Page 7 - Krant week 2012
P. 7

7

     SCVK stimuleert taptoeorganisaties
     om hun evenementen uit te stellen.    SCVK pleit voor uitstel taptoes    Stichting Combinatie van Korpsen (SCVK) dringt er bij        moeten laten doorgaan. “We pro- datum de knoop ook pas definitief
    taptoeorganisaties op aan om hun evenementen door te        beren samen met de organisaties te  zullen doorhakken. “Als evenemen-
                                                       ten verzet worden is er niets aan de
                                      zoeken naar een alternatieve datum.
    schuiven naar een latere datum en vooralsnog niet te cancelen.   Tot nu toe hebben ze daar wel oren  hand. Maar als verenigingen optre-
    In dat geval zou de schade van de coronacrisis voor de       naar. De budgetten zijn er toch al.  dens gaan mislopen, kan dat grote
                                                       gevolgen hebben. De ene club heeft
                                      Het maakt ze over het algemeen niet
    showkorpsen kunnen meevallen. Dat zegt voorzitter Richard      zoveel uit om die wat langer vast te  een grotere buffer dan de andere. Dat
                                                       we er last van gaan krijgen, is een feit.
                                      houden. Zo zijn er al organisaties die
    van Riel.                              hun festiviteiten rond Koningsdag en  Hoe korpsen deze periode doorstaan,
                                      Bevrijdingsdag doorschuiven naar  is afhankelijk van hoe sterk de vereni-
                     een stijgende tendens. Dat is volgens  een midzomerfeest in juni of juli.” ging is.” Vandaar dat SCVK organisa-
                     Van Riel niet alleen het gevolg van                ties stimuleert om hun evenementen
    Tekst: Onze redactie       een goed draaiende economie, maar  Problemen           niet af te blazen maar te verzetten
    Foto: FV Media Producties    ook vanwege de herdenkingen en  Voor showkorpsen is de deelname  naar een latere datum.
                     vieringen rond 75 jaar vrijheid. Tra- aan taptoes en corso’s en optochten  Van Riel: “We roepen ze in ieder
    De taptoekalender voor 2020 is goed  ditioneel gaat het taptoeseizoen op  een belangrijke bron van inkomsten.  geval op om de budgetten vast te
    gevuld. Het aantal geplande evene- Koningsdag van start. Dat valt buiten  Als veel van deze evenementen wor- houden. Tot nu toe merken we dat
    menten is in vergelijking met voor- de termijn waarvoor de momenteel  den afgezegd, kunnen clubs in finan- organisaties daar wel aan mee willen
    gaande jaren significant toegeno- door de regering afgekondigde maat- ciële problemen raken.    werken. Als alles voorbij is hebben
    men. SCVK telt zo’n tien tot vijftien  regelen gelden. Maar Van Riel merkt  Veel zal afhangen van de maatregelen  mensen er ook veel meer zin in. Ze-
    procent meer boekingen dan vorig  dat sommige taptoeorganisaties toch  die na 6 april gaan gelden. Van Riel  ker na zo’n periode van narigheid is
    jaar, toen er ook al sprake was van  al twijfelen of ze hun evenement  verwacht dat veel organisaties na die  er behoefte aan iets leuks.”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12