Page 5 - Krant week 2019-14
P. 5

5    Concerten als inspiratiebron    In de serie Concert van de Maand richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties
    met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor meerdere

    concerten die wellicht een inspiratiebron kunnen zijn voor andere verenigingen.


                     beluisteren. Eén hiervan wordt op  vragen hebben de slagwerkers Luuk
                     zaterdag 13 april (16.00 uur) in de  Mevis en Tim Jacobs van studen-
    TEKST: ONZE REDACTIE       Sint Jacobuskerk op de oude Markt  tenorkest QHarmony geïnspireerd
    FOTO’S : RENE T PHOTOGRAPHY/   in Enschede en zondag 14 april  tot het schrijven van een nieuw
    FV MEDIA PRODUCTIES        (16.00 uur) in de Sint Willibrordus- sprookje: De sprookjesbewaarder en
                     kerk in Ter Apel uitgevoerd. Het  het verdwenen verhaal. Tijdens het
        nze muziekagenda Live, ach- is de Markus-Passion van Jacob de  concert op 14 april in Theater Lux
        teraan in deze uitgave, puilt  Haan. De eerste passie voor blaasor- wordt het verhaal voorgedragen
    Ouit. Overal in het land hou-   kest. Geschreven voor symfonisch  door Gerry van der Kamp-Alons,
    den harmonieën, fanfares en brass- blaasorkest, mezzosopraan, bariton  docent politicologie aan de Radboud
    bands hun voorjaarsconcerten. Een  en verteller. De Haan componeerde  Universiteit in Nijmegen. Een
    aantal concerten met een bijzondere  het werk in opdracht van muziek-  project dat tot stand is gekomen en
    invulling lichten we eruit.    en cultuurinstellingen in Beieren  wordt uitgevoerd door creativiteit,
                     (Duitsland). De bestaande passies  enthousiasme en passie voor de
    ZONDAG 7 APRIL • 14:30 uur    van onder andere Bach bestaan   blaasmuziek vanuit jonge muzikan-
    ROERMOND • De Oranjerie      voor een groot gedeelte uit speciaal  ten. Met een voor kinderen toegan-
                     geschreven teksten. Omdat hij niet  kelijk thema wil het studentenorkest
    Benefietconcert          beschikte over een eigen tekstschrij- tevens jeugd enthousiast maken voor
    Muziek uit het Hart        ver, koos De Haan ervoor om de  de blaasmuziek.          Componist Jacob de Haan leidt twee keer
                     integrale tekst van het passiegedeelte  Bovendien is in het kader van het  zijn eigen Markus-Passion.
    Onder leiding van dirigent Martijn  uit het evangelie volgens Markus  project samenwerking gezocht met
    Pepels verzorgen artiesten zoals  te gebruiken. Deels gezongen, met  een lokale basisschool om leerlingen
    Suzan Seegers, Gé Titulaer, Carla  name de citaten van Jezus, en deels  van groep 8 kennis te laten maken  ZATERDAG 13 APRIL • 20:00 uur
    Maffioletti (sopraan), Morschi Franz  gesproken, in deze versie gede- met de sfeer en emoties die muziek  HANK • 't Uivernest
    (tenor), Jack Vinders, Thei en Marij,  clameerd in het Nederlands. Ook  kan oproepen. “We laten kinderen
    Radomir Vasiljevic met het Balkan  gebruikte hij bestaande teksten van  horen hoe de verschillende in- Sports meets Music in Hank
    Orchestra, Enzo Kok en Martin Hur- koralen die betrekking hebben op het strumenten klinken”, legt artistiek
    kens samen met het Koninklijk Roer- verhaal. De muziek is volledig nieuw  verantwoordelijke Sven Berendsen  Wat is de overeenkomst tussen mu-
    monds Mannenkoor en harmonie   gecomponeerd, wat deze passie uniek uit. “Van een dwarsfluit tot een  ziek en sporten zoals acrogymmen,
    Concordia Melick een benefietcon- maakt. Om de integrale tekst intact  trombone. Hoe vrolijke dingen klin- turnen, freerunnen, (rolstoel)dansen
    cert. De opbrengst is bestemd voor  te houden, zijn de gezongen gedeel- ken en hoe minder vrolijke dingen  en twirlen? Brassband Oefening en
    onderzoek in het Maastricht UMC+  ten in het Duits. De solisten zijn He- klinken. Stapje voor stapje proberen  Uitspanning uit Wijk en Aalburg
    en de Limburgse partnerziekenhui- len Katja Rothfuss (sopraan), Marco  we tot de uitleg van majeur en mi- brengt al deze facetten voor het voet-
    zen naar het voorkomen en behan- Vassali (bariton) en Ab Nieuwendorp neur te komen. Mogelijk komt de  licht tijdens de muzikale manifestatie
    delen van plotselinge hartstilstand en (verteller). Componist Jacob de Haan term dissonant nog ter sprake om de  Sports meets Music. Want ondanks
    reanimatieonderwijs. De presentatie  neemt bij beide uitvoeringen de mu- kinderen te laten horen wat dit is en  dat muziek en sport mijlenver uit
    is in handen van Fabiënne Nijsten.  zikale leiding voor zijn rekening. wat voor gevoel ze daarbij krijgen.”  elkaar lijken te liggen, hebben ze ver-
    Informatie: www.oranjerieprogram- Informatie: https://www.hot-harmo- Om ze te laten ervaren hoe je muziek  rassend veel overeenkomsten. Aan
    ma.nl.              nie.nl.              kunt ‘beleven’ maken de kinderen op  de hand van bijzondere combinaties
                                      basis van vrolijke en minder vrolijke  wordt duidelijk hoe muziek en sport
    ZATERDAG 13 APRIL • 16:00 uur   ZONDAG 14 APRIL • 14:30 uur    muziek een knutselwerk of tekening.  elkaar aanvullen. De emoties die
    ENSCHEDE • Jacobuskerk      NIJMEGEN • Theater Lux      Deze kunstwerken worden tijdens  beide oproepen worden door deze
    ZONDAG 14 APRIL • 16:00 UUR                     het concert getoond.       samenvoegingen versterkt. Stichting
    TER APEL • Sint Willibrorduskerk  QHarmony presenteert                       Powerhouse Sport bestaat dit jaar
                     eigen sprookje          Een van de werken waarmee het  25 jaar en heeft brassband Oefening
    Markus-Passion door                         verhaal omlijst wordt is Foundry  en Uitspanning benaderd om samen
    Harmonie Orkest Twente      Heeft u zich wel eens afgevraagd  van John Mackey. De componist wil  een concert te geven. Alle sporters
                     waar al die sprookjes eigenlijk wor- met dit stuk laten zien dat percus- komen uit de gemeente Altena en de
    In de aanloop naar Pasen zijn er weer den bewaard? Hoe ze al die tijd het- sionisten van alles een instrument  omliggende gemeenten: toprolstoel-
    verschillende uitvoeringen over de  zelfde zijn gebleven en hoe de magie  kunnen maken. Door veelal metalen  danser Anouk van Zandvliet, turn-
    laatste dagen van Jezus te zien en te  van sprookjes behouden blijft? Deze  voorwerpen te gebruiken en de toe- ster Marit van Herp, acrogymnasten
                                      voeging van allerlei onconventionele  van Turnschool Alianza en twirlster
                                      blaastechnieken ontstaat er metaal- Lieke Brok voeren oefeningen en
                                      achtig geluid waardoor het orkest als  shows uit op livemuziek van O&U.
                                      een staalfabriek klinkt. Welcome to  Sommige programmaonderdelen
                                      the Imagination World van Daisuke  zijn speciaal voor deze avond ge-
                                      Shimizu drukt op een bijzondere ma- schreven. Naast de verschillende
                                      nier het plezier van muziek maken  sportdisciplines zingt gastsolist Sara
                                      uit. Andere werken zijn onder meer:  Bax (studente Muziektheater Ar-
                                      Grimm's Fairytale Forest (Jan Van der tEZ Arnhem) enkele nummers met
                                      Roost), Where never Lark or Eagle  begeleiding van Oefening en Uit-
                                      flew (James Curnow), Walking to the  spanning. Zo maakt het publiek en
                                      Sky (Robert Buckley) en Paradiso -  passant kennis met de vele talenten
                                      from the Divine Comedy (Robert W.  die de gemeente Altena rijk is.
                                      Smith).             Informatie: http://oefeningenuit-
     Brassband Oefening en Uitspanning toont de overeenkomsten tussen sport en muziek. Informatie: www.qharmony.nl spanning.nl.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10