Page 5 - Krant week 2012
P. 5

5
    Nood maakt vindingrijk. Meteen nadat de KNMO vorige week adviseerde om zowel repetities als fysieke muzieklessen te

    schrappen, circuleren er op social media tal van tips om muziekles op afstand mogelijk te maken. Sindsdien staan docenten
    door het hele land met behulp van programma’s zoals WhatsApp, Zoom, Facetime of Skype in verbinding met hun leerlingen.
    Het toont de veerkracht van de amateurmuziekwereld.

    “Het ging meteen best goed”

                      Melanie Nieuwenhuisen tijdens de
    Tekst: Onze redactie        online muziekles.
    Foto: Facebook Jan van den Eijnden


        elanie Nieuwenhuisen uit
        Loon op Zand zat al met
    Mklachten thuis toen de
    KNMO haar leden adviseerde om
    alle activiteiten op te schorten. Vol-
    gens de voorschriften van de Veilig-
    heidsregio Brabant-Noord mochten
    mensen met klachten, woonachtig
    in de brandhaard van de corona-epi-
    demie in Nederland, de deur niet uit
    zodra ze zich niet lekker voelden.
    En dus meldde de hoorniste van
    Koninklijke Sophia’s Vereeniging uit
    Loon op Zand zich bij haar docent
    Jan van den Eijnden af voor de weke-
    lijkse muziekles. “Daarop kwam Jan
    met het idee om online les te geven”,
    vertelt Melanie.

    Het tweetal plaatste een foto op Fa-
    cebook. Het bericht werd door vele
    ‘lotgenoten’ in het hele land meteen
    opgepikt. In no time circuleerden op  beeld welke oefenstof je moet ne- ook nog steeds maar dat is sowieso  momenten en hoe je moeilijke
    social media allerlei tips en ideeën  men. Dat geldt zeker voor kinderen.  een eenzijdige werkvorm. passages oefent. Natuurlijk ook
    voor individuele muziekles op af- Ze zullen zich op een gegeven mo- • Klank en dynamiek zijn via digitale  voorbeelden geven. Leuk om een
    stand. “Het ging meteen best goed”,  ment ook gaan afvragen of ze het wel  middelen moeilijker te horen. Dat  leerling een filmpje te laten maken
    vertelt Melanie. “We leggen met  goed doen. Door online met elkaar  geeft ruimte voor andere werkvor- van hoe hij/zij studeert (bijv. van
    behulp van Facetime verbinding met  in verbinding te blijven kun je dat als  men en om te werken aan andere  10 minuten) en dat te delen met de
    elkaar. Er zit weliswaar wat vertra- docent altijd blijven controleren.” aspecten, zoals receptieve vorming.  docent: heel informatief voor de
    ging op de lijn. Dat maakt samenspe-                 - Primavista spel         docent en er kunnen meestal veel
    len wel wat lastiger. Maar als docent  Tips             Via mail muziek sturen (bijv. en- adviezen worden gegeven. Van te-
    en leerling een beetje op elkaar zijn  Op verzoek van de KNMO stel- kele dagen) en dit primavista laten  voren dan wel met de ouders hier-
    ingespeeld, is het goed te doen. Dan  de Jan van den Eijnden, specialist  spelen.          over communiceren in het kader
    maakt het zelfs niet zo heel veel ver- cultuureducatie bij het Landelijk  - Ritmische vorming    van privacy!
    schil met fysieke les. Kinderen zullen  Kennisinstituut Cultuureducatie   Laat de leerling een melodietje   - Manieren van inspelen (‘war-
    er wellicht wat meer moeite mee  en Amateurkunst, in samenspraak  bedenken op een gegeven ritme   ming-up’) uitdiepen
    hebben.”             met een aantal collega’s onderstaand  dat ook kan dienen als primavista   - Technische oefeningen uitdiepen
                     lijstje met tips over deze alternatieve  ritme oefening.      zoals pinkgrepen, hulpgrepen, tong-
    Contact              manier van lesgeven samen. Wellicht   - Gehoor trainen       slag etc.
    Volgens Melanie, zelf werkzaam in  dat ook andere muziekdocenten   Speel een melodietje voor en laat
    het onderwijs, is het ondanks de  hiermee hun voordeel kunnen doen. de leerling naspelen. Bijvoorbeeld  • Zingen is een hele goede methode
    beperkingen een prima alternatief                  eerst zelf voorspelen met instru- om het muzikale voorstellingsver-
    om komende periode door te ko-  • Muziekles geven via interface  ment in beeld, zodat de leerling de  mogen te trainen. “Als je het kunt
    men. “Het is hoe dan ook beter dan  Facetime, WhatsApp videobellen  vingerzetting ziet. Dan zonder dat  zingen, kun je het ook spelen”,
    helemaal geen les”, zegt ze. “Je kunt  (een-op-een), Skype, Microsoft  de leerling de ventielen of kleppen  wordt vaak gezegd. Sommige leer-
    wel afspreken om te blijven oefenen,  Teams en GoToMeeting (groepen),  ziet en puur op het gehoor laten  lingen vinden ‘zingen’ vervelend
    maar het risico is dat je daar op den  platforms die de mogelijkheid bie- naspelen.         maar fluiten of neuriën kan natuur-
    duur toch wat lakser in wordt. Zeker  den om via interface les te geven.   - Theorie uitleggen en oefenen lijk ook (of op het mondstuk spelen
    als er geen controle is. Volwassenen  Nadeel is dat de klank niet zo goed   Achtergrondinformatie opzoeken,  bij koperblazers in het middenre-
    hebben die discipline misschien nog  wordt weergegeven, dus aan stem- bespreken, bijvoorbeeld over com- gister). Dit kan ook heel goed wor-
    wel, maar voor kinderen is dat vaak  ming en intonatie werken is lastig.  ponisten en muziekgeschiedenis  den toegepast bij lastige ritmes.
    toch lastig vol te houden.” Bovendien  Equalizers in de apparatuur zorgen  (receptieve vorming) aan de hand
    is het volgens Melanie ook belangrijk  er bovendien voor dat de dyna- van het repertoire dat in het sa- • Geef leerlingen de tip om stukken
    dat de docent gedurende de lesloze  miek niet goed te horen is.   menspelorkest of vereniging wordt  van het orkest met YouTube mee
    periode een oogje in het zeil kan                  gespeeld.             te spelen. De afspeelsnelheid kan
    houden. “Als je elkaar niet meer  • Als je op deze manier lesgeeft, kan   - Leren studeren     worden aangepast: https://www.
    spreekt verlies je het contact. Als  dat ook prima interactief en crea- Praat met de leerling over de ma- appletips.nl/snelheid-youtube-vi-
    leerling weet je dan op den duur ook  tief zijn. Natuurlijk kan een ‘tradi- nier van studeren. Bijvoorbeeld  deo. Veel repertoire is op YouTube
    niet meer wat je moet doen. Bijvoor- tionele’ aanpak (de ‘overhoorles’)  over het indelen van je studie- te vinden.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10