Page 1 - Krant week 2019-14
P. 1

Steeds bredere                          Concerten om

                      fanschare voor                          inspiratie uit te
                      CGN                                putten


                             2                                 5     Jaar 2019, week 14
     Groeicijfers bij ONSK

     De recessie in de concoursdeelname gaat aan de Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen (ONSK) volledig
     voorbij. Voor het zesde jaar op rij mag de organisatie klinkende groeicijfers presenteren. Zaterdag 13 april spelen in

     het Schaffelaartheater in Barneveld 29 ensembles op twee podia om zes open Nederlandse titels.

     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto: FV Media Producties

        et is een concept waar
        eigenlijk alles aan klopt.
     HComponisten worden uitge-
     nodigd om speciaal voor de ONSK
     een verplicht werk te schrijven. Ze
     krijgen er echter geen cent voor
     betaald. Hun honorarium halen ze
     uit de verkoop van de partituur aan
     de deelnemers. Na de ONSK zijn
     de stukken gewoon voor iedereen
     te koop. Van ieder verkocht ex-
     emplaar ontvangt de schrijver dan
     zijn gebruikelijke vergoeding. Daar
     moet hij het mee doen. Om zoveel
     mogelijk stukken te verkopen zal de
     componist binnen zijn netwerk de
     deelname aan de ONSK aanbevelen.  Het ONSK trekt ieder jaar weer nieuwe deelnemers.
     Dat is weer fijn voor de ONSK. De
     componist op zijn beurt genereert
     door de ONSK extra aandacht voor  Uit alle uithoeken van het land en  den wordt door loting bepaald. “Uit  officiële jurylijst voor slagwerkwed-
     zijn werk waardoor het daarna wel- zelfs daarbuiten hebben clubs zich  reacties merken we dat de clubs dit  strijden voor. Van Norel: “Iemand
     licht ook beter verkoopt. Een vici- aangemeld. “Ieder jaar melden zich  de meest eerlijke vorm van beoor- als Alex Schillings zal wellicht niet
     euze cirkel waar de volledige sector  weer deelnemers aan die eerder nog  deling vinden”, merkt Van Norel op.  alle ins en outs van slagwerktechnie-
     garen bij spint. Door dit systeem  niet hebben meegedaan”, zegt voor- Concoursen volgens dit concept  ken beheersen, maar heeft wel grote
     komen immers ook ieder jaar weer  zitter Wibrand van Norel. “Soms  zijn doorgaans wedstrijden pur sang  kennis van uitvoeringsaspecten
     nieuwe werken beschikbaar. Dit jaar  denken we: ‘waar komen die nou  waarbij het educatieve aspect in de  zoals orkestratie en klankbalans. Ik
     maar liefst zes stuks. Zeker in de la- weer vandaan?’ We merken dat het  beoordeling een bijrol vervult. De  ben er persoonlijk een grote voor-
     gere divisies is vernieuwing van het  spelen van slechts één werk in plaats  ONSK vormen daar een uitzon- stander van om de beoordeling zo
     repertoire van harte welkom. Met  van een heel programma als prettig  dering op. Door juryleden aan te  breed mogelijk te trekken. Mensen
     het verstrekken van een financiële  wordt ervaren. Daardoor kun je als  trekken van buiten het vaste krin- met een frisse kijk kunnen vanuit
     bijdrage erkennen ook het VSBfonds vereniging toch je ‘gewone’ activitei- getje van de slagwerksector, wil de  hun specifieke invalshoek voor een
     en de KNMO de meerwaarde van   ten blijven doen.”        organisatie de jurering in een breder  enorme verrijking zorgen.”
     de ONSK.                             perspectief plaatsen. Meest opval-
                      Brassbandformule         lende naam dit jaar is die van Alex
     Experiment            Voor de opzet van de ONSK heeft  Schillings, vooral bekend als jurylid
     Het experiment van vorig jaar  de zogeheten brassbandformule  en docent in de hafabra-wereld. Ook
     om gestemd en ongestemd in af-  model gestaan. Dat betekent dat in  Richard Jansen (hoofdvakdocent
     zonderlijke competities te laten  iedere divisie alle deelnemers het- slagwerk aan het Conservatori- ONSK 2019: zaterdag 13 april 2019, 10.30
     uitkomen is goed bevallen. Reden  zelfde verplichte werk spelen. De  um van Amsterdam) en Bart van  uur, Schaffelaartheater Barneveld. Meer
     om ook dit jaar weer de twee pro- uitvoeringen worden geblindeerd  Grinsven (solo-paukenist bij Orkest  informatie: http://www.onsk.nl
     gramma’s gelijktijdig af te werken.  gejureerd. De volgorde van optre- van het Oosten) komen niet op de
   1   2   3   4   5   6