Page 3 - Krant week 2012
P. 3

3
    te houden hebt, want anders ben je
    gewoon strafbaar. Daarnaast stond
    in datzelfde bericht ook het advies  KNMO-voorzitter Bart van Meijl: “Wat we
                       deden was dus niet zo uitzonderlijk.”
    om sociale contacten te vermijden
    en zoveel mogelijk thuis te werken.
    In dat licht bekeken zou het wel heel
    gek zijn geweest als de KNMO in
    haar advisering had gezegd; ‘Men-
    sen, ga maar met z’n allen repeteren,
    maar was wel je handen en snuit je
    neus goed’. Het is en blijft altijd de
    individuele afweging van verenigin-
    gen en bestuurders om te bepalen
    welke specifieke omstandigheden er
    zijn die maken dat het advies al dan
    niet wordt opgevolgd.”

    Muzieklessen
    Van Meijl vervolgt: “In het ver-
    lengde daarvan hebben we ook de
    muzieklessen meegenomen die
    onder verantwoordelijkheid van
    de verenigingen vallen. Want als er
    iets misgaat, worden verenigingen
    daarop aangesproken. Daar wilden
    we geen risico in nemen en hebben
    het daarom opgenomen in het ad-
    vies. Daar kwamen reacties op in de
    trend van: ‘jullie slaan ons het brood
    uit de mond’. Maar voor ons stond
    daarbij de gezondheid van mensen
    voorop en niet de economische
    belangen. We zijn niet op de grens
    gaan zitten van wat nog wel mocht,
    maar hebben juist alle risico’s willen
    vermijden door de grens verder te
    leggen op dat moment.”


    Van Meijl verwijst daarbij tevens
    naar de positie van verenigingen in
    de maatschappij. “We roepen steeds
    dat we het cement van de samenle-
    ving zijn. Dat klinkt allemaal mooi
    en daar hoort ook bij dat we die
    maatschappelijke verantwoorde-
    lijkheid ook dragen als het tegenzit.
    Dat doen we door in zo’n situatie het
    voortouw te nemen in maatregelen
    die nodig zijn. Het commentaar op
    dat advies werd overigens heel snel
    ingehaald door de realiteit. Zeker
    toen ook collega-organisaties zoals
    NOC*NSF hetzelfde adviseerden en
    voorstelden om wedstrijden, trai-
    ningen en vergaderingen te schrap-
    pen. Wat we deden was dus niet zo
    uitzonderlijk .”

    Column
    Deze week verscheen het fysieke
    magazine van KNMO Klankwijzer.
    In zijn column in dit blad straal-
    de de KNMO-voorzitter één en al
    optimisme uit. “2020 ziet er veel-
    belovend uit”, riep hij enthousiast.
    Het stukje is amper twee weken
    geleden geschreven. Intussen is de
    wereld compleet veranderd. “Het
    is koffiedik kijken hoe lang dit gaat
    duren”, zegt Van Meijl. “De huidige  uit deze crisis tevoorschijn komt.  moeten het verenigingsleven niet  enigingen. Je ziet nu al online welke
    maatregelen lopen tot 6 april maar  Twee maanden van inactiviteit zijn  onderschatten. Er zijn zeker zorgen,  initiatieven er ontstaan. En als het
    het valt niet uit te sluiten dat dit wel  wellicht nog te overzien, maar wat  maar verenigingen hebben al heel  langer gaat duren, zullen ook daar
    eens langer zou kunnen gaan duren.  als deze crisis eens veel langer gaat  wat stormen doorstaan. Vele zijn  weer oplossingen voor gevonden
    En dat maakt het juist zo lastig te  duren? Langer dan we nu kunnen  ouder dan honderd jaar en hebben  worden. Maar makkelijk is het niet
    voorspellen wat dit betekent voor  voorzien? Van Meijl heeft echter  al twee wereldoorlogen overleefd,  en als KNMO zullen we alles in het
    al die verenigingen.” De vraag is  groot vertrouwen in het weerstands- waarin ze stil kwamen te liggen. Ik  werk stellen om verenigingen bij te
    hoe de amateurmuzieksector straks  vermogen van de verenigingen. “We  ga uit van de veerkracht van de ver- staan.”
   1   2   3   4   5   6   7   8