Page 3 - krant week 12
P. 3

3    Bladmuziek om mee

    te spelen met hits

    Vervolg van pagina 1       voor de meeste aanvragen binnen- tijdens hafabra-concerten covers van  zelf kennis te maken met de aanste-
                     kwamen. Inmiddels is bladmuziek  onze muziek spelen.” Met de uitgifte  kelijke sound van Broken Brass. Na
    Ook hebben we vlak voordat corona  beschikbaar van de nummers Brass  van een songbook met kant-en-klare  een plenair deel gaan de deelnemers
    uitbrak diverse singles, video’s en een  Brothers, Cuzco, Got The Funk,  arrangementen wil Broken Brass het  in secties uiteen om daadwerkelijk
    nieuwe EP met zang van Isaac uit- Peas, Pushin’ The Soundsystem, The  voor jonge muzikanten uit blaasmu- met de muziek aan de slag te gaan.
    gebracht. Verder is afgelopen maand  Unusual and the Unknown en Thrift  ziekorkesten gemakkelijker maken  De bedoeling is ook dat er real time
    het nieuwe album GOOD BOIIS    Shop. De band hoopt jeugdige mu- om eens een muzikaal uitstapje te  samengespeeld wordt met de muzi-
    uitgekomen.” Ook de komende tijd  zikanten uit de harmonie-, fanfare  wagen. “We hebben de aanschafprijs  kanten van Broken Brass. Dus, wil je
    is Broken Brass volop in touw. “In  en brassbandwereld daarmee te in- van de bladmuziek en het songbook  ook je haren overeind laten staan en
    samenwerking met alle Nederlandse  spireren om zelf met brass music 2.0  laag gehouden, omdat we het be- de adrenaline door je aderen laten
    poppodia waar de band zou hebben  aan de slag te gaan. Attema: “Jonge  langrijk vinden dat zoveel mogelijk  gieren? Geef je dan op voor deze
    opgetreden de afgelopen maanden  muzikanten van amateurverenigin- mensen, en met name jongere muzi- toffe en inspirerende workshop.
    worden acht livesongs en video’s  gen zouden het best cool vinden om  kanten, in aanraking kunnen komen
    gereleaset. Verder werkt de band aan  bijvoorbeeld tijdens een verenigings- met nieuwere vormen van brassmu-
    een nieuw album.”         concert een ensemble te vormen  ziek. Wij zijn inmiddels bezig met
                     om een blok te vullen met muziek  een nieuw songbook met daarin   Opgave voor de KNMO Jeugdinspiratie-
    Songbook             in de stijl van de nieuwe bands. Dat  een aantal classics en weer enkele  sessies: KLIK HIER.
    Interessant voor blaasmuzikanten is  is zeker realistisch. Als je het niet  nieuwe nummers.” De interactieve
    dat Broken Brass ook verder heeft  probeert, gaat het ook niet gebeuren,  online workshop op 3 april (10.00- Meer informatie over het songbook van
    gewerkt aan het songbook met de  toch? Het zou juist heel cool zijn als  13.00 uur) is dus de kans bij uitstek  Broken Brass: KLIK HIER.
    bladmuziek van nummers waar-   nieuw te vormen bands of ensembles  om onder leiding van de bandleden

     Programma KNMO Jeugd Inspiratiesessies


     Het programma voor de KNMO                                     vragen te stellen en nieuwe wegen
     Jeugd Inspiratiedag 2021 is rond.                                  in te slaan? Hoe relevant is het
     Omdat ook dit jaar corona weer                                   wat wij doen, hoe divers en inclu-
     roet in het eten gooit, biedt de                                  sief werken wij eigenlijk?
     commissie Educatie en Jeugdbe-
     leid als alternatief een meerdaags                                 Ook gaat hij tijdens deze interac-
     online programma aan met in-                                    tieve sessie in op vragen zoals hoe
     spirerende sessies voor alle doel-                                 kun je tijdens de coronacrisis toch
     groepen.                                              actief blijven, leden betrokken
                                                       houden en (jonge) leden werven?
     Na de start op zaterdag 3 april
     met een interactieve online work-                                  De bijeenkomsten zijn bedoeld
     shop door Broken Brass staan er                                   voor jeugdleden en jeugdcoördi-
     nog twee interessante sessies op                                  natoren van verenigingen, maar
     het programma.                                           ook voor jongeren die interesse
     Zaterdag 10 april (11.00 - 13.00                                  hebben om als muzikant of be-
     uur). Een webinar voor muziek-                                   stuurder in de amateurmuziekwe-
     verenigingen en organisaties in de                                 reld actief te worden. Ook voor
     amateursector. Welke ondersteu-                                   verenigingsbestuurders, docenten,
     ning is beschikbaar? Professionele                                 dirigenten en ouders die willen
     experts reiken bestuurders en                                    weten hoe jongeren enthousiast
     commissieleden concrete oplos-                                   te maken zijn voor muziekvereni-
     singen aan voor de vraagstukken                                   gingen heeft het programma aller-
     van alledag. Tijdens deze work-                                   lei interessante thema’s te bieden.
     shop zullen Adriënne Versteegen                                   Natuurlijk is er ook aandacht voor
     en Ria Kornet van Musidesk een  Zaterdag 17 april kijkt cultureel ondernemer en strategisch adviseur Jan Willem van Kruyssen  de situatie op dit moment, waarin
     presentatie geven over repertoire  vooruit naar de periode na corona.               het een uitdaging is om mensen
     voor beginnende en gevorderde                                    betrokken te houden.
     jeugdorkesten. Zij laten onder
     meer zien waar het repertoire                                    De inschrijving voor de interes-
     staat en wat er nog meer aan-  Zaterdag 17 april (11.00 -13.00 uur)  om hun eigen functioneren eens  sante en interactieve workshops
     komt, want naast het huidige re- spoort cultureel ondernemer en  tegen het licht te houden. Willen  is inmiddels geopend. Meld je
     pertoire is er ook een nieuwe lijn  strategisch adviseur Jan Willem van  we na de coronacrisis terug naar  daarom nu aan voor (één van) de
     ontwikkeld voor jeugdorkesten. Kruyssen verenigingen aan om deze  het ‘oude normaal’ of gebruiken we  workshops op zaterdag 3, 10 en
                     periode van inactiviteit te benutten  deze tijd juist om onszelf kritische  17 april: KLIK HIER.
   1   2   3   4   5   6   7   8