Page 1 - krant week 14
P. 1

Jaar 2021, week 14


                      WMC 2022                             Toch nog

                      pakt uit met vijf                         concoursen dit
                      nieuwe werken                           jaar?


                             3                                 17


     April: inspiratiemaand
     Voor bestuurders, dirigenten en muzikanten van muziekverenigingen in alle sectoren valt er in april tijdens tal van online
     sessies een berg aan informatie en inspiratie te halen. Alleen al de KNMO houdt deze maand zeven online bijeenkomsten
     voor alle doelgroepen en sectoren in de amateurmuziek. Een overzicht.


     Tekst: Onze redactie
     Foto: Freepik.com

        e KNMO deze maand in
        samenwerking met de Bond
     Dvoor Orkestdirigenten en
     Instructeurs (BvOI) een serie van
     vijf dialoogsessies voor dirigenten,
     bestuursleden en andere geïnte-
     resseerden. Centraal thema is: hoe
     pakken we als sector de draad weer
     op als de corona-ellende achter de
     rug is. Waar lopen verenigingen,
     muzikanten en dirigenten tegenaan?
     Wat voor goede acties worden er al
     gedaan en hoe kunnen we van el-
     kaar leren? Voor de eerste sessie die
     vanavond (donderdag 8 april) van
     start gaat, kan niet meer worden
     ingeschreven. Maar voor de bij-
     eenkomsten van maandag 12 april,
     donderdag 15 april, maandag 19
     april en donderdag 22 april zijn nog
     plekken vrij. Alle sessies duren van  specifieke aspecten je graag belicht  wat er nog meer aankomt. Zo is er  crisis terug naar het ‘oude normaal’
     19.30 tot ongeveer 21.00 uur. Op  wilt zien.           naast het bestaande repertoire een  of gebruiken we deze tijd juist om
     donderdag 15 april ligt het accent                nieuwe lijn ontwikkeld voor jeugd- onszelf kritische vragen te stellen en
     op de mars- en showsector omdat  Jeugdinspiratie         orkesten. Verder biedt Luuk Mevis,  nieuwe wegen in te slaan? Hoe rele-
     daar specifieke aandachtspunten  Na de succesvolle workshop met  KNMO-beleidsmedewerker corona,  vant is het wat wij doen, hoe divers
     spelen.             Broken Brass zet de KNMO-com-  relevante informatie ter inspiratie  en inclusief werken wij eigenlijk?
     De sessies starten met een plenaire  missie Educatie en Jeugdbe- en creativiteit voor verenigingen in  Ook gaat hij tijdens deze interactie-
     inleiding. Daarna gaan de deel- leid zaterdag 10 april de reeks  de coronacrisis. KNMO vicevoor- ve sessie in op vragen zoals hoe kun
     nemers in ‘break-out rooms’ met  jeugdinspiratiesessies voort met  zitter Toon Peerboom zet in op  je tijdens de coronacrisis toch actief
     elkaar in debat om vervolgens weer  een webinar waarin ondersteuning  verenigingscoaching, terwijl Erika  blijven, leden betrokken houden en
     gezamenlijk af te sluiten. Bij de ge- voor muziekverenigingen centraal  Bijlsma, KNMO-commissielid Edu- (jonge) leden werven?
     sprekken zijn steeds vertegenwoor- staat. Van 11.00 tot 13.00 uur reiken  catie en Jeugd, ingaat op de vraag
     digers van zowel BvOI als KNMO  professionele experts bestuurders en  ‘Jeugdleden, hoe houd je ze betrok-
     aanwezig zijn om informatie te  commissieleden concrete oplossin- ken?’
     delen. Maar voor een brede uitwis- gen aan voor de vraagstukken van  Zaterdag 17 april spoort cultureel
     seling van ideeën en zienswijzen  alledag. Adriënne Versteegen en  ondernemer en strategisch adviseur  Aanmelden voor de dialoogsessies van
     wordt ook inbreng vanuit de deel- Ria Kornet van Musidesk verzorgen  Jan Willem van Kruyssen verenigin- KNMO en BvOI: KLIK HIER.
     nemers op prijs gesteld. Om aan alle  een presentatie over repertoire voor  gen aan om deze periode van inac-
     input voldoende aandacht te kun- beginnende en gevorderde jeug- tiviteit te benutten om hun eigen  Aanmelden voor de Jeugdinspiratie-
     nen besteden, is het handig om al  dorkesten. Zij tonen onder meer  functioneren eens tegen het licht te  sessies: KLIK HIER.
     bij inschrijving te laten weten welke  waar het repertoire te vinden is en  houden. Willen we na de corona-
   1   2   3   4   5   6