Page 1 - Krant week 2015
P. 1

Jaar 2020, week 15

                     Driedubbele                            The Passion als

                     forte vanaf de                           lichtpuntje in

                     Keutenberg                             coronatijd

                             2                                 5

     WMC zit in dubio     Blijft het gewoon juli 2021? Is najaar 2021 een optie? Of toch maar doorschuiven naar de zomer van 2022? Het Wereld

     Muziek Concours Kerkrade zit met een duivels dilemma. Maar als het aan voorzitter Max Kousen ligt gaat de kogel vlug door
     de kerk. “Liefst nog voor Pasen”, zegt hij.

     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto: FV Media Producties

          nze belangrijkste doel-
          groep zijn de deelne-
     “Omers”, zegt Kousen.
     “Daar zijn we afhankelijk van. Dat
     zijn onze partners. We zijn op dit
     moment aan het inventariseren hoe
     zij de situatie ervaren en er tegenaan
     kijken. We hebben hierover contact
     met betrokkenen uit alle werelddel-
     en om te vragen of ze in staat zijn
     zich voor te bereiden op volgend
     jaar. Deze horizonverkenning zit er
     bijna op. We willen zeer binnenkort
     tot besluitvorming komen.”                                          Wat Aziatische korpsen
                                                            betreft mag WMC 2021
                                                            doorgaan.
     Zorgen
     Uit de eerste peilingen blijkt dat
     verenigingen zich niet alleen over
     het artistieke deel, maar vooral  om de inschrijving voor 2021 twee  voor het eind van april, maar liever  Sponsoren
     ook over het financiële aspect veel  maanden vooruit te schuiven. En- nog eerder die inventarisatie rond  Voordat daar meer zekerheid over
     zorgen maken. Met name de Neder- erzijds om mensen daar nu niet  hebben.”            bestaat is het voor de verenigin-
     landse showbandsector geeft aan in  mee lastig te vallen, maar ook om               gen wellicht te laat om nog met de
     een moeilijk parket te zitten. Door  voor zichzelf tijd te winnen om tot  Bestrijding      voorbereidingen te beginnen, vreest
     het wegvallen van taptoes, corso’s  een afgewogen besluit te kunnen  Kousen wil nog niet vooruitlopen  Kousen. “Stel het komt goed voor
     en parades lopen ze inkomsten mis.  komen. “Mensen hebben op dit  op een besluit. Wel merkt hij op dat  het einde van het jaar. Kun je dan
     Kousen: “De verenigingen willen  moment heel iets anders aan hun  de bestrijding van het virus op dit  nog met goed fatsoen sponsoren en
     zich goed voorbereiden. Ze willen  hoofd. Want laten we eerlijk zijn:  moment nog geen aanleiding geeft  subsidiënten gaan benaderen?
     met nieuwe composities en pro-  velen zijn bezig met overleven en  om optimistisch te zijn. “De vraag  Was het WMC dit jaar geweest, dan
     gramma’s naar Kerkrade komen.  met hun eigen gezondheid. Dan  is hoe de situatie er eind dit jaar  was het heel helder. Dan hadden
     Uit de hoek van de Nederlandse  past het niet om met veel tamtam  uitziet. Is het in september werke- we al weken geleden kunnen ze-
     showkorpsen horen we dat ze nieu- de inschrijving voor het WMC aan  lijk voorbij? We hebben hierover  ggen; ‘jongens, dit gaat niet door’.
     we shows in gedachten hebben.  te kondigen. We hebben alles klaar.  contact met het RIVM en andere  Wat voor het kabinet geldt, geldt
     Doordat er nu gaten in hun begrot- Het is slechts een druk op de knop.  instanties. Maar ook zij kunnen  ook voor ons: we moeten op basis
     ing vallen, betwijfelen ze of ze wel  Maar daar zit nu even niemand op  daar nog geen uitsluitsel over geven. van vijftig procent informatie een
     over de financiële middelen zullen  te wachten. We wilden met de op- Maar als je ziet hoe negatief de  honderd procent beslissing nemen.
     beschikken om deze plannen te  schorting van de inschrijving even  ontwikkelingen verlopen, word je  Maar je voelt wel dingen aan-
     realiseren.”           tijd winnen om goed na te denken  daar niet vrolijk van. We hebben de  komen.”
                      en alle opties open te houden.  piek nog lang niet bereikt. Dat geldt
     Tijd winnen           Maar 1 juni is wat mij betreft veel  niet alleen voor Nederland, maar
     Het WMC besloot vorige week   te lang. We moeten in ieder geval  ook voor andere landen.”   Lees verder op pagina 3
   1   2   3   4   5   6