Page 2 - Krant week 2019-16
P. 2

2
    Vervolg van pagina 1       klassement zakte van het linker naar  Flippen           voor een topwerk, is dat nog geen
                                                   e
                     het rechter rijtje is moeilijk in te  Het verplichte werk voor de 42
    wel eens zijn tanden gezet. Een werk  schatten. Feit is echter dat de PBG  Championships van de European  garantie dat je dat puntenaantal ook
                                                       op een Europees podium kunt halen.
    dat voor de jury geen geheimen meer in Lille bij het verplichte werk mooi  Brass Band Association is Dear Cas- Het belangrijkste is dat we beide ke-
    kent. Een geweldig stuk, maar met  meedeed in de slipstream van de  sandra (Concerto for Brass Band No.  ren met een goed gevoel het podium
    de wetenschap van nu wellicht geen  internationale top. Een teken aan de  14) van Ludovic Neurohr. Cassandra  kunnen afgaan. Dan is het EK voor
    goede keuze voor deelname aan de  wand dat er in de basis wellicht meer  verwijst naar de gelijknamige figuur  mij geslaagd. Dat was drie jaar ge-
    EK. Visser: “Het is een ontzettend  in had gezeten dan de uiteindelijke  uit de Griekse mythologie. Haar pro- leden namelijk niet het geval”, aldus
    gevaarlijk stuk met veel solistische  achtste plaats. Vandaar dat de band  fetische gave voor naderend onheil  Richard Visser. Wie weet inspireert
    passages. Het is al zo vaak zo goed  bij de keuze van het vrije deel wat  werd niet geloofd. In het in opdracht  het succes van zijn favoriete voetbal-
    uitgevoerd dat we de jury daarmee  voorzichtiger te werk is gegaan. De  van de Swiss Brass Band Association  club Ajax ook de PBG tot Europese
    niet meer konden verrassen.”   titel van het keuzewerk voor Mon-  geschreven werk reflecteert Neurohr  heldendaden.
    Of dat er destijds ook de oorzaak van treux mag niet openbaar gemaakt  dit thema op de toekomst van de
    was dat de Provinciale Brassband  worden. “Maar”, verzekert Visser,  brassbandmuziek. Visser: “Het is een
    Groningen na het keuzewerk in het  “We hebben nu een minder link  waanzinnig werk waarin de compo-
                     werk gekozen. Met minder solisti- nist je naar een bepaalde sfeer wil
                     sche delen en een stuk dat ook nog  drijven. Hij probeert antwoord te
                     niet zo heel vaak is uitgevoerd.” krijgen op de vraag waar het heen
     Nederlanders in         Kampioensbezetting        gaat met de huidige brassbandmu-  EBK try-out met
                                      ziek en of dat wel de goede richting
     jeugdbrassband         De Provinciale Brassband Groningen is. Met soms spectaculaire passages  kampioensbands
                     won vorig jaar oktober de Neder- lijkt hij de luisteraar psychisch te wil-
     Zoals ieder jaar wordt ook rond de  landse titel. De kampioensbezetting  len laten flippen. Het is een razend  ZIMIHC Utrecht presenteert komend
     Europese Brassband Kampioenschappen  is op drie plekken gewijzigd. Visser  moeilijk stuk, maar wel heel gaaf.  weekend voor de vijfde keer het EBK Try-out
     in Montreux een Europese jeugdbrassband  vertelt dat de band in de voorbe- Technisch wordt het uiterste van de  in ZIMIHC theater Zuilen. De Belgische
     samengesteld. Deze band bestaat uit  reiding op de EK op schema ligt.  muzikanten gevraagd.”    kampioen Brassband Willebroek en de Ned-
     getalenteerde muzikanten tussen de 18 en  “Het gaat hartstikke goed, maar de            erlandse kampioen Provinciale Brassband
     22 jaar die afgevaardigd worden door de  tijd vliegt. Het is een heel drukke  Bescheiden      Groningen zetten de puntjes op de i voor
     16 deelnemende landen. Ook Nederland  periode. We hebben pas op 2 maart  Nederland neemt doorgaans een  ze afreizen naar de Europees Brassband
     vaardigt een aantal muzikanten af. Dit jaar  het verplichte werk ontvangen. Acht  bescheiden rol in op het Europese  Kampioenschappen in Montreux.
     wordt ons land vertegenwoordigd door  weken voorbereiding is wel heel kort. podium. De kans op een top 3 plek is  Beide kampioenen spelen zowel het
     Rutger Mollema, Lianne Postma en Stefan  We hebben heel veel groepsrepetities  ook nu niet reëel. Onder de dertien  verplichte werk Dear Cassandra
     van der Wilt.          gedaan. Dat vind ik zelf de meest  deelnemers in de hoogste klasse be- (Concerto for Brass Band No. 14)
     Rutger Mollema (Berlikum) speelt  effectieve manier van repeteren.”  vinden zich maar liefst vijf oud-kam- van Ludovic Neurohr als hun vrije werk.
     es-cornet bij brassband Looft den Heer uit  Volgens Visser zijn de muzikanten  pioenen. “Het belangrijkste verschil  Naast Brassband Willebroek speelt op
     Beetgumermolen en De Bazuin Oenkerk.  op en top gemotiveerd om in het  met de topbands is dat zij blaken van  zaterdag (20.00 uur) Brassband Amers-
     Euphoniumspeler Stefan van der Wilt  Auditorium Stravinski een toppres- de professionaliteit. Het zijn bands  foort. Provinciale Brassband Groningen
     (Wilnis) maakt deel uit van het Nationaal  tatie neer te zetten. “Ik merk dat ze  die voortdurend op topniveau ac- deelt zondag (15.30 uur) het podium met
     Jeugd Fanfare Orkest en is lid van Brassband  er thuis veel aan doen. Daardoor valt  teren. Een band als Cory heeft twee  vijfvoudig Nederlands Kampioen Brassband
     Rijnmond. Lianne Postma (Buitenpost)  alles vlugger op zijn plek. Ze gaan  weken nodig om zo’n werk in te  Schoonhoven. Het EBK try out Weekend is
     speelt op cornet bij brassband Gloria Deï uit  bij elkaar langs om elkaar te helpen.  studeren. Hun basisniveau is enorm  een initiatief van ZIMIHC binnen het pro-
     Gerkesklooster-Stroobos en De Wâldsang  En mailen voortdurend om nog een  hoog. Ook als je op het Nederlands  gramma Utrecht Blaast. Meer informatie:
     Buitenpost.           extra groepsrepetitie in te lassen.” kampioenschap 97 punten scoort  www.utrechtblaast.nl.
     De Provinciale Brassband Groningen hoopt de ervaringen van Lille mee te nemen naar Montreux.
   1   2   3   4   5   6   7