Page 1 - Krant week 2013
P. 1

Corona kan                             Dirigente

                     (nog) niet                             knapt op van
                     inspireren                             coronavirus


                             2                                 5     Jaar 2020, week 13
     Nationale Online Open

     Solistenwedstrijd van start
     Je wilde iedereen laten
     horen wat je in je mars had.
     En nu gaat het concours,

     concert of de voorspeeldag
     vanwege het coronavirus

     niet door. Jammer van het
     vele oefenen. Maar KNMO
     Klankwijzer biedt je met

     de Nationale Online Open
     Solistenwedstrijd de kans om

     je solo toch voor een groot
     publiek te spelen.
                      Deelname is simpel. Kies een so- brengen op hun favoriete filmpje.  strument. Ook de verdere prijzen
     Tekst en illustratie: Onze redactie  lowerk (naar eigen keuze), studeer  Per e-mailadres kan maar één keer  mogen er zijn: een online-work-
                      het in en maak een filmpje van je  op dezelfde deelnemer worden ge- shop van een Yahama-artiest, een
        an de Nationale Online   uitvoering van maximaal 4 minu- stemd. Dus maak familie, vrienden,  voucher en een demper naar keuze
        Open Solistenwedstrijd kan  ten. Ga naar www.klankwijzer.nl.  buren, klas- en clubgenoten en- van Atelier Pfeiffer, een fagotriet
     Aiedereen meedoen. Alle      Kies boven in de menubalk voor  thousiast om te stemmen.     van Fagotwinkel MuzieKarel, een
     muziekstijlen, instrumenten en  de oranje button van de Nationale                 cadeaubon van Muziekcentrale
     niveaus zijn welkom. Of je nu trom- Online Solistenwedstrijd. Vervol- Aandacht          Adams, accessoires van JT Music
     pet of marimba speelt of viool of  gens kom je op een pagina met tekst  Aan de Nationale Online Open So- BV, meespeelboeken van trompettist
     accordeon. En niet alleen kinderen  en uitleg. Hierop zijn straks ook  listenwedstrijd wordt super breed  Eric Vloeimans en gratis deelname
     en jongeren, maar ook muzikanten  de inzendingen te zien. Klik op de  aandacht besteed op de diverse me- aan Zomercursus Woudschoten
     van gevorderde leeftijd mogen zich  button rechtsboven op deze pagina.  diakanalen van KNMO Klankwijzer. 2020 of 2021 (ter waarde van 625
     aanmelden. Kortom iedereen die  Vul het deelnameformulier in en  In de digitale uitgave (ruim 8200  euro). Bedrijven die ook mee willen
     een instrument bespeelt. Je mag ook  upload je filmpje. Heel belangrijk:  abonnees) wordt iedere week een  doen, zijn van harte welkom. Infor-
     als duo of trio met een vriend/vrien- hou je camera horizontaal. Stuur  tussenklassement gepubliceerd. Bo- matie: redactie@klankwijzer.nl.
     din of huisgenoot meedoen. Hou je  ook een leuke foto (eveneens lig- vendien komt je filmpje te staan op
     wel aan de corona-veiligheidsvoor- gend formaat) van jezelf mee. Maak  Klankwijzer.tv, het videokanaal van  Attentie: Je hebt alle tijd om je
     schriften.            ook vriendjes en andere leden van  de KNMO. Pak dus je instrument en muziekstuk en de opname van het
                      je vereniging enthousiast om mee te  laat Nederland zien wat je kan! filmpje goed voor te bereiden. De
                      doen. Deelname is gratis.                     inzendtermijn sluit op 1 juni 2020.
                                      Prijzenpot            Heel veel succes!
      Er worden in het land nog meer digitale  Publiek        Inmiddels hebben al diverse onder-
      solistenwedstrijden gehouden. Een overzicht  Bij de Nationale Online Open So- nemers prijzen beschikbaar gesteld.
      vind je elders in deze uitgave. Deelnemers  listenwedstrijd is het publiek de  Hoofdsponsor is Buffet Crampon  Klik op de ‘hotspot’ om direct naar
      mogen uiteraard over en weer aan de diverse  jury. Je filmpje wordt geplaatst op  met vouchers van respectievelijk  de pagina van de Nationale Online
      wedstrijden deelnemen.     de website van KNMO Klankwijzer.  1000 en 500 euro te besteden bij     Open Solistenwedstrijd te gaan.
                      Bezoekers kunnen hun stem uit-  de aanschaf van een nieuws in-
   1   2   3   4   5   6