan hebben                                    kerwijze overviel. Het zorgde voor
    diverse brancheverenigingen en  economische belangen”                       stevige discussies op social media.
    vertegenwoordigers van de culturele                                 Van Meijl zegt daar het volgende
    en creatieve sector overlegd over de                                 over. “Ik heb daar veel reacties op
    wijze waarop zo’n pakket verdeeld  enigingen van harte op om hieraan  aan te kaarten. Of het noodfonds  gekregen en ben ook soms wel ge-
    en ingericht kan worden. De KNMO  gehoor te geven. Er komt nu veel op  van OCW eventueel verenigingen  schrokken over hoe mensen op zo’n
    treedt daarbij tevens op namens de  verenigingen af en de mensen die  gaat compenseren voor de uitbeta- moment reageren. In mijn antwoor-
    brancheverenigingen Koornetwerk  deze draaiende houden. Juist in een  ling van de aan hen verbonden ZZ- den ben ik steeds helder geweest.
    Nederland en de Bond van Orkest- tijd die van ons allemaal het nodige  P’ers is nu nog onduidelijk. Daarom  De muziekkoepel brengt een advies
    dirigenten & Instructeurs.    vergt, zijn deze verenigingen essenti- is het zo belangrijk dat we in kaart  uit dat in het belang is van de ver-
    Inzet is te zorgen dat ook de belan- eel en voorzien ze in vele behoeften.  brengen wat de effecten voor de  enigingen en zich verhoudt tot wat
    gen van de amateursector worden  Daarom is het zo belangrijk dat ook  amateursector zijn en hoe het finan- nog maatschappelijk aanvaardbaar
    meegenomen in de Rijksbrede    dit deel van de sector de ondersteu- ciële plaatje dat daaraan vasthangt  is in relatie tot de medische nood-
    steunmaatregelen die het kabinet  ning krijgt die broodnodig is”, aldus  eruitziet. Vervolgens bekijken we  zaak. Tegen muziekscholen heb ik
    voorbereidt om de culturele en  Van Meijl.            hoe die rekening betaald gaat wor- gezegd: ‘De KNMO geeft dit advies
    creatieve sector door deze moeilij-                 den en door wie.”        niet lichtzinnig, maar vanuit haar
    ke tijd te loodsen. Van Meijl: “. De  Noodfonds                           volle verantwoordelijkheid voor de
    sector kenmerkt zich door een hoge  Hoe het Rijksbrede pakket aan  Bijgepraat           sector. Daarbij is rekening gehouden
    mate van diversiteit. Zo’n pakket  steunmaatregelen of kort gezegd  Deze week heeft Van Meijl het al- met het maatschappelijk belang dat
    steunmaatregelen vergt dan ook  Noodfonds precies wordt ingericht,  gemeen bestuur van de KNMO  verenigingen en het verenigings-
    maatwerk en is niet één, twee, drie  kan Van Meijl nog niet zeggen. Het  tijdens een conference call bijge- leven kenmerkt. In het bericht van
    geregeld. Maar het mag ook niet te  is bovendien geen uitgemaakte zaak  praat over alle ontwikkelingen en  het RIVM ging het om twee dingen.
    lang duren.”           dat de amateursector er rechtstreeks  interventies tot dusver. Conclusie  Allereerst de maatregel om evene-
    Daarom hebben KNMO, Koornet-   een beroep op kan doen. Amateur- van de leden was dat de KNMO als  menten met honderd mensen of
    werk, Cultuurconnectie en het CJP  verenigingen worden immers niet  muziekkoepel van de instrumentale  meer af te gelasten. Dat was een
    het LCKA gevraagd om de specifieke  door de Rijksoverheid ondersteund,  amateurmuziek alert en adequaat op  verplichting, later opgevolgd door
    problemen voor de amateursector  maar veelal door gemeenten en/of  de ontwikkelingen heeft gereageerd.  een noodverordening, waar je je aan
   1   2   3   4   5   6   7