Page 9 - krant week 12
P. 9

9
    Een jaar later…                           12 maart was het een jaar geleden dat de KNMO adviseerde

    “Bizar dat er                            om alle activiteiten met onmiddellijke ingang stop te

                                      zetten. Na een periode waarin samen muziek maken weer

                                      op beperkte schaal mogelijk was, zit de muzieksector sinds 4
    al een jaar                             november weer min of meer in een volledige lockdown.
                                      KNMO Klankwijzer riep muzikanten uit het amateurveld op
    voorbij is”                             hoe zij dit bizarre jaar beleefd hebben. Anna Geesje Bakker,

                                      voorzitter Brassband Halleluja Menaam, kijkt terug. “Destijds
                                      hadden we nog de hoop weer snel los te kunnen.”    Tekst: Anna Geesje Bakker
    Foto: Aanlevering: Halleluja Menaam


         Al van kleins af aan ben
         ik lid van Brassband
         Halleluja Menaam. Een
         fantastische, gezellige en
         fanatieke vereniging die
         in 2022 haar 130ste ver-
    “jaardag mag vieren! We
    komen sinds kort uit in de derde
    divisie. Sinds drie jaar ben ik de trot-
    se voorzitter van deze vereniging. De
    dinsdagavond is onze vaste repetitie-
    avond. Ik weet dan ook niet beter dat
    dinsdagavond mijn ‘muziekavond’ is.

    Op 10 maart vorig jaar hadden wij
    onze generale repetitie voor ons
    Lenteconcert dat gepland stond op
    zondag 15 maart. Het Lenteconcert
    organiseren we vaak in het verzor- Brassband Halleluja Menaam moet midden in de coronacrisis nog op zoek naar een nieuw repetitielokaal.
    gingshuis in Menaam, tevens onze
    repetitielocatie. Alle bewoners keken
    enorm uit naar het concert. Helaas
    werd de donderdag voorafgaand   kantie gingen we vol goede moed  gerepeteerd. We hebben thuis opna-  Het is bizar dat er al een jaar voorbij
    aan ons concert duidelijk dat alle  weer met het hele orkest van start,  mes gemaakt en onder elkaar gezet,  is. Op korte termijn zie ik helaas nog
    evenementen per direct geschrapt  uiteraard met alle maatregelen in  zodat we toch nog een beetje samen  weinig verandering in het kunnen en
    moesten worden. Wat een dom-   acht nemend, zoals afstand houden,  muziek konden maken. Verder or- mogen repeteren. Laat staan op het
    per… We besloten gelijk ook al onze  looproutes, protocollen, mondkap- ganiseren we veel online: pubquizen  organiseren van een concert. Dat er
    repetities en andere activiteiten te  jes… noem het maar op. Alles om  over muziektheorie, ritmiek en mu- geen uitzicht is op wanneer dit weer
    schrappen. Ontzettend vreemd om  maar samen muziek te kunnen ma-  ziekstukken, sectiegesprekken onder  kan, maakt het erg lastig. Zodra het
    ineens elke dinsdagavond thuis te  ken. Door de toename in besmettin- leiding van onze dirigent Ido Gerard  weer kan, willen we graag iets doen
    zitten. Destijds hadden we de hoop  gen hebben we in oktober besloten  Kempenaar om in kaart te brengen  voor het dorp. Een
    weer snel los te kunnen, niet we- onze activiteiten opnieuw volledig  waar onze uitdagingen en wensen  mooi concert bijvoor-
    tende hoe enorm groot de impact  stil te leggen. Eind november lieten  liggen en bingo’s voor de gezellig- beeld, zodat iedereen
    van het coronavirus zou zijn op de  de maatregelen weer wat meer toe  heid. Zodra we weer los mogen, zijn  weer van onze muziek
    samenleving in het algemeen en de  en zijn we in kleine secties gaan  we goed voorbereid en kunnen we  kan genieten en ook
    muziekwereld in het bijzonder.  repeteren. Begin december hebben  flink aan de slag.        weer iets heeft om naar     “
                     we nog met een klein gedeelte van                  uit te kijken.
    Het afgelopen jaar heeft veel uitda- ons orkest een kerkdienst mogen  Het afgelopen jaar heb ik ervaren
    gingen gekend. Zo konden en kun- begeleiden. Niet lang daarna hebben  als hectisch en onzeker. Het  Anna Geesje Bakker
    nen we geen gebruik meer maken  we tot op de dag van vandaag helaas  samen repeteren, muziek maken  Voorzitter Brassband Halleluja Me-
    van onze vaste repetitielocatie. Wij  weer alles stil moeten leggen.  en muziek ten gehore brengen en  naam
    repeteerden altijd in het restaurant                de gezelligheid er omheen mis ik
    van het verzorgingshuis. Begrijpe- Ondanks de uitdagingen hebben  ontzettend. Maar aan de andere kant
    lijkerwijs konden we hier niet meer  we niet stil gezeten en gaan we niet  zie ik ook hoe hecht onze vereniging
    terecht, dus moesten we ineens op  bij de pakken neer zitten: eind juni  is en hoeveel behoefte er is aan  Hoe kijk jij als muzikant terug op deze peri-
    zoek naar een andere locatie. Het  vorig jaar hebben we nog een con- het behouden van de onderlinge  ode? Hoe heb jij het afgelopen jaar ervaren?
    was een behoorlijke zoektocht om  cert gegeven in de buitenlucht van  binding. Iedereen doet fanatiek mee  Wat heb je het meeste gemist? Heeft
    een geschikte plek te vinden in het  het verzorgingshuis in Menaam. Zo  tijdens de online bijeenkomsten.  deze periode je ook nieuwe dingen geb-
    dorp, die groot genoeg was om ons  konden de bewoners toch nog even  Dat is enorm waardevol! We blijven  racht? Hoe zie je je eigen muzikale toekomst
    aan alle maatregelen te kunnen hou- van onze muziek genieten. Onze  dan ook actief en creatief in het  tegemoet? Stuur je reactie naar:
    den én die binnen ons budget paste.  dirigent bedacht opdrachten die we  organiseren van online activiteiten,  redactie@klankwijzer.nl
    Uiteindelijk hebben we een andere  thuis konden doen. Daar waar kon  zodat we elkaar niet uit het oog
    locatie gevonden. Na de zomerva- hebben we eind vorig jaar in secties  verliezen.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14