Page 2 - Krant week 2019-14
P. 2

2    Brede fanschare voor CGN    Het veertigste winterseizoen van Color Guard Nederland zit erop. Bijna 80 color guard-, indoorpercussion- en
    indoorwindsgroepen sloten afgelopen zaterdag de indoorcompetitie af met de Championships in het Indoor

    Sportcentrum in Eindhoven.

    Tekst: Frank Vergoossen
    Foto: FV Media Producties
      n hun show Overcrowded maakt
      een van de color guardgroepen
    Izich zorgen over de overbe-
    volking van de aarde. Zorgen van
    vergelijkbare aard zijn er ook bij de
    ordebewakers in de sporthal van
    de Fontys Sporthogeschool. Daar
    dreigen al even na het middaguur de
    tribunes overbevolkt te raken. Alleen
    publiek dat een kaartje heeft gekocht,
    kan nog mondjesmaat toegelaten
    worden. Voor deelnemende muzi-
    kanten en dansers is helaas geen plek
    meer.

    Grootste
    De drukte bij de ingang van de sport-
    zaal staat symbool voor de groei en
    bloei van Color Guard Nederland   Klassiek slagwerker Niek KleinJan in actie bij European X.
    (CGN). Wat veertig jaar geleden als
    een typisch Amerikaans modever-
    schijnsel door een stel bevlogen pio-
    niers naar Nederland werd gehaald,  deze ook voor hem onbekende we- tia Banholt en showband Wilhelmina “Limburg heeft de muzikale kwali-
    is uitgegroeid tot een toonaangevend  reld. “Het is heel interessant om dit  Sleeuwijk nam dit jaar met Show- teiten hiervoor in huis. En met Corio
    podium voor dans en muziek. De  eens mee te maken. Dit soort muziek  band Corio uit Heerlen deel aan de  hebben we bewezen dat we ook een
    deelname van diverse buitenlandse  heeft toch meer overeenkomsten  competitie voor windensembles. Het  show kunnen lopen.” De komende
    units bewijst dat die reputatie zelfs  met de klassieke wereld als je op het  experiment resulteerde in een mooie  maanden gaat hij op zoek naar een
    reikt tot over de landsgrenzen. De  eerste gehoor zou verwachten. De  tweede plaats in de A Class. Niet  centraal gelegen repetitielocatie en
    Championships in Eindhoven zijn  nadruk ligt op techniek, ritme en  slecht voor muzikanten die tot eind  hoopt hij ook de financiële midde-
    het grootste eendaagse evenement  volume, maar er zijn toch ook mooie  vorig jaar totaal niet gewend waren  len te vinden om het project van de
    in KNMO-verband. En dat voor de  melodische lijnen en fraseringen.”  om op deze manier uit hun comfort- grond te tillen.
    kleinste doelgroep binnen de Neder- Afgezien van de muzikale aspecten is  zone te treden. “We zijn er gewoon
    landse amateurmuziek. Om trots op  het volgens Niek vooral ook leuk om  aan begonnen en het is heel goed
    te zijn.             te doen. Hij kan zich goed voorstel- bevallen”, vertelt Smeets. Wat hem
                     len dat de jeugd zich aangetrokken  betreft blijft het niet bij een eenma- Champions
    Onverwachte hoek         voelt tot deze tak van de amateurmu- lige bijdrage vanuit Limburg. Hij is  CGN-competitie 2019
    De rek is er nog lang niet uit. Ieder  zieksector. “Het zou voor veel slag- van plan om met een Limburgs pro-
    jaar opnieuw duiken er nieuwe deel- werkers een eyeopener kunnen zijn  jectorkest aan de CGN-competitie  COLOR GUARDS
    nemers op. Ook uit totaal onver- om hier eens aan mee te doen”, weet  te gaan meedoen. “De meeste mars- KIDS CLASS: Impact Kids, 82.250 pnt;
    wachte hoek. Bij de indoorpercus- hij. “Omdat het seizoen van de ind- wedstrijden moeten worden afgelast  CADET CLASS: The Pride Cadets, 84.350
    siongroep European X zien we een  oorcompetitie maar kort duurt, is het omdat er te weinig deelnemers zijn.  pnt; JUNIOR CLASS: 2Xtreme Junior,
    aantal bekende gezichten uit de klas- in combinatie met andere activiteiten Hier doen bijna tachtig groepen met  87.200 pnt; REGIONAL A CLASS:
    sieke slagwerkmuziek dansend ach- best te doen.”          1500 voornamelijk jeugdige leden  Wilhelmus Winterguard, 87.810 pnt; A
    ter de malletinstrumenten. Een van                 aan mee.” Hij is ervan overtuigd dat  CLASS: Sensation Performance Ensemble,
    hen is Niek KleinJan. Hij studeerde  Primeur            het enthousiasme van de deelnemers,  87.670 pnt; OPEN CLASS: The Pride of
    bij gerenommeerde docenten in   Nog een primeur. Een Limburgse  de grote publieke belangstelling, de  the Netherlands, 85.000 pnt.
    binnen- en buitenland, won tal van  deelnemer in de windsklasse. Lim- opbouwende feedback van de jury-
    prestigieuze prijzen, speelt solocon- burg organiseert met het Wereld  leden en de positieve sfeer rond de  INDOOR PERCUSSION
    certen en recitals op festivals en in  Muziek Concours het grootste  wedstrijden ook jongeren in Limburg  MARCHING CADET CLASS:
    concertseries, remplaceert regelmatig  evenement voor showkorpsen. Het  aanspreekt. “Het is een heel andere  WooDi Percussion Ensemble, 72.100 pnt;
    bij professionele symfonieorkesten  is ook de provincie met de meeste  manier van werken waarbij meer  CONCERT OPEN CLASS: Unik Star,
    en legde in de Canon van het Slag- harmonieën, fanfares, drumbands en  wordt uitgegaan van een leertraject.  79.500 pnt; MARCHING A CLASS:
    werk de grootste soloslagwerkstuk- slagwerkensembles. Maar binnen de  Gedurende het seizoen werk je aan  NFPC, 83.600 pnt; MARCHING OPEN
    ken in professioneel geregisseerde  S van SMP marcheert Limburg ach- de ontwikkeling en verbetering van  CLASS: Percussion Unlimited, 87.700 pnt.
    videoclips vast. Niet direct iemand  teraan. In het indoorcircuit van CGN je show. Dat is een veel dynami-
    van wie je verwacht dat hij zich tot  was de zuidelijkste provincie tot nu  scher proces dan bij een traditionele  INDOOR WINDS
    dit genre aangetrokken voelt. “Ik  toe alleen vertegenwoordigd door  concoursdeelname.” Smeets hoopt  CADET CLASS: Jong Beatrix Winds,
    ben ervoor gevraagd en dacht: ‘ach  de color guard van Jong Leven uit  volgend jaar met South Winds aan  82.750 pnt; A CLASS: Kamper Trompetter
    ja, waarom niet?’”, geeft Niek toe. Na  Brunssum. Maar als het aan Michel  de start te verschijnen. Een projec- Korps, 84.675 pnt; OPEN CLASS: Beatrix
    enkele repetities en optredens heeft  Smeets ligt, gaat dat veranderen. De  torkest bestaande uit blazers van  Winds, 84.975 pnt.
    hij een heel andere kijk gekregen op  instructeur van klaroenkorps Amici- Limburgse harmonieën en fanfares.
   1   2   3   4   5   6   7