Page 6 - Krant week 2019-14
P. 6

6



    EFK: 100 jaar sociale spil in Elspeet





    Het Elspeets Fanfare Korps vervult een centrale rol in de

    lokale gemeenschap van het Gelderse dorp Elspeet.
    Al 100 jaar zorgt EFK voor sociale binding onder de 4400
    inwoners.


                     Na de oorlog pakten de muzikanten
                     van het eerste uur de draad weer op.
    Tekst: Onze redactie       Tijdens een heroprichtingsverga-
    Foto: Aanlevering EFK       dering in september 1919 werd het
                     korps nieuw leven ingeblazen. Dat
    Anekdote uit de beginjaren van het  moment wordt gezien als de officiële
    Elspeets Fanfare Korps (EFK). Tij- oprichting van de vereniging. Naast
    dens een marswedstrijd kreeg een  de fanfare werd in 1955 ook een  Het Elspeets Fanfare Korps vervult een centrale rol in Elspeet.
    van de muzikanten vanuit het pu- tamboer- en lyrakorps opgericht.
    bliek allerlei opmerkingen naar zijn  Na diverse bezettingsveranderingen
    hoofd geslingerd. De muzikant was  timmert dit gezelschap tegenwoordig  visie en wist op het Wereld Muziek  willen blijven meestrijden om de
    daar niet van gediend. Stapte uit het  als slagwerkensemble succesvol aan  Concours al twee keer een top 3-plek  prijzen in hun divisies. Overall is de
    gelid en verkocht een van de treite- de weg. Van 1972 tot 1990 was er  te veroveren. In het B-slagwerken- visie: met plezier muziek maken met
    raars een trap onder zijn achterwerk.  ook nog een majorettegroep actief.  semble worden 14 jeugdleden in de  een voldoende aantal leden.”
    Alsof er niets gebeurd was, vervolgde  “In een klein dorp als Elspeet speelt  leeftijd van 9 tot 16 jaar voorbereid
    hij zijn marsroute. De jury nam het  het verenigingsleven een belangrijke  om op termijn te kunnen overstap- Interactief
    incident kennelijk niet al te zwaar  rol. Naast voetbal en de kerk is EFK  pen naar de A-groep. De opleidingen  In het kader van het eeuwfeest staan
    op. Het korps keerde met een mooie  een belangrijke sociale factor. Bij veel  worden uitgevoerd in samenwerking  in de loop van dit jaar diverse acti-
    eerste prijs huiswaarts.     dorpsactiviteiten is de vereniging  met Cultuurkust in Harderwijk. “Een  viteiten gepland. Tijdens het voor-
                     aanwezig om er meer cachet aan  echte road to … heeft EFK niet uitge- jaarsconcert stonden vorige maand
    Instrumenten           te geven”, zegt bestuurslid Helmer  stippeld. Er is niet een stip op de ho- werken uit de voorbije decennia
    Het EFK bestaat eigenlijk al wat  Kerkhoff.            rizon gesteld waar we naar toe willen  centraal. Het grote feest is op 21
    langer. Uit de geschiedenisboeken  EFK bestaat uit een fanfare, een  werken. Voor de fanfare is het doel  september met onder meer een in-
    blijkt dat de fanfare al in 1909 werd  opleidingsorkest en twee slagwer- om minimaal op het huidige niveau  teractief concert waarbij het publiek
    opgericht. Een jaar later werden de  kensembles. De fanfare telt 40 leden  te blijven spelen. Hiermee is voor de  de te spelen nummers mag bepalen.
    eerste instrumenten aangeschaft. Het  en speelt in de tweede divisie. Het  leden de uitdaging gegarandeerd en  Daarnaast zijn er diverse grotere en
    uitbreken van de Eerste Wereldoor- A-slagwerkensemble bestaat uit 20  is de stap voor nieuwe jeugdleden  kleinere optredens. Informatie: htt-
    log gooide echter roet in het eten.  leden en komt uit in de hoogste di- niet te groot. De slagwerkensembles  ps://elspeetsfanfare.nl.






                                            WORKSHOP ERIC VLOEIMANS BIJ NLS KLAASWAAL
                                         Speel je trompet, bugel of cornet en wil je alles uit je instrument halen wat erin
                                         zit? Blok dan zaterdag 18 mei in je agenda en meld je aan voor een workshop
                                         van misschien wel Nederlands bekendste trompettist Eric Vloeimans!
                                         De kleurrijke, van radio en tv bekende, muzikale duizendpoot geeft vanaf 14.30
                                         uur een workshop in het verenigingsgebouw van muziekvereniging Na Lang
                                         Streven (NLS) in Klaaswaal. Heb je hem ooit al eens horen spelen? Wil je weten
                                         hoe hij die bijzondere klanken uit zijn instrument haalt? Zoetgevooisd, of juist
                                         jazzy en wat rauw, hij kan het je allemaal vertellen.
                                         Voor wie is de workshop?
                                         De workshop is in principe voor trompettisten, maar speel je bugel of cornet
                                         dan ben je ook van harte welkom. Je leert die middag je instrument nog beter
                                         kennen en het maximale eruit te halen. Ook studeer je met elkaar twee stukken
                                         in (Chorizo en Armin). ’s Avonds geven Eric en zijn combo een concert - ‘Fun in
                                         the Sun’ - samen met NLS Klaaswaal en Wilhelmina Numansdorp. Het is de
                                         bedoeling dat jullie tijdens dit concert samen met Eric de ingestudeerde werken
                                         spelen. Kortom, kom naar deze workshop en beleef een ultieme muzikale
                                         middag en avond!
                                         Praktische informatie en voorwaarden
                                         De kosten voor deze workshop bedragen € 30,00. Dit is inclusief maaltijd en
                                         toegangskaart voor het concert. Leeftijd is niet belangrijk. B-diploma of
                                         vergelijkbaar niveau is wel een pre.
                                         Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in sportzaal ‘De Bongerd’,
                                         Klaverbladstraat 3 in Klaaswaal (naast het NLS-gebouw). Toegangskaarten voor
                                         dit concert à € 12,50 zijn te reserveren via info@nlsklaaswaal.nl of telefonisch
                                         0186 - 57 19 24.
                                         Meer informatie, aanmelden of kaarten reserveren?
                                         Wil je meer informatie, je aanmelden of kaarten voor het concert reserveren?
                                         Stuur een e-mail naar info@nlsklaaswaal.nl of bel 0186-571924. Het aantal
                                         deelnemers is beperkt. Meld je dus zo snel mogelijk aan, want vol = vol.
                                         Kijk ook op www.nlsklaaswaal.nl.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11